Вы здесь

Особливості економічної свідомості студентів вищих навчальних закладів

Автор: 
Комаровська Віра Леонідівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U005042
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
2.1. Мета, завдання, організація та методи дослідження. Характеристика
вибірки............................................................................................................................61
2.2. Аналіз впливу суб’єктивно-економічного статусу на компоненти економічної
свідомості
студентів................................................................................72
2.3. Аналіз результатів дослідження особливостей економічної свідомості
студентів вищого технічного навчального
закладу…….........................................101
2.4. Аналіз впливу гендерного фактора на компоненти економічної свідомості
студентів....................................................................................................161
2.5. Рекомендації щодо практичного використання результатів
дослідження……………………………………………………………………….….200
Висновки до розділу 2………………………………………………….….…206
ВИСНОВКИ.....................................................................................................214
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ.....................................................218
ДОДАТКИ.........................................................................................................237
ВСТУП
Актуальність теми. Однією з характерних особливостей сучасного стану
психологічної науки стала поява та стрімкий розвиток економічної психології –
нового наукового напрямку, покликаного інтегрувати підходи психологічної та
економічної наук у дослідженні взаємодії та взаємовідносин господарюючих
суб’єктів та вивченні економіко-психологічних явищ в усій їх сукупності,
зокрема: економіко-психологічних процесів, станів та властивостей
найрізноманітніших суб’єктів. Найважливішими серед цих явищ є феномени
економічної свідомості та економічної поведінки.
Вивчення економічної свідомості необхідне для розуміння психологічних
регуляторів економічної поведінки людини та психологічного забезпечення
вирішення ряду гострих соціальних проблем, що виникають у зв’язку зі
становленням та поглибленням ринкових відносин в українській економіці.
Перші дослідження в галузі вітчизняної економічної психології належать таким
вченим як, Г. Авер’янова [2; 3], О. Данчева [41], О. Винославська
[226; 227; 228], Л. Карамушка [72; 110; 111], Г. Ложкін  [102;  103; 104; 106;
107], С. Максименко [110; 111; 113], В. Москаленко [3; 123; 124; 125; 126],
Т. Петровська [137], Ю. Швалб [41].
На жаль доводиться констатувати, що дослідження економічної свідомості, які
здійснюються в наш час, а також застосовувані в них прийоми, характеризуються
певною фрагментарністю, тобто своєю спрямованістю лише на один або декілька її
компонентів. Це можна сказати, наприклад, про дослідження ставлення особистості
до власності (М. Кирюхіна); про дослідження економічної свідомості особистості
як власника, яке базувалося на основі методу контент-аналізу преси (Я. Жукова,
Є. Журавльова); про вивчення ставлення особистості та групи до
соціально-економічних умов їх життєдіяльності на базі сукупності
соціально-психологічних шкал (А. Журавльов, В. Позняков, Фам Дан Куанг); про
дослідження соціальних та психологічних регуляторів економічної поведінки
(В. Автономов, М. Марінова, К. Сабіров); про дослідження ціннісних орієнтацій
особистості (Н. Журавльова).
Не дивлячись на виняткову важливість кожного окремо взятого компонента
економічної свідомості, економічна поведінка особистості детермінується їх
комплексною дією. Саме це свідчить на користь розробки більш загальної
комплексної програми дослідження економічної свідомості.
Поза увагою дослідників також залишається ряд важливих теоретичних та
емпіричних проблем економічної свідомості, а саме: її форми, функції, механізм
функціонування та детальна характеристика структурних компонентів. Очевидна
недостатня розробленість теоретичних і прикладних аспектів зазначеної проблеми
і зумовили вибір теми та актуальність даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження входить до плану науково-дослідної роботи лабораторії соціальної
психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
(“Соціально-психологічні проблеми економічної соціалізації молоді”,
реєстраційний номер 010U010880).
Об’єкт дослідження – економічна свідомість особистості.
Предмет дослідження – особливості економічної свідомості студентів вищих
навчальних закладів.
У дослідженні ми виходили з припущення, що соціальна група (в тому числі
гендерна) та суб’єктивний економічний статус особистості впливають на різні
компоненти її економічної свідомості, обумовлюючи їх особливості.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей економічної свідомості
студентів.
Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:
1) розкрити сутність економічної свідомості особистості, схарактеризувати
взаємозв’язок та взаємовплив різних форм економічної свідомості;
2) визначити основні функції економічної свідомості;
3) емпірично дослідити вплив соціальної (в тому числі гендерної) групи та
суб’єктивного економічного статусу на різні структурні компоненти економічної
свідомості студентів;
4) на основі результатів емпіричного дослідження та порівняльного аналізу
навчальних програм вищих навчальних закладів різного профілю розробити програму
та методичні рекомендації з курсу “Економічна психологія” для студентів
технічних спеціальностей.
Методологічну та теоретичну основу д