Вы здесь

Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу

Автор: 
Михайлов Володимир Віталійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U004743
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
методи та організація дослідження
2.1. Методи дослідження
Для розв’язання поставлених завдань використані наступні методи дослідження:
метод аналізу та узагальнення;
метод анкетування;
метод моделювання;
порівняльний педагогічний експеримент;
методи математичної статистики.
2.1.1. Метод аналізу та узагальнення
Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, документів директивного
та оціночного характеру результатів виступів багатоборців ВСК дозволили
обґрунтувати тему дослідження, сформулювати завдання та мету роботи. Відповідно
до визначених завдань підбиралися методи та методики дослідження, з’ясовано
наукову новизну та практичну значущість роботи. Аналітичний огляд використаних
джерел складає зміст I розділу дисертаційної роботи.
Всього по темі вивчено понад 250 робіт, у тому числі, статті в періодичному
друці й збірки праць, монографії, підручники, накази Міністра оборони України,
протоколи виступів багатоборців ВСК на змаганнях різного рівня 1998-2005 рр. та
ін. У списку використаної літератури наведено 223 літературних джерела, з них
10 – зарубіжні.
2.1.2. Метод анкетування
Метод анкетування використаний для аналізу сучасного стану та перспектив
розвитку нормативного забезпечення багатоборства ВСК, виявлення існуючих
методик тренування багатоборців ВСК різної спортивної майстерності. Для
проведення анкетування спеціально розроблена анкета. В анкетуванні взяли участь
17 респондентів: начальники фізичної підготовки й спорту частин і з’єднань
Збройних сил України, тренери з багатоборства ВСК та викладачі кафедри фізичної
підготовки Львівського військового інституту. Форма анкети представлена у
додатку А.
2.1.3. Метод моделювання
Моделювання, як науковий підхід у вивченні різноманітних проблем підготовки
спортсменів, знайшло широке використання в управлінні різними складовими їхньої
спортивної майстерності. Обробка результатів виступів багатоборців надала
можливість укласти математичні моделі, що дозволило:
- визначити багаторічні зміни динаміки результатів у вправах багатоборства для
укладання нормативів військово-спортивної класифікації (9 змагань національного
рівня);
- встановити рівні спортивної майстерності багатоборців ВСК (п=262) і
запропонувати методику укладання військово-спортивної класифікації для
багатоборства ВСК;
- розробити модель змагальної діяльності багатоборців різної спортивної
майстерності (п=690);
- розробити таблиці нарахування очок у багатоборстві ВСК на основі стандартної
шкали з нормованим відхиленням (п=262) і на основі моделі змагальної діяльності
(п=690) та методику оцінювання їх якості;
- визначити закономірності та кваліфікаційні особливості покращання результатів
у спортсменів до 1 спортивного розряду (п=388) та багатоборців 1 розряду і вище
(п=444).
2.1.4. Порівняльний педагогічний експеримент
Педагогічний експеримент проведено для обґрунтування розробленої методики
тренування багатоборців ВСК у відповідності до вимог наукового дослідження, під
час якого дослідник активно втручається в природу явищ або умови їх існування
[132, 182, 184]. Педагогічний експеримент проведено у військовій частині А3730
м. Шепетівки Хмельницької області у серпні-вересні 2003 році на однорідному
контингенті, у типових умовах тренування військовослужбовців.
Для стимуляції до регулярних занять та високої активності військовослужбовців
педагогічний експеримент проведений під час 11 огляду фізичної підготовки й
спортивно-масової роботи військової частини А3730. За результатами цього огляду
були відібрані 20 кращих багатоборців (вихідні результати експерименту), які
стали кандидатами в збірну команду частини. Ці військовослужбовці були
розподілені на дві експериментальні групи по 10 чоловік у кожній, так, щоб
рівень їх спортивних результатів у вправах перед початком педагогічного
експерименту статистично не відрізнявся. Перед військовослужбовцями була
поставлена мета потрапити в збірну команду частини для участі в огляді фізичної
підготовки й спортивно-масової роботи корпусу протиповітряної оборони України.
Кінцеві результати педагогічного експерименту визначались в умовах змагань під
час відбору до складу збірної команди військової частини. Умови перевірки
вихідної та кінцевої підготовленості багатоборців були ідентичними.
2.1.5. Методи математичної статистики
Для обробки результатів анкетування використано статистику приведених
альтернативних показників, обчислених за елімінації негативних відповідей з
урахуванням половини відповідей «Частково». Для статистичної обробки даних
педагогічного експерименту використано методи параметричної статистики,
зокрема, для порівняння середніх арифметичних – критерій Стьюдента, а для
порівняння дисперсій – критерій Фішера-Шнедекора. Для перевірки гіпотези про
нормальність розподілу застосовано W – критерій Шапіро-Уілкі. Для статистичної
обробки результатів підтягування на перекладині використано критерій
Вілкоксона.
2.2. Організація й порядок проведення дисертаційного дослідження
Робота проводилась протягом 2001–2007 років у п’ять етапів. На першому етапі
(2001 р.) вивчалися спеціальні джерела з метою з’ясування проблеми підготовки
багатоборців у спортивній та військово-спортивній практиці. Встановлювалися
соціальне значення багатоборства військово-спортивного комплексу протягом
тривалого часу його функції та на сучасному етапі розвитку. Аналізувалися типи
шкал, за якими нараховуються очки, та особливості їх застосування в різних
багатоборствах. Визначалися можливі підходи та вимоги до вдосконалення таблиці
нарахування очок і військово-спортивної класифікації. Для поглибленого вивчення
стану, особливостей тренування та важливості багат