Вы здесь

"Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування"

Автор: 
Брюховецька Олександра Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003612
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Проведений у першому розділі аналіз основних підходів до вивчення психологічних особливостей управлінського спілкування, його чинників та особливостей психологічної підготовки до успішного управлінського спілкування визначили потребу проведення спеціального емпіричного вивчення цього феномену у керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Виходячи з цього, важливими аспектами, відображеними у цьому розділі, є визначення мети, завдань, методики та організації дослідження психологічних особливостей управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів. У даному розділі проаналізовані психологічні особливості управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів, взаємозв'язок соціально-демографічних і організаційно-професійних характеристик управлінців та їхнього управлінського спілкування. Зокрема, експериментально підтверджено ефективність організації процесу підготовки керівників на основі запропонованої моделі психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування.

2.1. Методика та організація емпіричного дослідження особливостей управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Реалізація даного етапу нашого дослідження передбачала, насамперед, визначення мети та завдань емпіричного дослідження управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Метою констатувального експерименту стало дослідження особливостей психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування та чинників, що впливають на рівень її розвитку.
В основу дослідження покладено припущення про те, що існує тісний зв'язок між певними соціально-демографічними (вік, стать, регіон) та організаційно-професійними (загальний стаж роботи, стаж управлінської діяльності) характеристиками керівників та особливостями їх управлінського спілкування.
Виходячи з припущення, при проведенні констатувального експерименту нами було поставлено такі основні завдання:
1. Виявити особливості психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування.
2. Дослідити чинники психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування.
3. Визначити зв'язок між соціально-демографічними (вік, стать, регіон) та організаційно-професійними (загальний стаж роботи, стаж управлінської діяльності) характеристиками керівників і рівнем психологічної готовності до управлінського спілкування.
Загальні підходи до дослідження та критерії для аналізу визначалися відповідно до завдань дисертаційного дослідження та вимог до організації експерименту [32; 41].
У дослідженні ми дотримувалися розробленої нами моделі психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування. За допомогою теоретичного аналізу, а також попереднього експериментального вивчення проблеми були обрані для дослідження, як найбільш впливові та взаємопов'язані з особливостями психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування, певні індивідуально-психологічні характеристики. Вивчення цих особистісних характеристик ми проводили за допомогою методик, представлених у таблиці (див. табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Основні етапи емпіричного дослідження та використані методики
п/пЗміст дослідженняМетодики дослідженняІ.І етап і ІІ етапиКогнітивний компонент1.Знання щодо змісту, показників, чинників управлінського спілкування Анкета (авторська розробка)Операціонально-регулятивний компонент2.Дослідження особливостей міжособистісної взаємодії у спілкуванніМетодика дослідження міжособистісних відносин Т.Лірі [56]3.Визначення рівня комунікативного контролю Методика оцінки самоконтролю у спілкуванні [77]4.Визначення рівня володіння комунікативними уміннями та навичками Методика оцінки комунікативного мінімуму керівника [70]5.Визначення переважаючого стилю керівництваМетодика визначення стилю керівництва [77]Мотиваційний компонент6.Визначення спрямованості особистості Методика визначення спрямованості "на себе" - "на задачу" - "на взаємодію" [70]7.Визначення рівня мотивації досягнення: прагнення до успіху (ПУ) і уникнення невдачі (УН) Методика визначення рівня мотивації досягнення успіху [70]8.
Визначення ступеню розвиненості мотивації афіліаціїМетодика вивчення афіліації [70]Особистісний компонент9.Визначення рівня комунікативних та організаторських здібностіМетодика КОЗ [56]10.Визначення креативного потенціалу особистостіМетодика визначення креативності в менеджменті [70]11.Визначення психологічного типу у відповідності зі ступенем оптимізму й активності особистостіМетодика оцінки оптимізму й активності особистості менеджера [70]ІІІ.ІІІ етап.Програма SPSS, версія 13.0
Також ми ставили перед собою завдання вивчити, які з соціально-демографічних характеристик найбільш корелюють з особливостями психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування. Ми обрали для вивчення такі характеристики: соціально-демографічні (вік, стать, регіон проживання тощо) і організаційно-професійні (загальний стаж роботи, стаж управлінської діяльності).
Вибірка у констатуючому експерименті була побудована таким чином, щоб охопити керівників різних вікових груп, різної статі, різного загального та управлінського стажу, з різних регіонів тощо. Склад і характеристика вибірки емпіричного дослідження представлені в таблиці (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Характеристика складу вибірки емпіричного дослідження особливостей управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів
№ п/пПараметри, за якими було підібрано в