Вы здесь

Моделі та методи побудови автоматизованих інтегрованих систем життєвого циклу виробів промислових підприємств

Автор: 
Толбатов Володимир Аронович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U003141
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБІВ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

2.1. Аналіз та розробка концепції моделювання процесів життєвого циклу виробів промислового підприємства

Розробка та впровадження на практиці методів дослідження динаміки функціонування складних систем, до яких відносяться підприємства машинобудівної галузі, є однією з найбільш складних проблем сучасної науки. Слід зазначити, що всі відомі підходи до моделювання ЖЦ виробів на промисловому підприємстві належать до методів моделювання складних автоматизованих систем управління, де одним із фундаментальних понять є модель [69,70].
Модель є дещо спрощеним образом реальної системи в рамках накладених на систему обмежень та припущень, але практична реалізація процесу моделювання функціонування підприємства передбачає вирішення двох досить складних задач. Перша задача пов'язана з вибором концепції моделювання, тобто визначенням типу моделі (або, можливо моделей), яка б була адекватною щодо предметної області дослідження в рамках накладених на систему обмежень. Друга задача пов'язана безпосередньо з розробкою моделі підприємства в рамках обраної концепції за допомогою існуючих або розроблених самостійно методологій аналізу та проектування складних систем. Проблема ускладнюється тим, що концепція представлення систем, процесів та явищ у вигляді моделей, як зазначалося раніше, є настільки загальною, що практично неможливо заснувати класифікаційну схему, яка охопила б усі можливі підходи в методології моделювання. Моделі можуть бути класифіковані як: статичні та динамічні, детерміновані та стохастичні, дискретні та безперервні, аналогові або символьні тощо. Ця класифікація не є вичерпною, наприклад, модель може складатися з дискретної та безперервної складових. Таким чином, при використанні наведеної класифікації, модель може належати як найменш до однієї з 24 різноманітних категорій.
Інший підхід в класифікації моделей це використання їх фізичних властивостей, наприклад, фізичні, масштабовані та аналогові моделі, інтерактивні ігри (моделі управління), автоматизовані симулятори та символьні моделі [71].
Таким чином, проблема вибору коректного типу моделі (або моделей) підприємства машинобудівної галузі, яка адекватно описувала б виробничі процеси, є доволі складною і комплексною. Вирішення цієї проблеми полягає в дослідженні та аналізі структури управління даного підприємства, що дозволить окреслити предметну галузь та визначитися з концепцією моделювання.
Теорія проектування сучасних інформаційних систем управління представлена двома підходами - структурним та процесним. Структурний підхід базується на використанні організаційної структури підприємства як основи для моделювання виробничих процесів та процесів управління. В даний час практично більша частина вітчизняних підприємств мають функціональну структуру управління. Така організація управління базується на тейлоровському принципі послідовного виконання трудових операцій. Головним недоліком цього підходу є прив'язка до організаційної структури підприємства, яка для підтримання конкурентноздатності в сучасних економічних умовах повинна постійно змінюватися, орієнтуючись на задоволення вимог клієнтів. У такій ситуації функціонально-орієнтована система управління починає працювати не ефективно, що пов'язано з такими причинами [72]:
1. Працівники структурних підрозділів не орієнтовані на цільові задачі підприємства, а їх бачення процесів, як правило, не виходить за межі їх підрозділу.
2. Більша частина реальних виробничих процесів на підприємстві включає велику кількість функцій, тобто виходить за рамки окремих підрозділів. У зв'язку з вертикальною ієрархією обміну інформацією в функціонально-орієнтованих підприємствах строки розробки управлінських рішень є занадто тривалими, що призводить до втрати позицій на ринках.
За підрахунками аналітиків час взаємодії між підрозділами розподіляється наступним чином: 20% - виконання роботи та 80% - на передачу її результатів наступному виконавцю (підрозділу).
Другий, процесно-орієнтований підхід до управління підприємством дозволяє забезпечити максимальну гнучкість управління виробництвом та швидкість перебудови процесів ЖЦ виробів, які є основою даного підходу.
Відповідно до принципу процесного підходу виробництво товарів, послуг й управління підприємством розглядаються як сукупність взаємопов'язаних процесів, а кожний процес - як сукупність ціленаправлених операцій, що перетворюють "входи" процесу на "виходи" і мають своїх "постачальників" і "споживачів". Реалізація цього принципу кардинально змінює підхід, що склався, до управління, основою якого, як зазначалося раніше, є ієрархічна організаційна структура. Процесний підхід передбачає [73]:
- виявлення й ідентифікацію існуючих процесів;
- аналіз і, при необхідності, проектування нових або перепроектування
існуючих процесів;
- встановлення чіткої відповідальності за процеси (а не за функції та елементи);
- організацію ресурсного забезпечення процесів, визначення зовнішніх і внутрішніх постачальників і споживачів;
- визначення критеріїв ефективності виконання процесів, побудова
системи вимірювання та аналізу параметрів процесів.
Наведені вище задачі вирішуються шляхом моделювання процесів з використанням процесної (функціональної) моделі підприємства. У різноманітній літературі з моделювання процесів та систем [74,75] можна зустріти розбіжності в трактуванні та назвах функціональних моделей. Іноді їх називають процесними, іноді процедурними або моделями поведінки системи. Для уникнення непорозумінь з цього питання в подальшому викладенні в дисертації використовується поняття функціональної моделі.
Функціональна модель системи є сукупністю функціональних підсистем та зв'язків, які описують порядок взаємодії цих підсистем в рамках представленої системи під час її функціонування [74].
Слід зазначити, що при використанні процесного підходу до моделювання про