Вы здесь

Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності.

Автор: 
Демидова Юлія Олексіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U005192
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Педагогічні умови формування першооснов пізнавальної самостійності у старших
дошкільників
2.1. Завдання та організація формувального експерименту…………
75
2.2. Експериментальна методика формування першооснов пізнавальної самостійності
старших дошкільників у конструктивній діяльності……………………………………………..
101
2.3. Перевірка ефективності педагогічних умов формування першооснов
пізнавальної самостійності у дітей старшого дошкільного віку (контрольний
експеримент)……………………….
142
Висновки до другого розділу………………………………………….
169
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………
172
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...
175
ДОДАТКИ………………………………………………………………
194
ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасна система дошкільної освіти спрямована на
створення умов, що відкривають дитині можливість самостійних дій у пізнанні
навколишнього світу. Впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти
зумовлює необхідність розвитку дітей у різних сферах їхнього життя, зокрема
сфери “Я сам”, виокремленої у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні.
Відповідно до цього необхідно акцентувати увагу на тому, який ступінь
самостійності виявляє дитина при оволодіванні знаннями, вміннями та навичками,
як часто звертається до власного досвіду, чи використовує раціональні засоби
досягнення мети, яке ставлення вона виявляє до запропонованих пізнавальних та
практичних завдань.
Самостійність як базова якість особистості дитини набуває характеру тенденції і
проявляється у її здатності діяти незалежно від допомоги та керівництва з боку
дорослого, виявляти елементарну критичність та самокритичність, доводити
будь-яку справу до кінця. Актуальним у зв’язку з цим стає необхідність
формування пізнавальної самостійності у дітей саме старшого дошкільного віку,
оскільки на цьому сенситивному етапі дошкільники оволодівають мислительними
операціями, мають достатній рівень знань для оволодіння певними способами
діяльності.
Однією з важливих причин труднощів формування в дітей дошкільного віку
активності та самостійності у пізнавальній діяльності є те, що в педагогічній
практиці вкрай недостатньо враховуються особливості розвитку дитячого
мислення.
Наукові дослідження з вивчення особливостей процесу навчання старших
дошкільників (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, О.В. Запорожець, О.Л. Кононко,
В.К. Котирло, О.О. Фунтікова та ін.) свідчать про те, що пізнавальна
самостійність трактується як якість особистості, що виявляється у готовності та
вмінні здобувати нові знання з різних джерел, оволодівати засобами пізнавальної
діяльності.
Науковці розглядають пізнавальну самостійність як таку, що проявляється не
тільки в інтелектуальних видах праці, але й визначає успіх практичної
діяльності, до якої належить і конструювання (П.Я. Гальперін, С.Л.
Кобильницька, В.Н. Косата, Г.С. Костюк, М.М. Поддьяков та ін.).
У реальному процесі навчання дошкільників пізнавальна та практична діяльності
зазвичай розглядаються як самостійні напрями. Традиційно на заняттях з рідної
мови, математики, ознайомлення з навколишнім середовищем у дітей формуються
знання та основи пізнавальної діяльності, а на заняттях з малювання, ліплення,
аплікації, конструювання, що належать до естетичного виховання, основна увага
приділяється розвитку руки, засвоєнню прийомів практичної діяльності. Тобто
суперечність виявляється в тому, що дії руки та розуму розділені й лише іноді
перехрещуються.
Наступна суперечність полягає у тому, що у дослідженнях, присвячених вивченню
проблеми конструювання дітей дошкільного віку (М.М. Поддьяков, Л.О. Парамонова
та ін.), увага акцентується саме на прагненні дитини до самостійності, зокрема
пізнавальної, тоді як у педагогічній практиці вияв пізнавальної самостійності
не завжди підтримується вихователем. Переважна більшість дітей, виявляючи
інтерес до конструктивної діяльності та оволодіваючи деякими конструктивними
вміннями, не завжди вміє діяти відповідно до конкретних умов та проявляти
пізнавальну самостійність.
На підставі аналізу наукової літератури та спостережень за станом розв’язання
проблеми формування пізнавальної самостійності в дітей дошкільного віку можна
констатувати, що вона є актуальною та переконливо доводить необхідність її
подальшого вивчення. Зокрема, не здобули ґрунтовного дослідження зміст і
методика організації конструктивної діяльності з метою формування пізнавальної
самостійності у старших дошкільників.
Таким чином, вивчення вищезазначених аспектів досліджуваної проблеми,
важливість її теоретичної обробки та експериментальної перевірки зумовили вибір
теми дисертаційного дослідження “Формування першооснов пізнавальної
самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження є складовою частиною комплексної наукової теми кафедри дошкільної
освіти Маріупольського державного гуманітарного університету. Тема затверджена
рішенням вченої ради МДГУ (протокол № 2 від 06.10.2004) та узгоджена в Раді з
координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні
(протокол № 3 від 29.03.2005).
Об’єктом дослідження є формування пізнавальної самостійності старших
дошкільників в умовах сучасного дошкільного навчального закладу.
Предмет дослідження – педагогічні умови формування першооснов пізнавальної
самостійності дітей старшого дошкільного віку у конструктивній діяльності.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній
перевірці педагогічних умов формування першооснов пізнавальної самостійності
старших дошкільників.
Гіпотеза дослідження. У дослідженні, ми виходили з