Вы здесь

Формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку.

Автор: 
Андрющенко Тетяна Костянтинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001190
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку
Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, результати констатувального експерименту довели необхідність і доцільність обґрунтування і розробки педагогічних умов формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного.
Мета формувального експерименту полягала в підготовці вихователів і батьків до поглибленої роботи із зазначеної проблеми, забезпеченні розвивального середовища для оптимізації навчально-виховної роботи з дітьми, у доборі й обґрунтуванні методів, які доречно включити в методику, у розробці та експериментальній перевірці методики формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку.
У процесі формувального експерименту було виконано такі завдання:
- проведено підготовку вихователів і батьків до цілеспрямованої роботи з дітьми із формування в них ціннісного ставлення до власного здоров'я;
- забезпечено розвивальне середовище для оптимізації роботи з проблеми формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку;
- розроблено методику формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку відповідно;
- апробовано педагогічні умови формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку в практиці роботи дошкільних навчальних закладів.
Експеримент проводився за розробленою нами моделлю процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку (схема 2.1).
Схема 2.1
Модель процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку

Побудова навчально-виховного процесу за цією моделлю передбачала попередню підготовку вихователів і батьків до участі у впровадженні методики формування в дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я і безпосередньо роботу з дітьми.
Формувальний експеримент проходив у два етапи:
І етап - підготовчий;
ІІ етап - основний.
Підготовчий етап формувального експерименту
На цьому етапі передбачалися:
- підготовка вихователів до впровадження методики формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку;
- співпраця з батьками щодо їхньої участі у процесі формування в дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я;
- обґрунтування доцільності обраних методів для формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку;
- забезпечення розвивального середовища в експериментальних групах.
2.1.1. Робота з вихователями
Провідну роль у процесі засвоєння дошкільниками правил здорового способу життя, формування в них ціннісного ставлення до власного здоров'я відіграють дорослі - їх вчинки, стосунки. Діти дошкільного віку схильні наслідувати поведінку, підтримувати оцінку подій, речей тих людей, які викликають у них любов і користуються авторитетом: батьків і вихователів. Тому дорослі мають володіти певним рівнем знань щодо основ здоров'я, компонентів ціннісного ставлення до нього. Виходячи з вищесказаного, одним із завдань першого етапу формувального експерименту була підготовка вихователів до впровадження методики формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку в практику роботи дошкільних навчальних закладів. Вона включала проведення методичних об'єднань, лекцій, семінарів і "круглого столу". Особливий акцент ставився на подальшій самоосвіті педагогів-учасників експериментального дослідження.
Методичні об'єднання. Протягом навчального року вихователі старших груп дошкільних навчальних закладів брали участь в роботі методичних об'єднань з проблеми "Формування в дітей старшого дошкільного віку валеологічного світогляду та мотивації до здорового способу життя".
Тема 1. "Умови формування фізичного здоров'я дошкільників".
Тема 2. "Психічне здоров'я дошкільників. Формування емоційної сфери особистості дитини".
Тема 3. "Проблеми формування соціального здоров'я старших дошкільників".
Лекції. Робота з педагогами на лекційних заняттях була орієнтована на підвищення рівня знань і розширення уявлень про здоров'я, його складові; розуміння специфіки виховання культури здоров'я в дошкільників. Адже для того, щоб свідомо брати участь в експериментальному дослідженні, вихователі мають володіти поняттєвим апаратом щодо видів здоров'я (фізичне, психічне, соціальне), уміти охарактеризувати їх (це дає змогу правильно організувати навчання та виховання дітей); знати умови формування, збереження, зміцнення здоров'я. Педагоги мають усвідомити, що для зміцнення здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів бажано будувати навчально-виховний процес у такий спосіб, щоб при цьому цілковито впроваджувався принцип оздоровлення. Вихователям для ознайомлення пропонувалися такі теми:
Тема 1. "Психолого-педагогічні основи формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку"
План
1. Актуальність проблеми формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку.
2. Сприйняття здоров'я як особистісної цінності.
3. Структурні компоненти ціннісного ставлення: когнітивно-інтелектуальний, емоційно-мотиваційний, поведінково-діяльнісний.
Тема 2. "Сутність поняття "здоров'я", його складові"
План
1. Історичний аспект розвитку поняття "здоров'я людини".
2. Складові здоров'я: фізична, психічна та соціальна. Їх характеристика.
3. Чинники, що впливають на формування, збереження і зміцнення здоров'я.
Тема 3. "Методи формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку"
План
1. Обґрунтування доцільності обраних методів.
2. Наочні методи.
3. Словесні методи.
4. Практичні методи.