Вы здесь

Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи

Автор: 
Коробійчук Ігор Вацлавович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U004541
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2);
• забезпечує вищу швидкодію, ніж відомі системи зі струнним або
сильно-демфованим гравіметром, оскільки гарантує безперервний процес
вимірювань.
1.8. Точнісні вимоги до основних елементів АГС з новим ДГ
Скористаємося рівнянням для визначення допустимих похибок вимірювання
параметрів руху літака компонентами АГС [1]:
(1.7)
де D — сумарна похибка АГС,
(1.8)
Параметри, що входять у рівність (1.8), визначаються окремими підсистемами АГС.
Зв'язок, між абсолютними значеннями похибок , , , , , підсистем можна
представити у вигляді повного дифе­ренціала функції D:
де , , , , , — коефіцієнти чутливості АГС до похибок вимірювання відповідних
параметрів,
.
(1.9)
Числові значення коефіцієнтів чутливості (табл. 1.3) відповідають таким
параметрам: h = 5 м, е = 3,4 , r= 6,4 • 106, = 7,3, =9,78049 м/с2.
Таблиця 1.3
Максимальні коефіцієнти чутливості похибки вихідного сигналу АГС до похибок
вимірювання параметрів

258
40
22,80
1,1
2,31
0,30
150
30
19,80
0,70
2,06
0,30
90
21
18,00
0,45
1,90
0,30
1,08
75
15
17,00
0,32
1,81
0,30
0,8
За даними табл. 1.3 можна визначити максимально допустимі похибки вимірювання
основних параметрів компонентами АГС.
Допустима похибка вимірювання швидкості
Виразимо чутливість вихідного сигналу АГС до похибок вимірювання швидкості:
(1.10)
Якщо підставити =258 м/с, , е = 3,4 , r=6,4 і знехтувати деякими складовими
через їх малість порівняно з іншими членами рівняння, то рівність (1.10) можна
записати у спрощеному вигляді:
(1.11)
Скористаємося виразом (1.11) для побудування графіків чутливості вихідного
сигналу АГС до похибок вимірювання швидкості залежно від широти місця при
сталих значеннях курсу відповідно до табл. 1.4.
Таблиця 1.4
Чутливість АГС до похибок вимірювання швидкості залежно від широти
, град.
Східний курс
Західний курс
90
2,24
2,24
80
0,87
2,93
1,55
75
0,26
3,30
1,18
60
0,50
4,26
0,22
45
0,71
5,10
-0,62
30
0,87
5,77
-1,29
15
0,95
6,17
-1,69
6,29
-1,81
Рис.1.8. Широтна залежність чутливості АГС до похибки вимірювання швидкості
(див. табл. 1.2) при k, град: 7—90; 2— 270; 3— 180, 360
Вказані графіки зображено на рис. 1.8, де крива 1 відповідає курсам: східному
(k = 90°), крива 3 — західному (k = 270°), пряма 2 — південному (k=180°) і
північному (k =360°). Залежність від курсу чутливості вихідного сигналу АГС до
похибок вимірювань швидкості при постійних широтах (відповідно до даних табл.
1.5) зображено на рис. 1.9.
Аналіз рис. 1.8 і 1.9 дає змогу зробити такі висновки:
1) чутливість АГС до похибок вимірювання швидкості максимальна для східного і
західного курсів (відповідно 22,6 -6,5 ) при широті = 0, тобто на екваторі;
2) чутливість АГС до похибок вимірювання швидкості мінімальна під час руху
літака за північним і південним курсом і при = 90° незалежно від курсу (8,05
).
Отже, для зменшення чутливості АГС до похибок вимірювання швидкості перевагу
слід віддавати меридіональному розташуванню маршрутів вимірювання аномалій
прискорення сили ваги.
Позначимо - похибка АГС, спричинена похибками вимірювання кожного з параметрів
руху літака, де . 3 виразу (1.8) видно, що похибку АГС Dv, спричинену похибками
вимірювання швидкості , можна представити в формі
(1.12)
Визначимо з рівності (1.12) допустиме значення максимальної похибки вимірювання
швидкості за умови, що похибка АГС Dv має бути не більша, ніж 1 мГл:
м/с.
(1.13)
Таблиця 1.5
Чутливість АГС до похибок вимірювання швидкості залежно від курсу,
k, град.
, град.
45
60
75
2,24
2,24
2,24
2,24
30
4,26
3,67
3,25
2,76
60
5,74
4,72
4,00
3,15
90
6,29
5,10
4,26
3,29
120
5,74
4,72
4,00
3,15
150
4,26
3,67
3,25
2,76
180
2,24
2,24
2,24
2,24
210
0,22
0,81
1,23
1,72
240
-1,30
-0,24
0,48
1,33
270
1,81
-0,62
0,22
1,19
300
-1,30
-0,24
0,48
1,33
330
0,22
0,81
1,23
1,72
360
2,24
2,24
2,24
2,24
Рис. 1.9. Залежність від курсу чутливості АГС до похибки вимірювання швидкості
(див. табл. 1.3); широта , град: 1 - 0; 2 - 45, 3 - 60, 4 - 75; 5 -90
Допустима похибка вимірювання широти
Виразимо чутливість похибки вихідного сигналу АГС до похибок вимірювання
широти:
(1.14)
Підставивши числові значення , , , , , , , нехтуючи деякими складовими через їх
малість порівняно з іншими членами рівняння, дістанемо відповідні (1.14)
рівності:
(1.15)
для k: 90, 180, 270 і 360° відповідно.
На рис. 1.10 побудовано графіки зміни чутливості похибки вихідного сигналу АГС
залежно від широти згідно з даними табл. 1.6. При цьому крива 1 відповідає k
=90° і першій рівності (1.15), крива 2 відповідає k =270° і другій рівності
(1.15), крива 3 відповідає k, що дорівнює 180° і 360° і третій рівності
(1.15).
Рис.1.10. Широтна залежність чутливості вихідного сигналу АГС до похибок по
широті (див. табл. 1.4)
Таблиця 1.6
Чутливість АГС до похибок вимірювання широти , кут. хв.
, град.
k, град.
90
270
180, 360
15
1,08
0,50
0,79
30
1,94
0,81
1,37
45
2,31
0,78
1,58
60
2,35
0,40
1,37
75
1,88
-0,30
0,79
90
1,13
-1,13
Аналіз графіків на рис. 1.10 показує, що чутливість похибки вихідного сигналу
АГС до похибок по широті максимальна в разі руху літака на схід, тобто при k
=90° ( = 2,35 мГл / кут. хв. при = 60°), дещо менша під час руху літака на
північ або південь ( = 1,58 мГл / кут. хв. при =45°) і ще менша, коли літак
рухається на захід (= 0,81 мГл / кут. хв. при = 30°). Крім того, чутливість
похибки вихідного сигналу системи до похибок по широті максимальна в разі руху
літака в середніх широтах (при = 45...60°) і близька до нуля