Ви є тут

Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України

Автор: 
Фурманець Мирослава Григорівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2007
Артикул:
0407U003889
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Грунтово-кліматична характеристика регіону та особливості метеорологічних
умов у роки проведення досліджень
Однією з умов, які забезпечують отримання високих та стабільних урожаїв
сільськогосподарських культур, є повне забезпечення культурних рослин всіма
необхідними факторами життя. Така умова може бути виконана на основі врахування
природних ресурсів регіону, раціонального використання досягнень землеробства
та вимог рослин до умов навколишнього середовища. При цьому правильне
використання землі забезпечує підвищення урожайності, збільшення валового збору
продукції рослинництва та зниження витрат на її виробництво.
При підвищенні ефективності аграрного виробництва велике значення надається
ґрунтовому покриву та клімату. Грунтово-кліматичні особливості районів
впливають на ріст, розвиток та урожайність вирощуваних культур, обумовлюючи
підбір застосовуваних агроприйомів, сільськогосподарських машин та знарядь при
проведенні польових робіт.
Знання умов життя рослин та їх вимог до навколишнього середовища дозволяє
найбільш повно використовувати потенційну продуктивність рослин у конкретній
грунтово-кліматичній зоні, врахування таких вимог є обов’язковим і при
плануванні наукових досліджень [36 ].
Рівненська державна сільськогосподарська дослідна станція, на території якої
проводили польові дослідження, знаходиться в центральній частині Рівненської
області. В адміністративному відношенні вона входить до складу Рівненської
області, Рівненського району. Розташована в селі Шубків, що знаходиться на
відстанні 25 км від обласного та районного центру м. Рівне.
Територія станції розміщена у помірно теплій і вологій агрокліматичній зоні
України. Клімат - помірно-континентальний, з теплим і достатньо дощовим літом.
Зима малосніжна, порівняно тепла, з частими відлигами.
Територія знаходиться в перехідній зоні між двома агрокліматичними районами –
Поліссям і Лісостепом.
У результаті польового обстеження встановлено, що на території станції
найбільшу частину займають такі типи ґрунтів: світло сірі й сірі опідзолені
сильнозмиті легкосуглинкові, чорноземи опідзолені легкосуглинкові, чорноземи
типові мологумусні, також є і незначна частина дерново підзолистих ґрунтів.
Мінімальна температура повітря буває в січні і лютому. В окремі роки
температура знижується до –32...-34°С. Протягом зими не рідко бувають відлиги,
коли температура піднімається до +5...+6°С. Такий стан негативно впливає на
ріст і розвиток культур, а також веде до ерозійних процесів.
Початок весни (перехід температури через 0°С) відбувається в середині березня.
Період активної вегетації (період з температурою понад +10°С) становить 150-160
днів. Сума ефективних температур складає 2533°С. Річна сума опадів становить у
середньому 500-600 мм. Тривалість безморозного періоду в середньому сягає
150-165 днів. Максимальна температура буває в липні й сягає +38°С.
Найбільша кількість опадів припадає на теплу пору року (квітень - жовтень) –
близько 70% річної суми. Відносна вологість повітря у зимовий період складає
75-85%. Починаючи з квітня, вона знижується до 60%, а іноді (у травні) – до
48-54%. Сніговий покрив настає в грудні, його глибина становить 15-20 см.
Експериментальну частину роботи виконували у дослідному полі Рівненської
державної сільськогосподарської дослідної станції УААН у 2001 – 2004 рр.
Ділянка під стаціонарний дослід у сівозмінах розміщена у зоні Західного
Лісостепу. Рельєф ділянки в основному рівний з слабким схилом на захід. Грунт
дослідного поля темно-сірий опідзолений. Профіль цього ґрунту має наступну
будову (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Будова профілю темно-сірого опідзоленого грунту
Горизонт
Характеристика
Не 0 –37 см -
гумусовий, добре елювільований, темно-сірий, свіжий, важкосуглинковий,
комковатозернистий, рихлий, пронизаний корінцями; перехід ясний.
HI 38-68 см -
ілювіальний, гумусований, бурувато-сірий, свіжий, легкоглинистий, щільний,
горіховатої структури, грані структурних окремостей припудрені присипкою SiO2 і
перехід ясний.
I 69-105 см -
ілювіальний, коричнево-бурий, свіжий, легкоглинистий, горіхово-призматичний,
дуже щільний, грані структурних окремостей червоно-бурою колоїдною лакіровкою,
зусрічаються кротовини, перехід ясний.
Рi 106-125 см -
слабоілювільований лес, бурувато-пашевий, вологий, легкоглинчатий,
комковатопризмовидний, ущільнений, по гранях структурних окремостей рідкі
колоїдні напливи, перехід рідкий.
Рj 126-200 см -
бурувато-палевий, глинистий, карбонатний лес.
Грунт, на якому проводили дослідження, має близьку до нейтральної реакції
сольової витяжки, підвищену гідролітичну кислотність та низьку ступінь
насичення основами (табл. 2.2). Вміст гумусу в ґрунті становить 1,75 – 1,93%.
Таблиця 2.2
Агрохімічна характеристика темно-сірого опідзоленого грунту
Шар грунту
Мг/кг
рН
Мг – екв. на 100 г ґрунту
Гумус, %
гідролітична кислотність
сума ввібраних основ
0 - 20
112-122
219-252
80-95
5,6–6,0
2,02–2,86
8,08–8,60
1,75–1,93
У цілому, науково обумовлене співвідношення основних факторів землеробства з
врахуванням ґрунтового покрову забезпечують в цих умовах одержання високого
урожаю і доброї якості продукції.
Характеристика основних елементів погоди, які склалися в роки досліджень,
складена на основі метеорологічних даних, одержаних на Рівненській державній
сільськогосподарській дослідній станції (Табл. 2.3, 2.4).
Таблиця 2.3
Кількість опадів під час проведення дослідів у 2001-2004 рр., мм
(дані метеопосту Рівненської державної с.-г. дослідної станції)
Місяць
Рік
Середній багаторіч-ний показники
2001
2002
20