Вы здесь

Просторова організація медичних систем Харківської області та шляхи її вдосконалення.

Автор: 
Баркова Ганна Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000925
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ МЕДИЧНОЇ
СИСТЕМИ

Стан здоров'я населення є показником соціально - економічного розвитку країни, невід'ємною складовою якості життя людей. Короткий аналіз медико - демографічної ситуації за роки незалежності України показує досить нестабільну і складну ситуацію за цей період, хоча, основні тенденції погіршення стану здоров'я населення було закладено ще за радянських часів. Процеси трансформації, що відбувалися досить активно, починаючи з 1991 року пропорційно віддзеркалюються на стані здоров'я населення і функціонуванні МС. Різке погіршення медико-демографічної ситуації в першій половині 90-х років збігається з початком гострої соціально - економічної кризи в державі і намаганням реалізувати модель ринкової економіки. Зниження рівня життя населення, неспроможність значної його частки адаптуватися до нових умов ринкової економіки, призводить до зростання соціальної напруги і підсилення стресового стану більшості людей. Поряд з цим погіршується екологічна ситуація, що теж призводить до поширення різних захворювань, пов'язаних зі станом навколишнього природного середовища. МС відчуває на собі прямі та опосередковані впливи негативних процесів, що відбуваються в суспільстві, і теж набуває тенденції до стагнації. Погіршення фінансування МС веде до погіршення якості та зменшення кількості медичних послуг або до зниження доступності безоплатної медичної допомоги, в результаті чого стан здоров'я населення в цілому погіршується. У другій половині 90-х років, коли в економіці почалося деяке покращення, поліпшилися показники медико - демографічної ситуації, зокрема, спостерігалася тенденція до зменшення смертності населення, зокрема, смертності немовлят і материнської смертності.
Однак, Україна ще переживає досить складні часи укріплення економічної та політичної незалежності, що безпосередньо відбивається на стані здоров'я населення, середній тривалості життя, показники яких низькі порівняно з розвиненими країнами світу та Європи. Для країн європейського континенту розроблено спеціальну програму [90], яка стане головною стратегією ХХІ сторіччя і дозволить зорієнтувати всі сфери життєдіяльності суспільства, особливо економіку, на різке оздоровлення умов життя та праці людей, створити умови для покращення демографічної ситуації в Україні, зокрема.
2.1. Ретроспективний аналіз розвитку загальнодержавної
медичної системи

Ретроспективно розвиток МС в Україні можна розглядати лише в тісному зв'язку з аналізом суспільно - політичних умов. Так, Східний регіон тривалий час перебував в складі Росії, а потім СРСР, а Західний - в складі Австро-Угорської імперії, Польщі аж до проголошення Української Народної Республіки, її автономії, возз'єднання з Західноукраїнською Народною Республікою, потім перебування в складі СРСР. Лише з 1991 року Україна була проголошена як єдина незалежна держава.
Історичні події суттєво вплинули на умови формування і функціонування медико - санітарної справи в різних регіонах, особливо на Сході і Заході України. Можна виділити декілька етапів розвитку МС. Перший охоплював період від початку минулого століття до жовтневої революції в Російській державі 1917 р. (для Східного регіону) і до кінця 30-х років минулого століття (для Західного регіону). Другий етап можна визначити як період формування української державності (1917-1919 рр.). Через тяжкі обставини в цей період мережа медико - санітарних закладів не тільки не розширювалася, а зазнала значних руйнівних змін. Третій етап можна визначити як становлення та розвиток МС за радянських часів, його протяжність складає понад 70 років і тут можна виділити ряд окремих періодів, особливо довоєнний та післявоєнний, які теж суттєво вплинули на її формування та подальший розвиток.
В цілому ж, говорячи про ретроспективний аналіз, в Східній Україні використовувалися "...напрацювання української науки та практичної медицини ХІХ ст., найважливішими з яких були видатні наукові відкриття українських медиків, вітчизняні принципи вищої медичної освіти, запровадження системи земської медицини, започаткування медичного страхування, первісними осередками якого стали лікарняні каси, а також формування санітарних організацій..." [160,с. 13].
В Західному регіоні склалися інші особливості, бо тут не було земської медицини, а ",,,медико - санітарна допомога до кінця 30-х років ХХ ст. будувалася і управління нею, в тому числі і в галузі медичного страхування, здійснювалося за законами Австро - Угорської імперії, Польщі, Чехословаччини та Румунії..." [160,с. 15].
В цілому слід відзначити, що протягом останніх ста років МС на території сучасної України розвивалася досить неоднозначно в залежності від комплексу історико - політичних та економічних засад і в умовах різних суспільно - політичних формацій, на неї впливали різні зовнішні та внутрішні фактори. Характерною особливістю її розвитку було те, що вона завжди виконувала свою головну функцію щодо забезпечення населення кваліфікованою і доступною медичною допомогою.

2.2. Стан здоров'я та медична система України
2.2.1. Демографічна ситуація в країні

Незважаючи на деяке оздоровлення медико - демографічної ситуації, починаючи з другої половини 90-х років, в цілому вона залишається досить складною і незадовільною через падіння народжуваності майже в усіх регіонах України, збільшення смертності, особливо в працездатному віці, появу низки нових соціогенних хвороб та інше. В цілому ситуацію можна охарактеризувати як незадовільну і таку, що має тенденцію до ускладнення і погіршення, висуваючи цю проблему в якості державно важливої, пріоритетної і першочергової.
Статистичні дані, наведені у даному розділі, отримані із статистичних щорічників по Україні за 2000 - 2005 роки (Державний Комітет статистики України).
До моменту одержання незалежності чисельність населення України, особливо в 80-90-х рр. дещо збільшувалося, а суттєве зменшення його почалося, починаючи з 1994 року, хоча с