Вы здесь

Удосконалення процесів забезпечення ефективності банківських послуг для фізичних осіб

Автор: 
Білик Ольга Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000512
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
2.1 Аналіз і оцінка розвитку вітчизняного ринку банківських послуг для фізичних осіб

Реалії сьогодення показують, що у країнах із розвиненою економікою дослідження та детальний аналіз ринку банківських послуг для фізичних осіб здійснюється як великими аналітичними компаніями, так і аналітичними групами, що спеціально створюються при фінансових установах. Основною метою їхньої діяльності є дослідження попиту фізичних осіб на банківські послуги, факторів, що впливають на зміни попиту, вивчення очікувань споживачів банківських послуг та рівня задоволення від отриманих банківських послуг.
В українських банківських установах такий аналіз здійснюється переважно великими банками з метою отримання інформації про власну позицію та перспективи на ринку. Такі дослідження не є системними і не відображають реальної картини розвитку ринку банківських послуг для фізичних.
Окрім цього, практично всі вони присвячені аналізу заощаджень приватних господарств, або в цілому ринку банківських послуг, а не дослідженням ринку банківських послуг для фізичних осіб.
У дисертаційній роботі проведено комплексний аналіз ринку банківських послуг для фізичних осіб.
Станом на 01.01.2005 року в Україні було зареєстровано 183 банки (рис.2.1).

Рис.2.1 Динаміка кількості банківських установ в Україні за станом на 2003-2005рр. Джерело:[24-25;43-46;159;]

Аналіз кількості банків та їх філій у розрізі регіонів (рис. 2.2) показав, що фактично кожен регіон характеризується досить високою концентрацією банківських установ, які в основному представлені філіями банків, майже усі головні офіси більшості з яких розташовані у м. Київ. Така велика кількість банківських установ повністю забезпечує кількісні потреби населення у банківських послугах, проте їхня якість не завжди відповідає клієнтським вимогам.
Банківські послуги об'єднують широкий спектр операцій, який щороку поповнюється новими пропозиціями. Сьогодні фінансово-кредитні установи в країнах з розвинутою ринковою економікою проводять обслуговування фізичних та юридичних осіб, надаючи їм приблизно 300 видів різноманітних послуг. Для прикладу комерційні банки Німеччини пропонують своїм клієнтам в середньому 150 - 200 операцій, а японські банки - 300 [67, с.145]. Великі українські банки пропонують своїм клієнтам в середньому 100 - 180 видів операцій та послуг (наприклад АКБ Надра - 170, ЗАТ КБ Приватбанк - 180). Хоча на думку фахівців [38,50,13] основна маса вітчизняних банків спроможна якісно надавати не більше 40 - 50 видів послуг.

Рис.2.2 Кількість банків та філій банків за регіонами за станом на 01.10.2005р. Джерело: [25,с.64]

Сумарний прибуток банків за станом на 01.10.2005 р. становив 962,096 млн. грн. (за 2003 р. - 684,5 млн. грн.).
Станом на 01.01.2005р отриманий прибуток за групами банків розподілився нерівномірно. Так, банки І групи, на які припадає 54,1% банківських активів, одержали 480,520 млн. грн., або 49,9% від загальної кількості; банки II групи (активи становлять 14,7%) - 164,144 млн. грн. (17,06%); банки III групи (активи - 17,4%) - 196,634 млн. грн. (20,4 %); IV групи (активи -13,8%) - 120,798 млн. грн. (15,55%). Як свідчать наведені дані, найвищою є рентабельність діяльності банків III групи.
Доходи, у порівнянні із 2003 роком, зростали дещо вищими темпами, ніж витрати, що зумовило поліпшення співвідношення витрат і доходів, яке на 01.10.2004 р. становило 54,19% (на - 01.01.2003р. - 93,5%; на 01.01.2002 р. - 93,8%) [53; 94].
Порівняно з попереднім періодом дещо поліпшилися результативні показники діяльності банків. Рентабельність капіталу зросла із 7,50% у 2002 р. до 9,36% у 2005 р., рентабельність активів зросла у порівнянні із 2001 роком на 1,27%. Чиста процента маржа зменшилася з 6,31% у 2001 році до 4,93% на початок 2005 року. Загалом, банки України зберегли рентабельність своїх активів на рівні 2004 року попри зменшення процентної маржі, що свідчить про збільшення обсягів активних операцій та про виваженішу політику процентних ставок (табл.2.1).
Таблиця 2.1.
Основні результативні показники діяльності банків
Показники 01.01.01р.01.01.02р.01.01.03р. 01.01.04р.01.01.05р.Рентабельність капіталу -0,457,50 7,97 7,619,36Рентабельність активів -0,091,27 1,27 1,041,18Чистий спред7,108,457,206,975,76Чиста процентна маржа 6,316,946,00 5,784,93Джерело: [123]

Для детального опрацювання даної теми було проведено соціологічне дослідження у вітчизняних банківських установах шляхом анкетування, основною метою якого було виявити головні тенденції ринку банківських послуг для фізичних осіб в Україні через призму споживацьких бачень і очікувань та дослідити основні напрямки розвитку банківської політики (результати опитування подані у Додатку В). Ми робимо висновки, спираючись на дані опитування населення, що проходило в два етапи: з 25 лютого по 15 березня та з 1 червня по 20 червня 2005 року. Висновки про динаміку показників сформовано на основі порівняння з опитуванням, що проводилось за такою ж методикою у вересні та листопаді 2004.
Загальна вибірка опитування охоплювала 1000 респондентів. Вибірка є репрезентативною для населення України, яке мешкає у містах із населенням понад 50 тисяч чоловік, за статтю, віком, областю проживання та розміром міста. В опитуванні брали участь особи віком старше 18 років. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю.
Для аналізу даних вибірку було здійснено таким чином, щоб статево-віковий розподіл респондентів відповідав даним Держкомстату за результатами перепису 2001 року. Це було зроблено для того, щоб усунути системні зміщення вибірки, які пов'язані з різним рівнем згоди давати інтерв'ю серед різних демографічних груп населення.
На світовому ринку банківські послуги розвивають на основі кредитних карток, а безготівкова плата за товари й послуги в економічно розвинутих країнах