Вы здесь

Еколого-географічні особливості оптимізації землекористування східної частини Опілля в межах Тернопільської області

Автор: 
Герасимів Зоряна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U004121
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТРУКТУРА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОЦІНКА
2.1. Особливості типології землекористування опільських ландшафтів
Опілля - це: 1) давньоруська назва безлісих або малолісистих рівнинних
територій з родючими ґрунтами в межах лісових зон. Такі безлісі ділянки здавна
використовувались під орні землі.
2) назва західної частини Подільської височини в межах Львівської,
Івано-Франківської і Тернопільської областей (Подільське горбогір`я). [19,
с.462]
Численні схеми фізико-географічного районування відрізняються між собою в
деталях. О.М.Маринич, Г.О.Пархоменко, В.М.Пащенко, О.М.Петренко, П.Г.Шищенко
виділяють Розтоцько-Опільську горбогірну область, яка належить до зони
широколистяних лісів. В межах Тернопільської області знаходиться частина
Миколаївсько-Бережанського та Ходорівсько-Бучацького районів даної області.
К.І.Геренчук відносив Опілля до Розтоцько – Опільської природно-географічної
області і виділяв Бібрсько-Перемишлянське Опілля, Придністровське Опілля та
Рогатинсько – Ходорівське Опілля.
Поширеними типами місцевостей даної території є: крупногорбисті місцевості
(горбогір`я), складені крейдовими пісковиками і піскуватими мергелями,
перекриті третинними пісковиками і літотамнієвими вапняками з дубово-грабовими,
дубово-буковими і дубово-сосновими лісами на сірих, ясно-сірих ґрунтах та
опідзолених чорноземах; середньогорбисті місцевості з розлогими горбами з
сірими та темно-сірими лісовими ґрунтами, місцями з опідзоленими чорноземами;
надзаплавно-терасові місцевості, представлені невисокими терасами, складеними
карбонатними лесовидними суглинками, з опідзоленими і місцями малогумусними
чорноземи; заплавні місцевості, зайняті злаково-різнотравними луками, місцями
заболочені. [27, с.74]
За П.І.Штойком, східна частина Опілля в межах Тернопільської області об’єднує
Перемишлянський, Бережанський, Горожанський та Монастириський ландшафти.
(Рис.2.1)
Тут виділяють наступні місцевості:
1 - придолинні схили (балки та лощини) на крейдових відкладах з чагарниково -
трав’янистою рослинністю із змитими сірими опідзоленими ґрунтами, місцями
опідзоленими чорноземами;
2 - заплави та низькі тераси на алювіально-делювіальних відкладах з
різнотравно-лучною рослинністю на лучних та лучно-болотних дернових ґрунтах;
3 - заплави та низькі тераси, складені алювіальними суглинками та супісками з
різнотравними луками на лучних і дерново-лучних ґрунтах;
4 - привершинні горби і пасма (включаючи їх схили), складені крейдовими
мергелями та вапняками, перекриті лесовидними суглинками з дубово-грабовими
лісами, чагарниковою рослинністю на еродованих сірих лісових ґрунтах;
5 - міжгорбові і міжгрядові сідловини, складені крейдовими мергелями, перекриті
лесовидними суглинками з дубово-грабовою рослинністю на темно-сірих ґрунтах,
частково орні угіддя. [106, с.14]
Морфологічна структура горбогірних місцевостей схематично така: на плоских
вершинах горбів, вкритих лесовидними некарбонатними (вилугуваними) суглинками,
утворились під свіжими бучинами сірі і ясно-сірі опідзолені глеюваті ґрунти; на
урочищах схилів, розчленованих, як правило, балками, ростуть буково-дубові ліси
на сірих опідзолених ґрунтах, а підніжжя схилів виположені відкладами змитих
лесовидних суглинків, які були зайняті в минулому дубово-грабовими лісами на
темно-сірих опідзолених ґрунтах, а тепер – переважно полями, городами,
садибами. [133, с.133]
О.М.Федірко на території Тернопільської області виділяє наступні опільські
ландшафти: Кременецький, Вороняків, Перемишлянський, Бережанський,
Горожанський, Монастириський. [106, с.14]

Рис.2.1. Ландшафти східної частини Опілля в межах Тернопільської області (за
П.І.Штойком, 2000)

Рис.2.2. Схематична карта природних комплексів східної частини Опілля в межах
Тернопільської області ( за К.І. Геренчуком, 1979).
К.І.Геренчук побудував схематичну карту ландшафтів Тернопільської області, на
якій східній частині Опілля відповідають наступні природні комплекси: 1 –
заплави лучні, болотні та суглинисті;
2 – пологі та спадисті, обезліснені схили річкових долин;
3 – низькотерасові рівнини з лесовим покривом з теплим кліматом і чорноземними
ґрунтами в долині Дністра;
4 – круті, урвищні схили річкових долин, вкриті чагарниковою і степовою
рослинністю (стінки);
5 – міждолинні хвилясті (балочні) рівнини з опідзоленими і звичайними
чорноземами (орні землі);
6 – горбогірні місцевості, вкриті дубово-буковими і дубовими лісами (Рис.2.2).

Рис.2.3. Ландшафти східної частини Опілля в межах Тернопільської області
(за Г.І.Денисиком)
На території східної частини Опілля в межах Тернопільської області виділяють
сільськогосподарські (польові, лучно-пасовищні, садові), лісові, аквальні,
сільські та міські поселенські, промислові, дорожні, белігеративні, рекреаційні
ландшафти. (Рис. 2.3)
Східна частина Опілля займає найбільш розчленовану ділянку Тернопільської
області і включає Бережанський, частину Підгаєцького, Монастириського,
Козівського, Бучацького та Зборівського районів. Східну межу його можна
провести умовно по лінії населених пунктів Кальне – Конюхи – Бишки -
Куропатники – Криве – Літятин – Підгайці – Голгоча – Ковалівка – Озеряни –
Зубрець – Соколів – Золотий Потік.

Рис.2.4. Типові східноопільські ландшафти
Досліджувана територія знаходиться в осьовій зоні Галицько-Волинської западини,
в рельєфі представлена Подільською горбистою грядою. Абсолютні висоти тут
становлять 350 – 400 м, на всій території поширений крупногорбистий рельєф
(горбогір`я) ерозійно-тектонічного походження, відносні висоти горбі