Вы здесь

Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків

Автор: 
ВакулічТетяна Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U005275
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПІДЛІТКІВ
У даному розділі представлено методику і програму емпіричного дослідження
психологічних особливостей Інтернет-залежної поведінки підлітків. Розглянуто
чинники, що впливають на формування Інтернет-залежної поведінки підлітків.
Висвітлено результати емпіричного дослідження провідних патернів та типів
поведінки підлітків в мережі Інтернет.
Виходячи з цього, важливими аспектами, відображеними у цьому розділі, є
визначення завдань, методики та організації дослідження з проблеми вивчення
психологічних особливостей залежності підлітків від мережі Інтернет, а також
аналіз результатів, що отримані на вибірці підлітків загальноосвітніх шкіл та
абітурієнтів технікуму. Отримані результати викладені у даному розділі в певній
логічній послідовності.
2.1. Методи та організація дослідження психологічних особливостей
Інтернет-залежної поведінки підлітків
Реалізація даного етапу нашого дослідження передбачала, насамперед, визначення
завдань емпіричного дослідження психологічних особливостей Інтернет-залежної
поведінки підлітків, а також відбір та апробування психодіагностичного апарату,
адекватного меті констатувального експерименту.
Організація емпіричного дослідження. Емпіричне дослідження проводилося протягом
2005 року. У дослідженні взяли участь учні середніх загальноосвітніх шкіл №72
та №230 Святошинського району та абітурієнтів технікуму МАУП віком 13-16 років.
На цьому етапі в дослідженні взяли участь 494 підлітка. Серед досліджуваних
було 270 - дівчат та 224 юнаків. Нами також були опитані вчителі з різною
професійною спрямованістю, які працювали в цих закладах (фізики, математики,
інформатики, хіміки, філологи, історики, біологи та географи). У вибірку
ввійшло 80 осіб, з них 68 жінок і 12 чоловіків. Дані, отримані в результаті
опитування вчителів, зіставлялись по групах, в залежності від стажу роботи (до
5 років, 5 - 10, від 10 до 25 і більше);
Для розв’язання визначених завдань і перевірки гіпотези нами використовувалися
такі загальнонаукові методи: емпіричного характеру (анкетування, бесіда);
обсерваційні (спостереження, самоспостереження); експеримент (констатувальний,
формувальний, контрольний).
Проаналізуємо особливості кожного із завдань емпіричного дослідження.
Перше завдання емпіричного дослідження – визначення провідних патернів, типів
поведінки підлітків в мережі Інтернет, психологічних чинників на вибірці учнів
загальноосвітніх шкіл та абітурієнтів технікуму та аналіз основних тенденцій
розвитку Інтернет-залежності, узагальнення результатів дослідження та підбиття
підсумків (власне емпіричне дослідження), який складався з:
опитування, за допомогою якого були виявлені рівні Інтернет-залежності
підлітків (Додаток А. 1) [171];
анкетування з метою визначення мети, мотивів, напряму діяльності підлітків в
Інтернет-просторі (Додаток А. 2) [147].
опитування з метою визначення психологічних особливостей взаємодії підлітків з
віртуально-інформаційним середовищем (Додаток А. 3, авторська анкета);
тестування з метою діагностики мікросоціальних чинників Інтернет-залежної
поведінки підлітків (Додаток А. 4, А. 5, А.6);
тестування індивідуально-психологічних чинників ІЗП підлітків (див. табл. 2.1).
В процесі аналізу та інтерпретації отриманих даних як у емпіричному
дослідженні, так і формувальному експерименті ми використовували такі
математичні процедури обробки статистичної інформації:
параметри розподілу даних: середнє арифметичне, дисперсія, стандартне
відхилення;
оцінку достовірності відмінностей отриманих даних за допомогою t-критерію
Ст’юдента;
визначення достовірності розподілу результатів (критерій ч2 Пірсона) для
співставлення емпіричного розподілу досліджуваних ознак з теоретичним (в
констатувальному експерименті) і для співставлення декількох емпіричних
розподілів (у формувальному експерименті);
факторний аналіз методом головних компонент із наступним варімакс-оберненням
(Varimax rotation) для виявлення латентних зв’язків;
процедура кластерного аналізу за модульними значеннями коефіцієнтів кореляції;
дисперсійний одномірний аналіз.
Вищеназвані обрахунки результатів проводилися за допомогою комп’ютерної
програми SPSS 11.0 для Windows.
Друге завданням емпіричного дослідження – визначення засобів діагностики
психологічних чинників Інтернет-залежної поведінки підлітків, що впливають на
її формування, провідних патернів та типів поведінки підлітків в мережі
Інтернет.
Дослідження проходило в декілька етапів за такими напрямами:
а) методика визначення рівнів сформованості Інтернет-залежності дівчат та
юнаків підліткового віку:
У якості показника залежності від Інтернету було використано тест
Інтернет-залежності К.С.Янг у адаптації Є. Раєвської [171]. Тест складається з
20 питань з варіантами відповідей: рідко (1 бал), часто (2 бали), час від часу
(3 бали), часто (4 бали), завжди (5 балів), ніколи (0 балів). Стосовно даної
методики слід зазначити, що механізм обробки та інтерпретація результатів
ґрунтуються на принципі відсутності чіткої межі між нормальною та адиктивною
поведінкою в Інтернеті. На основі цього в тесті виокремлено кілька рівнів
розвитку адиктивної поведінки підлітків в мережі Інтернет:
1. 20-49 (низький рівень) балів відповідають рівню звичайного користувача
Інтернету, який уміє себе контролювати.
2. 50-79 балів (середній рівень) говорить про наявність деяких проблем,
пов’язаних з надмірним захопленням мережею Інтернет.
3. 80-100 балів (високий рівень), можна припустити наявність значних проблем з
використанням Інтернету, вирішення яких можливе за допомогою спеціа