Вы здесь

Обґрунтування ефективності використання симентальської худоби різних виробничих типів

Автор: 
Васильєва Юлія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001146
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Обґрунтування напрямку досліджень

Найбільшого розповсюдження й визнання комбінована симентальська порода досягла у 70-80 рр. минулого сторіччя. У 1969 році питома вага її складала 39,18% від всього поголів'я великої рогатої худоби України [37]. Сьогодні худоба комбінованої симентальської породи нараховує 500 тис., це близько 6 % від загального поголів'я [131].
Чинників різкого зменшення кількості худоби багато, одним з головних є спеціалізація скотарства, обумовлена екологічними проблемами [122, 129-130].
Симентальська порода використовувалась також як база для створення високомолочних голштинізованих порід, в тому числі і червоно-рябої. Така зміна напрямку селекції планової породи спричинила зниження кількості, а головне і якості одержуваної яловичини [191, 193]. Для вирішення цього питання знов на базі комбінованого симентала йде створення симентальської м'ясної породи. До того ж, наведені породотворні процеси наявні на фоні загальної тенденції зменшення поголів'я худоби через складну економічну ситуацію в країні.
Однак, попри зменшення чисельності й, відповідно, впливу на загальне виробництво продукції, симентальська комбінована порода залишається високоцінною за своїми генотиповими властивостями високої різнобічної продуктивності та пристосованості до кліматичних умов. Дослідження підтверджують унікальність й високу господарську цінність симентальської породи та нагальну необхідність її збереження й удосконалення [45, 46, 131, 135-140, 155, 159].
Одним з перспективних напрямків роботи з породою є комплексна оцінка і селекція за внутрішньопорідними типами та обґрунтування шляху її використання. Тому нами було поставлено за мету проаналізувати наявність та дати комплексну оцінку виробничим типам сучасної симентальської худоби, і виявити тип, здатний найбільш повно використовувати енергію та поживні речовини корму для виробництва основної товарної продукції, беручи за одиницю порівняння загальну продуктивність та біоенергетичну й економічну ефективність використання практичної технологічної одиниці - "корова-молодняк".

2.2. Схема дослідів та умови їх проведення

Для досягнення поставленої мети в період з 1997 по 1999 рр. були проведені два досліди на тваринах симентальської породи в умовах ВАТ "Ананьєвське" Краснокутського району Харківської області. Схема досліджень наведена на рис. 2.1.
Дослід 1. Оцінка господарсько-біологічних особливостей корів симентальської породи різних виробничих типів (1997-1998 рр.). Об'єктом досліджень були повновікові корови симентальської породи (у віці третьої та четвертої лактації). Предметом - власна комплексна продуктивність корів (молочна, м'ясна та якість шкіряної сировини) в залежності від виробничого типу.
Групи тварин формувалися відповідно до виробничого типу, який визначали за методикою З. Айсанова [3] з деякими узагальненнями: альтеральні підтипи як самостійні не враховувались. Відповідно до означеної методики для встановлення типу були взяті проміри корів (глибина, ширина та обсяг грудей; ширина у клубах; коса довжина тулуба) та розраховані три базові для молочно-м'ясної продуктивності екстер'єрні показники: індекси тазо-грудний, грудний та збитості.
Тазо-грудний (Тг)= (2.1)
Грудний (Гр)= (2.2)

Рис. 2.1. Загальна схема проведення досліджень

Збитості (З) (2.3)

Складові за вищевказаними індексами обчислювалися за наступними формулами:
Скл. Гр =, (2.4)
Скл. Тг =, (2.5)
Скл. З =, (2.6)
де Грі, Тгі, Зі - величина відповідного індексу конкретної особини,
Гр max, Гр min; Тг max, Тг min; З max, З min - відповідно максимальні та мінімальні величини певних індексів по стаду.
Менші величини вказаних індексів (складові) характеризують вірогідність вищої молочної продуктивності, більші - навпаки, вірогідність вищої м'ясної.
Виходячи з цього, був визначений тип складової: молочний тип складової - величина складової від 0 до 33,30 %, молочно-м'ясний тип - від 33,31 до 66,60 % та м'ясо-молочний тип складової - від 66,61 до 100 %.
Формування дослідних груп за виробничими типами (молочним, молочно-м'ясним та м'ясо-молочним) проводили за такими вимогами: до групи вводили тварин однорідного типу (тварин, які за усіма трьома індексами характеризувалися відповідним типом складової) та тварин, які за одним індексом відхилялися від однорідного типу не більш ніж на 16,7%.
Негармонійно розвинені тварини (які мали поруч з двома молочними індексами один м'ясо-молочний чи навпаки та тварини, індекси конституції яких характеризували належність до трьох типів) до груп не вводилися.
Таким чином, за екстер'єрними даними взяття промірів та розрахунку індексів були сформовані три дослідні групи корів у віці третьої та четвертої лактації (схема формування наведена у табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Схема формування піддослідних груп корів
Група Виробничий типКількість корів, голівКонтрольний забій, голівІмолочний236ІІмолочно-м'ясний236ІІІм'ясо-молочний236
Дослід 2. Оцінка господарсько-біологічних особливостей молодняку симентальської породи різних виробничих типів (1997-1999 рр.) Об'єктами досліджень були молодняк симентальської породи. Предметом - ріст і розвиток тварин, м'ясна продуктивність та якість шкіряної сировини, закономірності трансформації протеїну та енергії корму в продукцію в залежності від виробничого типу.