Вы здесь

Психологічні чинники професійного стресу менеджерів освітніх організацій.

Автор: 
Паньковець Віталій Леонідович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U005043
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ У МЕНЕДЖЕРІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ
У другому розділі викладено загальну стратегію констатуючого етапу дослідження.
Представлено дані, які розкривають існуючий рівень професійного стресу у
менеджерів освітніх організацій та наслідки його впливу на фізіологічну та
психологічну сфери. Розкрито взаємозв’язок між рівнем професійного стресу
менеджерів освітніх організацій та чинниками організаційно-професійного
середовища і чинниками, які пов’язані із особистісними,
організаційно-професійними та соціально-демографічними характеристиками
менеджерів.
2.1. Мета, завдання, методика та організація констатуючого етапу дослідження
Мета констатуючого етапу дослідження: визначити рівень професійного стресу
менеджерів освітніх організацій та психологічні чинники, що впливають на його
виникнення.
В основу констатуючого етапу дослідження покладено таку гіпотезу: існує зв'язок
між рівнем професійного стресу менеджерів освітніх організацій та чинниками,
які відносяться до:
організаційно-професійного середовища освітніх організацій;
особистісних характеристик менеджерів (ірраціональні настановлення та стратегії
поведінкової активності);
організаційно-професійних характеристик менеджерів (посада менеджерів в
організації; стаж їх діяльності та ін.);
соціально-демографічних характеристик менеджерів (їх стать, вік та ін.).
Відповідно до мети і гіпотези поставлені такі основні завдання:
Визначити існуючий рівень професійного стресу менеджерів освітніх організацій
та з’ясувати наслідки його впливу на фізіологічну та психологічну сфери.
Виявити зв’язок між рівнем професійного стресу менеджерів освітніх організацій
та чинниками організаційно-професійного середовища, що впливають на його
виникнення.
Виявити зв’язок між рівнем професійного стресу менеджерів освітніх організацій
та їх особистісними характеристиками.
Дослідити зв’язок між рівнем професійного стресу та чинниками які пов’язані із
організаційно-професійними (посада в організації; стаж роботи на посаді;
педагогічний стаж) та соціально-демографічними характеристиками (стать, вік)
менеджерів.
З’ясувати типи менеджерів освітніх організацій відповідно до вияву в них
професійного стресу.
Основні підходи до планування дослідження та критерії для його аналізу були
визначені відповідно до завдань дисертаційного дослідження та вимог до
організації психологічного експерименту [18; 38].
Констатуючий етап дослідження проводився у п’ять етапів упродовж 2003-2004 рр.,
на кожному з яких виконувалися певні завдання дослідження та використовувалися
певні методи дослідження (співвідношення завдань та методів дослідження
наведено у табл. 2.1).
Перший етап емпіричного дослідження був спрямований на виявлення існуючого
рівня професійного стресу у менеджерів освітніх організацій та з’ясування
наслідків його впливу на фізіологічну та психологічну сфери.
Таблиця 2.1
Основні етапи, завдання та методи емпіричного етапу дослідження
п\п
Етап та завдання дослідження
Методики
Літературне джерело
І етап.
1.1
Визначення існуючого рівня професійного стресу у менеджерів освітніх
організацій
М-ка „Рівень професійного стресу” К.Дж. Вайман,
SPSS for Windows
Дж. Гринберг Управление стрессом.. – СПб.: Питер, 2002. – 496  с.
1.2
Визначення наслідків впливу професійного стресу на фізіологічну та психологічну
сфери особистості
М-ка „Профіль кризи”,
SPSS for Windows
Урбанович А.А. Психология управления. – М.: Харвест, 2003. – 640 с.
ІІ етап.
2.1
Визначення взаємозв’язку між рівнем професійного стресу та чинниками
організаційно-професійного середовища
М-ка „Експрес-діагностика стресогенних факторів у діяльності керівника”
Ладанов І.Д., Уразаєва В.А.,
SPSS for Windows
Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх
організацій: ґендерні аспекти / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки,
Т.В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2004. – 264 с.
ІІІ етап. Визначення взаємозв’язку між рівнем професійного стресу менеджерів
освітніх організацій та їх психологічними характеристиками.
3.1
Визначення „ірраціональності настановлень”
М-ка „Визначення ступеня ірраціональності мислення” А. Елліса,
SPSS for Windows
Каменюкин А.Г. Ковпак Д.В. Антистрес-тренинг. – СПб.: Питер, 2004. – 192 с.
Продовж. табл. 2.1
3.2
Визначення „стратегії поведінкової активності” (тип А чи Б)
М-ка „Діагностика поведінкової активності особистості” – Дж. Дженкінс (адапт.
Л.І. Вассермана, Н.В. Гуменюка (тип А- Б)
SPSS for Windows
Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика
развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. –
488 с.
IV етап. Визначення взаємозв’язку між рівнем професійного менеджерів освітніх
організацій стресу та їх організаційно-професійними та соціально-демографічними
показниками.
4.1
Визначення організаційно-професійних показників
Анкетування
SPSS for Windows
Авторська розробка
4.2
Визначення соціально-демографічних показників
Анкетування
SPSS for Windows
Авторська розробка
V етап. З’ясування типів менеджерів відповідно до особливостей вияву у них
професійного стресу.
5.1
Проведення факторного аналізу
SPSS for Windows
Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических
данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер с нем. – СПб: ООО
«ДиаСофтЮГ», 2002. – 608 с.
5.2
Проведення кластерного аналізу
SPSS for Windows
Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических
данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер с нем. – СПб: ООО
«Ди