Вы здесь

Організаційно-економічні механізми інвестиційної діяльності комерційних банків

Автор: 
Карташян Оксана Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000170
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
2.1. Оцінка ресурсної бази комерційних банків України
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає трансформації діяльності банківської системи в напрямку вдосконалення методів взаємодії і укріплення взаємозв'язків з суб'єктами господарювання. Комерційні банки в даній ситуації стають одним з найважливіших фінансових джерел їх структурних перетворень і технічного переоснащення. Механізм взаємодії комерційних банків і суб'єктів господарювання являє собою процес реалізації економічних інтересів взаємозв'язаних сторін і їх потреб: для банку - акумуляція вільних коштів, а суб'єктів господарювання - їх використання для розвитку виробництва. Оскільки саме пасивні операції значною мірою визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активів, проведемо дослідження шляхів та джерел формування ресурсної бази банків України на основі пасиву балансу банківських установ, який характеризує джерела коштів і природу фінансових зв'язків.
За допомогою структурного аналізу балансового звіту банків України проаналізуємо частку капіталу та зобов'язань у структурі пасивів протягом 2000-2005 років.
За станом на 01 січня 2006 року в Державному реєстрі банків значиться 186 банків, з них 165 банків мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133 банки - акціонерні товариства (з них: 92 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 32 банк - товариства з обмеженою відповідальністю.
За 2005 рік в Державному реєстрі банків зареєстровано 6 банків (ЗАТ "Міжнародний Іпотечний Банк", ТОВ КБ "Євробанк", ЗАТ "Внєшторгбанк (Україна)", ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива", ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" та ТОВ "БМ Банк").
В стані ліквідації перебуває 20 банків (10,8 % від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням НБУ, 5 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.
Протягом п'яти років тривала тенденція зростання основних показників діяльності банків, спостерігається тенденція до нарощування банками пасивних операцій. Така ситуація позитивно характеризує діяльність комерційних банків, розширює їх інвестиційні можливості в задоволенні інвестиційних потреб реального сектору. Їх розмір збільшився у 2.7 рази (станом на 01.01.2001р. - 36 979.5 млн.грн, на 01.01.2004р. - 100 234.4 млн.грн.). При цьому це динамічне зростання забезпечувалося в основному за рахунок збільшення суми зобов'язань (у 2.9 разу) і на звітну дату 01.01.2004р. складали 87 352.5 млн.грн.
У структурі пасиву балансу банків України зобов'язання банків становлять основну питому вагу. Так, на 01.01.2001р. їх частка становила 82.6%, протягом наступного року збільшилася на 0.6%, у 2003р. дорівнювала 84.4%. Найбільшу частку у пасивах банків - 87.2% зобов'язання займають на початок 2005 року.
Хоча балансовий капітал банківської системи і збільшувався (протягом 2000-2003 року у 2 рази: на 01.01.2001р. його розмір становив 6 449.6 млн.грн., а на 01.01.2004р. - 12 881.9 млн.грн.) все ж намітилася тенденція до зниження його частки у пасивах банків із 17.4% на 01.01.2001 р. до 12.8% на початок 2004 року. Капітал (балансовий) банків у 2005 році збільшився на 39,5 % і становить 25689,7 млн. грн. Зростання капіталу банків відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу - на 4502,3 млн. грн. або на 38,8 %, загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку - на 1126,8 млн. грн. або на 61,3 %, емісійних різниць - на 125,2 млн. грн. або на 30,0 %.
За 2005 рік зобов'язання банків України збільшилися на 62,4 % (за 2004 рік - на 32,7 %) і на 01.01.2006 становили 188245,1 млн. грн., в т.ч. нерезиденти - 16,7 % від зобов'язань (рис.2.1.). [46]
Рис. 2.1. Структура пасиву балансу банків України

Щоб визначити рівень динамічних змін у розмірі пасивних операцій банків скористаємось методом порівняння, порівняємо фактичні дані з даними попереднього періоду і визначимо абсолютне та відносне відхилення. Дані розрахунків наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Динаміка пасивів банків України
ПоказникиТемп зростання за рік2002 рік2003 рік2004 рік2005 рікабсо-
лютний, млн.грн.від-
нос-
ний, %абсо-
лютний, млн.грн.від-
нос-
ний, %абсо-
лютний, млн.грн.від-
нос
ний, %абсо-
лютний, млн.грн.від-
нос
ний, %Балансовий капітал банків2 074.526.22 898.529.05 539.543.07 268.739.5Зобов'язання банків14 617.737.233 439.962.028 574.032.772 319.162.4Пасиви, всього16 692.235.436 338.456.934 113.534.079 587.859.2 Примітка: таблицю складено на основі [45,46]
На основі даних таблиці можна стверджувати, що приріст пасивних операцій з кожним роком збільшувався. Протягом 2002 року це зростання було більш інтенсивніше. Розмір пасивних операцій зріс на 35.4% і на кінець цього періоду становив 63 896.0 млн.грн. Найбільше зростання ресурсної бази банків відбувалося протягом 2003 року (на 36 338.4 млн.грн., або на 56.9%), і на звітну дату 01.01.2004 р. розмір пасивних операцій становив 100 234.4 млн.грн. Балансовий капітал банків за 2004 рік збільшився на 43,0% (за 2003 рік-на 29,0%) і на 01.01.2005 року становив 18 421,9 млн.грн. За 2004 рік обсяги банківських зобов'язань збільшилися на 32,7% (за 2003 рік - на 62,0%) і на 01.01.2005 року становили 115 926,0 млн.грн.. Розмір пасивних операцій станом на 01.01.2005 року склав 134 347,9 млн.грн.. Балансовий капітал банків за 2005 рік збільшився на 39,5%, зобов'язання збільшились на 62,4% і розмір пасивних операцій станом на 01.01.2006 року склав 213 934,80 млн.грн..
Досліджуючи діяльність банківських установ слід зауважити, що посилюється монополізм великих банків. Про це свідчить їх частка у пасивних операціях банків (рис.2.2).
Рис. 2.2. Частка пасивних операцій гр