Вы здесь

Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб'єкти, види (господарсько-правовий аспект).

Автор: 
Мащенко Марина Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U002301
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ III, IV Положення).
(Б) Обмежене УМ має місце в тих випадках, коли управитель позбавлений власником майна права здійснювати відчуження об'єкта управління. По суті справи, мова йде про такий вид управління, при якому виключена можливість зміни матеріально-речової форми об'єкта управління. Обмеження на відчуження майна можуть бути передбачені нормативно-правовими актами або договором управителя з послугоодержувачем. Пасивним презюмується УМ за моделлю договору УМ, передбаченого главою 70 ЦК України, для якого право відчужувати майно, передане в управління, обумовлене наявністю згоди установника управління (ст. 1037 ЦК України).
Даний вид управління досить затребуваний в області управління нерухомістю. Пасивний характер носить також управління корпоративними правами, коли клієнт зацікавлений в забезпеченні управителем корпоративними правами ефективної роботи конкретного підприємства.
III. За критерієм наявності/відсутності засад колективного інвестування при формування об'єкта управління (за кількістю власників, за рахунок яких формується окремий об'єкт управління) можна виділяти: (А) управління об'єднаними фондами управління (фондами колективного інвестування чи управління об'єднаним майном групи осіб як колективного інвестора); (Б) індивідуальне (персональне) УМ чи так звані персоналізовані послуги з УМ.
(А) При здійсненні господарської діяльності з управління об'єднаними фондами управління має місце УМ значної кількості дрібних індивідуальних інвесторів, що об'єднано в єдиний майновий фонд (чи інвестиційний пул як об'єднання ресурсів в спільних цілях для загальної вигоди [199]295) для інвестування управителем на засадах диверсифікації ризику між інвесторами та пропорційного (частці кожного інвестора у майновому фонді) розподілу доходу.
Формування об'єднаних фондів управління може здійснюватись:
(1) безпосередньо управителем шляхом залучення на договірній основі (випуску цінних паперів спеціальних видів) майна від значної кількості непрофесійних дрібних інвесторів - при управлінні активами ПІФ, управлінні ФФБ, управлінні ФОН, управлінні ФБУ, управлінні іпотечними активами, управлінні іпотечним покриттям;
(2) іншими суб'єктами господарювання (КІФ, НПФ, емітентом іпотечних сертифікатів участі, який не здійснює управління іпотечними активами), які акумулюють кошти за допомогою корпоративної (від акціонерів КІФ), договірної (від вкладників НПФ, з якими укладаються пенсійні контракти) чи емісійної (шляхом емісії і розміщення іпотечних сертифікатів участі) форм з наступною передачею сформованих таким чином майнових фондів в управління професійному управителю.
Умови управління об'єднаними фондами управління закріплюються в спеціальних локальних нормативно-правових актах, які приймаються:
(а) інституційними інвесторами, які формують фонди колективного інвестування та передають їх в подальше управління (КІФ - в регламенті КІФ, що визначає умови управління активами цього ІСІ; НПФ - в затверджуваних їх статутами пенсійних схемах та інвестиційних деклараціях, що визначають умови управління пенсійними активами; інформації про випуск іпотечних сертифікатів участі - у разі залучення емітентом до управління іпотечними активами іншої фінансової установи);
(б) управителями, які безпосередньо залучають майно в управління від дрібних інвесторів (в регламенті ПІФ; правилах ФБУ; положенні уповноваженого банку про залучення коштів у довірче управління; правилах ФФБ та правилах ФОН; інформації про випуск іпотечних сертифікатів участі).
Управління об'єднаними фондами управління має місце при:
- управлінні активами ІСІ (активами КІФ та ПІФ), що, відповідно до Закону України від 15.03.2001 р. "Про ІСІ", провадять діяльність із спільного інвестування, пов'язану з об'єднанням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від їх подальшого інвестування.
Попри недостатність привабливих об'єктів інвестування, низький рівень обізнаності та довіри населення до ІСІ, більшість з них демонструють стабільну роботу та дохідність, а кількісні та якісні показники їх роботи постійно зростають. Так, якщо на початок 2003 року в цілому в Україні було створено 6 ІСІ, то на середину 2006 року вже діяли 383 фонди [137]296. Станом на 30.09.2006 р. загальна сума чистих активів ІСІ (крім венчурних фондів) склала 816998,6 тис. грн.; середня вартість чистих активів одного інвестиційного фонду - 13177,4 тис. грн. [200]297.
- управлінні активами закритих інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній відповідно до Указу Президента України від 19.02.1994 р. "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії". З набуттям чинності Закону України "Про ІСІ" створення інвестиційних фондів та інвестиційних компаній відповідно до зазначеного Указу заборонено, продовжують діяти закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній до закінчення строку, на який вони були створені, кількість яких станом на 31.03.2006 р. становила 42 особи. Загальна балансова вартість активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній станом на 30.09.2006 р. склала 207,87 млн. грн. [201]298;
- управлінні активами пенсійних фондів відповідно до Закону України від 09.07.2003 р. "Про недержавне пенсійне забезпечення" в частині управління активами НПФ та Закону України від 09.07.2003 р. "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині управління пенсійними активами Накопичувального пенсійного фонду.
За даними ДКЦПФР станом на 30.09.2006 р. загальна сума чистих активів НПФ склала 91 258 тис. грн. [202]299. Кількість учасників НПФ станом на 01.07.2006 р. складала 23 675 осіб. Для порівняння - в Росії НПФ вже об'єднують 5 млн. учасників, а їхні активи перевищили 3 млрд. доларів. Обсяг же активів НПФ в розвинених країнах сягає позначки 100% ВВП [203]300;
- довірчому управлінні ФБУ, що регламентовано Законом України від 20.04.2000 р. "Про проведення експерименту ...". Зокрема, станом на 24.02.200