Вы здесь

Економічна ефективність інвестиційної діяльності в сільському господарстві регіону

Автор: 
Сухоруко Олена Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000861
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.1. Інвестиційний клімат та фактори інвестиційної діяльності
В економіці України сільському господарству належить провідне місце. Так, частка продуктів аграрного сектору економіки у сукупному обсязі споживання населення складає понад 3/4 його загальної величини (продукти харчування і товари, виготовлені із сільськогосподарської сировини - одяг, взуття тощо); тут створюється біля 1/3 внутрішнього валового продукту країни. Враховуючи те, що продукція аграрного виробництва в своїй основ-ній масі - це товари щоденного попиту та повсякденного споживання, то за цією ознакою галузь є не лише найбільш визначальною, але й просто найбільш життєво необхідною в структурі народногосподарського комплексу. Вона забезпечує не лише добробут, а й виживання народу взагалі, що визначає її пріоритетність у структурі народногосподарського комплексу країни та формування загальнонаціональної безпеки в цілому.
Саме тому динамічний розвиток інвестиційної діяльності в сільському господарстві є одним із найважливіших індикаторів добробуту національної економіки, який визначає зміну сукупного попиту та у перспективі - обсягу виробленого продукту та рівня зайнятості. Будучи найважливішим фактором стабілізації в сільському господарстві та макроекономічної рівноваги, інвестиційна діяльність, у свою чергу, є складним процесом, що залежить від комплексу різних чинників. Особливості сучасного етапу розвитку сільського господарства зумовлюють істотну специфіку інвестиційної діяльності. Сучасне економічне зростання в сільському господарстві активізувало фактори, що стимулюють інвестиції. При цьому реалізація загальних закономірностей інвестиційної діяльності значно модифікувалася. Тому важливим етапом дослідження, на нашу думку, є аналіз основних факторів, які впливають на інвестиційну діяльність у сільському господарстві й загальних умов інвестиційної діяльності, що характеризують її стан і перспективи розвитку на рівні регіону. Інакше кажучи, визначають інвестиційний клімат аграрної діяльності в цілому.
Позитивні тенденції макроекономічних показників в Україні наразі не супроводжуються адекватними темпами приросту вітчизняних і тим більше іноземних інвестиційних ресурсів у АПК, зокрема, у галузі сільськогосподарського виробництва. Однією з причин цього є певною мірою несприятливий інвестиційний клімат як загалом в країні, так і в окремих регіонах, зокрема в Херсонській області [159].
На ефективність інвестиційної діяльності й особливо, на формування та використання інвестиційних ресурсів, впливають умови ведення бізнесу, законодавче регулювання інвестиційних процесів, стан економіки та ринку, можливості й пріоритети інвесторів, привабливість потенційних об'єктів інвестування та інші чинники. Сукупність цих умов створює інвестиційний клімат у державі, регіоні чи галузі.
Інвестиційний клімат за своєю природою є надзвичайно багато-аспектною категорією, яка охоплює комплекс умов ведення інвестиційної діяльності й чинників прямого та опосередкованого впливу на них. З однієї сторони, він впливає на мотивацію інвесторів, які збільшують або зменшують інвестиції, а з іншої - забезпечує певний рівень ефективності інвестицій. Інвестиційний клімат - це комплекс політичних, соціальних, інноваційних, інфраструктурних факторів, які наявні на певній території та дають у своєму сумарному прояві синергічний ефект. Американська дослідницька організація "Economist Group" оцінила інвестиційну привабливість України в 60 балів по 100-бальній шкалі. У світовому рейтингу наша країна знаходиться в сьомому десятку - між Індонезією і Туреччиною. Результати оцінок інвестиційного клімату дозволяють розробити систему заходів покращення й оптимізації інвестиційного клімату для підвищення інвестиційної активності та розвитку агропромислового виробництва як у країні, так і в окремо взятих областях.
Інвестиційний клімат являє собою важливий чинник розвитку економіки держави. Він формується під впливом сукупності політичних, соціальних, економічних та інших факторів, на які зважають вітчизняні та іноземні інвестори при прийнятті рішень щодо здійснення інвестицій. Загалом фактори, що формують інвестиційний клімат, можна розділити на загальнодержавні (макроекономічні), які можна віднести як до країни взагалі, так і до кожного її регіону та регіональні, які характеризують особливості окремо взятого регіону чи області.
На наш погляд, дослідження інвестиційного клімату аграрного сектору Херсонської обласні доцільно буде почати з вивчення загальнодержавних факторів, які властиві для України взагалі, і поступово перейти до регіональних особливостей саме Херсонської області. Оскільки саме макроекономічні фактори у даному разі справляють істотний вплив на формування інвестиційної привабливості як всієї країни, так і регіону зокрема. Загальнодержавні чинники формуються історично та визначаються державною політикою у цій галузі.
У державній політиці щодо заохочення інвестицій в Україну при визначенні пріоритетності вкладень аграрному сектору приділяється значна увага. Це стратегічний напрямок, життєво важлива проблема національної безпеки, вирішення якої в значній мірі залежить від напрямів державного регулювання інвестиційних потоків та управління ними. Однак, враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва, яка обумовлює сезонність використання ресурсів і грошових надходжень, та відносно повільний оборот капіталу, що впливає на зниження доходності, вивчаючи інвестиційну привабливість аграрного сектору економіки України, необхідно рахуватися з тим, що ця галузь буде притягувати капітали та інвестиції в меншій мірі, ніж інші сфери народного господарства. До того ж, продукція вітчизняного сільського господарства та його переробки не має вільного і широкого доступу на світовий ринок. Це пояснюється, в першу чергу, насиченістю і гострою конкуренцією на аграрних ринках Заходу та сильною митною захищеністю зах