Вы здесь

Управління страховими резервами страховика

Автор: 
Рабий Ольга Степанівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000866
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РЕЗЕРВАМИ

2.1. Аналіз методології формування страхових резервів

Страхові резерви формуються для виконання обов'язків перед клієнтами та забезпечення фінансової стійкості. Вони відбивають розмір зобов'язань страховика перед страхувальниками з укладених договорів страхування, але не виконаних за даний проміжок часу.
Слід зазначити важливість питання про методологію та методику формування страхових резервів, про ті принципові положення, які повинні бути покладені в основу формування резервів. Специфіка страхової діяльності, а саме, особливості сплати за надання страхової послуги, висувають ряд важливих вимог до порядку формування страхових резервів. Узагальнено їх можна сформулювати наступним чином:
1. Величина сукупних страхових резервів розрахована таким чином, щоб обсягу страхових резервів вистачало на виплату страхового відшкодування;
2. Наявність достатнього власного капіталу, що створює другий рівень фінансової стійкості страхової компанії;
3. Структура страхових резервів з точки зору оптимального співвідношення видів страхових резервів;
4. Можливість ефективного використання страхових резервів.
Зупинимося більш детально на кожній з вимог.
Згідно до Закону України "Про страхування" №2745-ІІІ від 04.10.2001 р. зі змінами та доповненнями кошти клієнтів (резерви) не є власністю страховика і він не може розраховуватися ним по власним зобов'язанням, що безпосередньо не пов'язані зі страховою діяльністю, навіть у випадку банкрутства. Кошти страхових резервів використовуються для виплат страхових сум та страхових відшкодувань у тих випадках, коли для забезпечення виплат страховикам не вистачає поточних надходжень страхових премій [71].
Сформовані резерви є важливим показником діяльності страхової компанії. Аналіз динаміки розмірів страхових резервів страхових компаній України показав, що за останні роки відбулося зростання страхових резервів майже в п'ять разів: з 1184,2 млн.грн. у 2001 р. до 8272,2 млн.грн. у 2004 р. (рис. 2.1). У 2005 році відбувається падіння сукупних страхових резервів з 8272,2 млн.грн. до 5045,8 млн.грн. [72]. Зростання розмірів страхових резервів зумовлено декількома чинниками:
по-перше, бурхливий розвиток страхового ринку;
по-друге, прихід іноземних компаній на страховий ринок, у тому числі за рахунок злиття, поглинання. Іноземні страхові компанії приносять власні страхові технології, які спрямовані на підвищення рівня фінансової стійкості;
по-третє, підвищеним рівнем інфляції та впровадженням заходів щодо зміцнення фінансової стійкості страхових компаній;
по-четверте, підвищився рівень страхових виплат при тому, що темп зростання укладених страхових угод не є високим.
Зниження розміру страхових резервів у 2005 році не можна вважати тенденцією. З нашої думки це коливання викликане введенням обмежень на операцій по перестрахуванню, а саме: перестраховик повинен мати відповідний рейтинг, у протилежному випадку доход страховика оподатковується за підвищеною ставкою.

Рис 2.1. Сформовані страховиками України страхові резерви (млн. грн.)
Для аналізу достатності величини страхових резервів для виконання страховими компаніями своїх зобов'язань розглянемо співвідношення трьох показників: активів страхових компаній, величини страхових резервів, валових страхових премій.
Під сукупними активами страховика будемо розуміти сукупні ресурси, які контролюються страховою компанією і сформовані за рахунок власних коштів, коштів страхувальників та інших кредиторів.
Слід розрізняти активи страхових компаній, сформовані у відповідності зі статтею 31 Закону України "Про страхування" і сукупні активи. У відповідності до статті 31 до активів страхових компаній належать: грошові кошти на розрахунковому рахунку, депозити, банківські метали, нерухомість, акції, облігації, іпотечні сертифікати, цінні папери держави, права вимоги до пере страховиків, інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними КМУ, готівка у касі, кредити страхувальників-громадян. Всі ці активи мають своїм джерелом кошти страхових резервів, котрі і повинні бути представлені (розміщені) відповідно до Закону України "Про страхування" цими активами.
Окрім того, у відповідності з Законом України (стаття 31) страховики розраховують величину страхових резервів (резервів незароблених премій, які складають до 85 % у структурі страхових резервів). Так, за даними комісії з регулювання ринку фінансових послуг структура страхових резервів на кінець 2005 року була такою:
- резерв незароблених премій - 93,2%;
- резерв збитків - 6,4%;
- резерв страхування життя - 6,8% (табл. 2.1).
На діаграмі 2.1 наведено динаміку активів, валових страхових премій та страхових резервів страховика.
Довгий час страхові компанії не були зацікавлені у виплатах страхових відшкодувань, а це в свою чергу не породжувало таку соціально-необхідну складову як довіра населення. На певному етапі (ми виділяємо період з 2005 року) така ситуація стала гальмом розвитку страхового бізнесу і стимулювала компанії до зміни поведінки у сфери сплати відшкодувань.

Таблиця 2.1

Сформовані страховиками України страхові резерви [125]

Показник20012002200320042005Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду, млн.грн., з них:1184,21898,23774,998272,25045,8а) технічних резервів, млн.грн.1168,31873,33724,238110,34700,4Питома вага технічних резервів у сформованих резервах, %98,798,798,798,093,2у тому числі резервів збитків, млн.грн.19,183,366,51111,8322,1Питома вага резерву збитків у сформованих страхових резервах, %1,64,41,81,46,4б) резервів із страхування життя, млн.грн.15,924,950,76161,9345,4Питома вага резервів із страхування життя у сформованих резервах1,31,31,32,06,8
Діаграма 2.1. Активи та резерви страхови