Вы здесь

Лікування аметропій високого ступеня з астигматизмом шляхом рефракційної заміни кришталика з наступною ексимер-лазерною хірургією рогівки

Автор: 
Манойло Тетяна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U002738
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика груп хворих
В роботі використано матеріали спостереження за 126 хворими (250 очей) з
аметропією високого ступеню та астигматизмом. Всі втручання було виконано на
базі офтальмологічного науково-практичного медичного центру „Ексимер”,
офтальмохірургічної клініки „Новий зір”.
Хворих було поділено на основну та контрольну групи. Поділ на групи проводили з
урахуванням сили доопераційного астигматизму. У основну групу ввійшли хворі з
аметропією високого ступеня (за класифікацією Аветісова С.Е.) та астигматизмом
від 2,0 до 6,0 дптр – 86 хворих (170 очей), у контрольну групу було включено
хворих з високою аметропією та астигматизмом до 1,0 дптр – 40 хворих (80 очей).
Поділ за ступенем астигматизму в основній групі представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Поділ хворих за ступенем астигматизму в основній групі
Назва підгрупи
2,0–2,75 D
3,0–4,5 D
4,75–6,0 D
Всього
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
МА
33
19,4
50
29,4
4,2
90
53,0
ГА
22
12,9
49
28,8
5,3
80
47
Всього
55
32,3
99
58,2
16
9,5
170
100
Як видно з таблиці 2.1, в основній групі 32,3% очей мали загальний астигматизм
(ауторефрактометрія) у межах 2,0–2,9975 дптр, у 58,2% очей було визначено
загальний астигматизм 3,0–4,5 дптр, та у 9,5% очей визначено астигматизм від
4,75 до 6,0 дптр.
У основній групі цільова рефракція після РЗК – складний міопічний астигматизм,
в контрольній групі – цільова рефракція після РЗК – залишкова міопія в –0,5
дптр.
Основна група включала 86 хворих (170 очей), контрольна група мала 40 хворих
(80 очей). Кількість чоловіків відповідала – 58 (46 %), кількість жінок – 68
(54%). Вік пацієнтів основної групи та контрольної групи був у межах від 30 до
57 років, середній – 42,74±7,82 років. Поділ хворих за віком відображено у
табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Поділ хворих за віком у основній і контрольній групах
30-39
40-49
50-59
Кількість хворих
Абс.
Абс.
Абс.
Основна група
38
44,2
36
41,8
12
14
Контрольна група
16
40
20
50
10
При порівнянні вікового складу обох груп відмічено їхню практичну однорідність
у процентному відношенні. Найбільша кількість хворих припадає на вікову
категорію 30–39 років і категорію 40–49 років в обох групах. Це говорить про
невдоволення хворих працездатного віку існуючими методами корекції (окуляри,
контактні лінзи) та бажанням покращити свій зір і зменшити залежність від
окулярів.
У основній групі кількість прооперованих чоловіків становила 42, жінок – 44.
Кількість прооперованих правих очей відповідала 64, лівих – 62 очам. Середній
вік хворих в цій групі був 42,78±7,85 років, коливався в межах від 30 до 57
років.
У контрольній групі було прооперовано 24 жінки і 16 чоловіків. Було
прооперовано 40 правих і 40 лівих очей. Вік пацієнтів цієї групи був у межах
від 30 до 53 років, а середній становив 43,6±6,8 років.
Основну групу було поділено на 2 підгрупи по типу імплантованої ІОЛ та,
відповідно, проведеного рогівкового розтину (для оцінки термінів стабілізації
рефракції в післяопераційний період після першого етапу втручання). Всі
рогівкові розтини проводили по вісі сильно заломлювального меридіана рогівки:
1 – підгрупа з імплантованими ПММА ІОЛ та рогівковим розтином у 6 мм – 88 очей
– підгрупа ПММА ІОЛ;
2 – підгрупа з імплантованими гнучкими ІОЛ та рогівковим розтином 3,5 мм – 82
око – підгрупа гнучкі ІОЛ.
Всіх хворих основної групи було також розподілено на підгрупи за вихідною
рефракцією. Це було проведено для оцінки ступеня зменшення аметропії після РЗК
та оцінки одержаного сфероеквівалента. Аналіз ступеня сфероеквівалента
використовують для наступного визначення методу ЕЛХ рогівки та алгоритму
проведення абляції рогівки. Таким чином, основну групу було поділено на 2
підгрупи :
1 – з міопією високого ступеня та астигматизмом – підгрупа МА (90 очей);
2 – з гіперметропією високого ступеня та астигматизмом – підгрупа ГА (80 очей);
Після проведення першого етапу – РЗК всіх хворих основної групи було поділено
на дві підгрупи за методом виконаної ЕЛХ рогівки (для оцінки та порівняння
рефракційних і візометричних показників):
1 – підгрупа, де було виконано LASIK, 92 ока;
2 – підгрупа, де було виконано LASEK, 78 очей;
Контрольну групу було поділено на дві підгрупи за видом аметропії: з міопією
високого ступеня – підгрупа М (40 очей) та з гіперметропією високого ступеня –
підгрупа Г (40 очей).
В основній групі було проведено комбіноване рефракційне втручання, першим
етапом якого було РЗК методом факоемульсифікації з імплантацією ІОЛ.
Факоемульсифікацію виконував один хірург, к.мед. н. Г.Я. Пархоменко, на
факоемульсифікаторі “Legacy” (Alcon). Для імплантації використовували жорсткі
ІОЛ „Crystal” (Alcon) з заломлювальною силою від +5,0 до +36,0 дптр та гнучкі
ІОЛ „Acrysof” (Alcon) з заломлювальною силою від +4,0 до +39,0 дптр.
Імплантацію ІОЛ проводили через рогівковий тунель по вісі сильного меридіана
через розтин 3,5 мм у випадку застосування гнучких ІОЛ та через рогівковий
розтин завширшки 6,0 мм у випадку жорстких ІОЛ. Розрахункова післяопераційна
рефракція в основній групі – складний міопічний астигматизм. Мета
ексимер-лазерного моделювання рогівки у випадку складного міопічного
астигматизму є збільшення радіуса кривизни передньої поверхні рогівки з різним
профілем абляції відповідно до вісі сильно заломлювального меридіана рогівки.
Така форма абляції призведе до сплощення центральної зони рогівки з більш
глибоким рівнем випаровування по вісі астигматизму. Змодельована, таким чином,
форма рогівки є найстабільнішою і практично не змінюється з часом при корекції
с