Вы здесь

Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах

Автор: 
Серебрянський Дмитро Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U000523
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА АКТИВІЗАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
"Налоги для государства то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать всегда в открытом море и чтоб, наконец, потопить его".
Російська імператриця Катерина II (1729-1796).
2.1. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку інвестиційних процесів в Україні та стану оподаткування прибутку підприємств

Основним критерієм ефективної фінансової системи держави та її економіки в цілому є стабільний та прогнозований макроекономічний розвиток, основним індикатором якого виступає ВВП1. Динаміка ВВП досить чутлива до будь-яких вагомих змін у фінансовій та економічній політиці держави. Такі зміни повинні бути достатньо виваженими та економічно обґрунтованими для мінімізації суттєвих циклічних коливань економіки. На циклічну динаміку економіки України впливають майже всі макроекономічні показники (див. дод. З.1), але серед них більш вагомим є інвестиції в ОК (капітальні вкладення2).
Оскільки, основною тезою нашої роботи є те, що система оподаткування прибутку підприємств впливає на прийняття саме інвестиційних рішень, тому проаналізуємо вплив ІД на динаміку ВВП.
Для визначення оцінки і ролі інвестицій у циклічній динаміці економіки України, ми дослідили низку макроекономічних показників через розрахунок парних коефіцієнтів кореляції (див. дод. З.1). За результатами розрахунку спостерігається тісна кореляція між динамікою ВВП та експортно-імпортними операціями (0,94 та 0,91 відповідно) інвестиціями в ОК (0,9) та обсягом роздрібного товарообігу (0,78) і дещо слабша з обсягом промислової продукції (0,43). Цікавим є факт від'ємної (оберненої) кореляції ВВП з грошовими доходами населення (-0,05). Це означає, що збільшення реальних грошових доходів населення призводить до зменшення росту ВВП.
В свою чергу ІД тісно корелює, відповідно, з темпами росту ВВП (0,9), експортно-імпортною діяльністю (0,87 і 0,86 відповідно). Збільшення експортного потенціалу позитивно позначається на інвестиційній активності, що цілком зрозуміло. А ось кореляцію з імпортною діяльністю можна пояснити суттєвим збільшенням імпорту машин та обладнання, про що ми далі будемо говорити. Також прослідковується обернена кореляція з грошовими доходами населення (-0,12), що дає підстави говорити про збільшення реальних грошових доходів населення за рахунок вилучення або переливу потенційного інвестиційного ресурсу економіки - прибутку в бюджет чи на заробітну плату відповідно.
Рисунки З.1-З.3 додатку З.2 підтверджують наш кореляційний аналіз та демонструють тісний взаємозв'язок між аналізованими показниками - точки падіння темпів вкладення інвестицій одночасно призводять до зниження темпів економічного розвитку (1-й квартал 1999 р., 2-й квартал 2000 р., 4-й 2001 р., та 2-й 2004 р.). Досить показовими є точки росту інвестиційної активності (2-й квартал 1999 р., 1-й 2001 р., 4-й 2002 р. та 1-й 2004 р.), які призводили до поступового росту економіки України. Слід відзначити, що динаміка росту ВВП й інвестиційної активності набуває негативних тенденцій.
Отже, інвестиційна складова зростання економіки не викликає жодного сумніву. Викликає сумнів тільки її достатність і стабільність. Частка КВ у ВВП, як відзначає Л. Шинкарук, дає підстави не бути впевненим у можливостях інтенсивного характеру економічного розвитку України без подальшого зростання капіталовкладень через хаотичні рухи останніх [99, с. 88], які до 1994 року становили 18,9 % ВВП України. У 2003 році рівень інвестицій у ВВП досяг рівня 1990 року. Не останню роль в цьому відіграли зміни в оподаткуванні прибутку підприємств3. Також серед суттєвих факторів, що вплинули на характер інвестиційної політики та динаміку ІД, слід виділити трансформацію форм власності. Недержавна форма власності стала відігравати вирішальну роль в інвестиційному процесі (див. рис. З.4 додатку З.2).
Основним джерелом фінансування інвестицій в ОК залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких постійно здійснюється близько двох третин усіх КВ (див. дод. З.2). Тому в такій ситуації одним з ключових факторів, що впливають на прийняття інвестиційних рішень є рівень рентабельності виробництва - чим більша рентабельність, тим більший прибуток залишається у підприємства у вигляді інвестиційного ресурсу, і звичайно механізм нарахування та сплати ППП, який, власне, і регулює рівень рентабельності. Слід відзначити, що в Україні цей показник є досить низьким і ще більш нестабільним, ніж інвестиції. Як видно з рисунка 2.1, із зростанням рентабельності підвищується і активність підприємств в реалізації інвестиційних проектів та навпаки. Тому фінансова політика України повинна формуватися з акцентом на поступовий ріст рентабельності виробництва та рентабельності інвестиційних проектів.
Аналіз інвестиційних тенденцій свідчить, що інвестиції в основному спрямовуються в ті галузі де є або ПП (металургія, фінансова сфера), або в ті, галузі попит на продукцію яких є стабільним (харчова промисловість, нерухомість, торгівля), що в сукупності підвищує рентабельність продукції (див. дод. З.3, З.4).
Стримуючим фактором розвитку ІД підприємств є також відволікання АВ4 (основного джерела інвестицій) на покриття нестачі обігових коштів і на покриття дефіциту державного бюджету (амортизаційний податок5). Негативно впливає на стан обігових коштів запровадження авансових платежів з ППП без урахування тривалості і результативності циклу відтворення господарських коштів.

Рис. 2.1 Порівняльна динаміка темпів росту рентабельності економіки та капітальних вкладень в основний капітал
Крім того, незважаючи на існуючі темпи росту інвестицій, є низка інших негативних ознак, які стримують послідовну та ефективну підтримку структурної перебудови економіки та її стабільному її розвиткові:
* передусім, це високий ступінь зносу основних виробничих фонді