Вы здесь

Системні моделі та методи прогресивної інформаційної технології в управлінні діяльністю підприємств зв'язку

Автор: 
Гузій Руслан Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U004072
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОСНОВИ МЕТОДИКИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
2.1. Розробка методики системного проектування
Початкові дані - відмітні риси білінгової системи, як корпоративної ІС нового
покоління: ІС за послуги електрозв’язку - це велика система, що складається із
множини підсистем, розподілених по рівнях керування і територіально. Це
визначає ІС як корпоративну систему.
Постійна зміна зовнішніх і внутрішніх умов, в яких працює підприємство
електрозв’язку ІС створюється в умовах перебудови підприємства новими
нормативно-методичними документами, постійною зміною зовнішніх і внутрішніх
умов:
змінюється стан ринку послуг зв’язку, і умови роботи, впроваджуються нові
технології в передачі інформації та керуванні,Дослідження ефективності
діяльності підприємства зв'язку і реалізуючої автоматизації білінгової системи
здійснюється на всіх стадіях, фазах і етапах її ЖЦ. Кожен етап ЖЦ підприємства
зв'язку і білінгової системи має свої конкретні особливості, методологічну
специфіку, нормативну базу дослідження ефективності. У той же час їхній
взаємозв'язок гарантує існування ряду загальнометодологічних принципів побудови
критеріїв і оцінок ефективності.
* з’являються нові суб’єкти на ринку послуг зв’язку та т.п;
* створюються і розвиваються інформаційні системи усередині підприємства
електрозв’язку, з якими необхідно інтегруватися, і які в сукупності повинні
утворити єдину інтегровану інформаційну систему підприємства;
* створюються і розвиваються інформаційні системи в зовнішнім оточенні
підприємства, з якими необхідно взаємодіяти.
Це приводить до необхідності розробки, впровадження і супроводу ІС в умовах
постійної зміни вимог. Високий темп змін у процесі створення системи вимагає
високої здатності до адаптації та до перебудування програмного забезпечення
відповідно до вимог, які змінюються, а також швидкого проектування, швидкої
розробки й впровадження додатків. Додатки повинні відповідати вимогам, що
існують на момент впровадження, а не на момент початку розробки.
Необхідність інтеграції знову розроблювальних додатків і баз даних з існуючими.
До теперішнього часу існує достатньо старих інформаційних систем і
автоматизованих систем керування, що реалізують задачі розрахунків за послуги
із клієнтами та керування підприємствами електрозв’язку на різних платформах,
слабко зв’язаних або незв’язаних між собою. У створення ПЗ і інфраструктури
вкладені великі кошти. Ці системи багато в чому застаріли та не задовольняють
сьогоднішнім вимогам до корпоративних ІС, і зокрема, до ІС. Створення сучасної
автоматизованої системи розрахунків за послуги електрозв’язку на новій
технологічній платформі потребує рішення задач реінжинірингу і інтеграції цих
підсистем. Реінжиніринг дозволить включити вже наявний заділ в ведення
претензійної роботи, таким чином зберегти зроблені раніше капіталовкладення.
Створювані додатки повинні бути відкритими і масштабованими. У світі
відбувається швидкий розвиток інформаційних технологій, обчислювальної техніки
та систем телекомунікацій. Відбувається безперервне відновлення платформ,
інструментальних і загальносистемних програмних засобів. ІС повинна відповідати
вимогам незалежності від програмно-апаратної платформи і відкритості в змісті
програмних технологій, що забезпечить захист засобів вкладених у створення та
розвиток ІС. Створювані додатки повинні бути відкритими й масштабованими. У
зв’язку із частою заміною платформ повинна підтримуватися можливість швидкого
переносу додатків і баз даних на різні платформи та у різних архітектурах.
Підтримка розподілених обчислень і взаємодії із зовнішніми системами. У зв’язку
із частими організаційними змінами та перерозподілом функцій повинна
підтримуватися можливість переносу додатків і окремих задач на різні вузли й
комплекси - у те місце, де вони повинні виконуватися. Система повинна
підтримувати розподілені обчислення, включаючи взаємодію із зовнішніми
системами та можливість перерозподілу обчислень і баз даних у розподіленому
середовищі.
Застосування ресурсозберігаючих технологій. Фінансові кошти, час і інші
ресурси, які виділяються для створення ІС, обмежені. Для того, щоб інформаційна
система приносила високий економічний ефект, необхідно застосовувати сучасні
високоефективні методи, технології та засоби проектування, розробки, супроводу
і розвитку ІС.
Проблема - підвищення ефективності процесів діяльності і якості результатів
проектування білінгових систем в галузі підприємства зв’язку.
Об’єкт дослідження - процес проектування білінгових систем.
Задача - оптимізація процесів проектування білінгових систем, заснованих на
сучасних інформаційних технологіях і методологіях, що відповідають вимогам до
корпоративних інформаційних систем (ІС) нового покоління.
Виділяється 4 етапи системного проектування:
архітектурний;
структурний;
алгоритмічний;
конструктивний.
При цьому розв’язуються задачі аналізу синтезу та прийняття рішень, та
використовуються моделі будови, функціонування та оптимізації.
Вимоги до білінгових ІС: для того, щоб інтегрована ІС підприємства
електрозв’язку відповідала цілям і задачам цього підприємства і була ефективним
інструментом у виконанні основних видів діяльності підприємства, вона повинна
створюватися як розподілена корпоративна ІС нового покоління та забезпечувати
виконання наступних вимог:
відкритість, гнучкість, адаптованість знову розроблювальних компонентів ІС і
АСУ до умов, що змінюють, функціонування організації;
повна інформаційна сумісність між автоматизованими системами різного
призначення і рівнів керування;
незалежність структури автоматизованих систем від використовуваної техніки