Вы здесь

Статистичний аналіз формування структури та динаміки валового внутрішнього продукту

Автор: 
Приходько Катерина Русланівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000641
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Методологічні підходи до аналізу формування структури валового внутрішнього
продукту
2.1. Структурний аналіз виробництва, розподілу та використання валового
внутрішнього продукту
При розробці та реалізації економічної політики виходу на нові принципи
державного регулювання повинні враховуватись специфічні труднощі, пов'язані з
високим ступенем інертності макроекономічних процесів. ВВП повинен розглядатись
в першу чергу з позиції переходу всіх елементів макроекономічної системи на
принципово новий ступінь розвитку в структурній єдності. Виконання цієї умови
вимагає ретельного дослідження ВВП із виявленням і чітким розмежуванням тих
структурних взаємозв'язків, які сприяють чи перешкоджають нарощуванню
кількісних і якісних параметрів національної економіки.
Період 1990-2004 років в Україні відзначався кардинальними змінами у
суспільно-політичних процесах. У ці роки були закладені підвалини принципово
нової економічної системи і змінено соціально-економічні відносини, пройдено
шлях від глибокої кризи до поступового піднесення майже в усіх сферах
життєдіяльності, та загальної економічної стабілізації.
Економіка України почала зростати у третьому кварталі 1999 року, коли вперше з
часу проголошення незалежності України Державний комітет статистики
зареєстрував 0,2% збільшення реального ВВП порівняно з попереднім роком. Ця
тенденція зберігалась протягом наступних років (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Макроекономічні показники економічного розвитку України за 2000 -2004 рр. (у %
до попереднього року)
Показники
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
Валовий внутрішній продукт
105,9
109,2
105,2
109,3
112,1
Обсяг промислової продукції
113,2
114,2
107,0
115,8
112,5
Обсяг продукції сільського господарства
109,8
110,2
101,2
89,8
119,9
Інвестиції в основний капітал
114,4
120,8
108,9
127,7
128,0
Реальна заробітна плата
99,1
119,3
118,2
115,2
123,8
Джерело: Статистичний щорічник України за 2004 рік [138, с.29] .
Із таблиці видно, що в 2000 році реальний ВВП зріс на 5,9%, в 2001 році – на
9,2%, в 2002 році – на 5,2%, в 2003 році на 9,3%, в 2004 році на 12,1%.
Протягом п'яти років українська економіка демонструє стабільно високі темпи
зростання, при чому у 2002–2004рр. зростання ВВП становило 133,9%.
З одного боку валовий внутрішній продукт – це окремий основний макроекономічний
показник, а з іншого ВВП – це комплексне поняття, що складається з багатьох
компонентів, кожен з яких певною мірою сприяв загальному зростанню економіки
України.
Тому виникає необхідність проаналізувати валовий внутрішній продукт як в
цілому, так і в розрізі його структурних компонентів, (Додаток Г).
За допомогою СНР маємо можливість представити валовий внутрішній продукт на
всіх стадіях його руху, тобто за категоріями утворення, розподілу,
перерозподілу і кінцевого використання.
Вимір за категорією “утворення” характеризує процес виробництва валової доданої
вартості яка є джерелом доходу. За виробничим методом, що базується на
інформації про обсяги виробленої продукції, ВВП оцінюються як сума доданої
вартості всіх видів економічної діяльності (в основних цінах) плюс податки за
вирахуванням субсидій на продукти.
Розглянемо структуру валової доданої вартості України за видами економічної
діяльності (табл.2.2).
Таблиця 2.2
Структура ВДВ України за видами економічної діяльності
за 2001-2004 рр., у %
Вид економічної діяльності
Роки
2001
2002
2003
2004
Сільське господарство, мисливство та
лісове господарство
16,3
14,6
12,2
12,1
Добувна промисловість
4,7
5,0
4,9
4,3
Обробна промисловість
19,7
20,1
22,1
23,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
6,2
5,7
5,3
4,2
Будівництво
4,1
3,8
4,2
4,8
Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з
ремонту
12,4
12,2
12,7
14,1
Транспорт
13,6
13,7
13,6
13,6
Освіта
5,0
5,4
5,4
5,0
Охорона здоров’я та соціальна допомога
3,3
3,7
3,6
3,5
Інші види економічної діяльності
16,3
17,4
17,8
16,8
Оплата послуг фінансових посередників
-1,6
-1,6
-1,8
-1,7
Усього за видами економічної діяльності
100,0
100,0
100,0
100,0
Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника за 2004 рік
[ 138,с.31]
Інтерпретуючи отримані результати, слід відмітити, що у виробництві ВДВ України
домінує промисловість. Позитивним явищем варто вважати перерозподіл доданої
вартості на користь обробної промисловості, частка якої зросла з 19,7% за 2001
р. до 23,3% за 2004 рік. В той же час, питома вага добувної промисловості у
структурі валової доданої вартості дещо знизилась і за 2004 р. склала 4,3 %
проти 4,9% в 2003 році.
Спостерігається зростання частки оптової та роздрібної торгівлі (з 12,4% за
2001 р. до 14,1% за 2004 р.). Скоротилася частка у складі ВВП сільського
господарства, мисливства та лісового господарства з 16,3% в 2001 р. до 12,1% за
2004 р. Відбулося зменшення питомої ваги виробництва та розподілу
електроенергії, газу та води.
За розподільчим методом ВВП визначається як сума первинних доходів: заробітної
плати найманих працівників, відрахувань на соціальне страхування, валового
прибутку, змішаного доходу, чистих податків на виробництво та імпорт.
Розподільчий метод розрахунку ВВП використовується не для визначення
номінального ВВП а в основному, для аналізу його вартісної структури. Тобто,
структура ВВП за компонентами доходу дозволяє проаналізувати його вартісний
склад, виявити структурні зрушення, оцінити інтенсивність змін окремих
складових. Також важливим є те, що на основі інформації щодо складових валового
внутрішнього продукту за розподільчим методом можна розрахувати певні
показники. Так, спі