Вы здесь

Вуглеводно- ліпідний обмін у свиней різного віку за впливу препаратів гумусової природи та апізолу

Автор: 
Гаращук Марина Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000136
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження проводилися на кафедрі фізіології та біохімії сільськогосподарських
тварин Дніпропетровського державного аграрного університету та тваринах учгоспу
“Самарський“ ДДАУ впродовж 1995- 1999 років.
Вся робота була націлена на вивчення показників обміну речовин, приросту маси
тіла у молодняку свиней трьох вікових категорій, а саме відлучених поросят,
свиней статевої та фізіологічної зрілості за впливу гумату натрію, оксигумату,
апізолу.
При цьому визначались морфологічні та біохімічні показники крові,
продуктивність, якість отриманої продукції, резистентність тварин до
захворювань.
У дослідах було використано 374 голови молодняку свиней великої білої породи,
із них 202 тварини в дослідних групах та 172 в контрольних, у віці 2-4 місяці,
в період статтевого дозрівання 3-6 місяців, в період фізіологічної зрілості
7-10 місяців.
За принципом груп–аналогів формували контрольні та дослідні групи тварин, свині
знаходилися в однакових умовах утримання і годівлі, але тварини дослідних груп
додатково отримували відповідну дозу біологічно активної речовини.
В зимовий період тварини знаходились в станках, а влітку мали вихід на вигули.
Годівля проводилась відповідно до норм та раціонів прийнятих в господарстві
(Додаток А-В).
Перша серія дослідів була направлена на оцінку впливу гумату натрію на
фізіологічні процеси, продуктивність, загальну резистентність молодняку свиней
різного віку.
Гумат натрію - це натрієва сіль гумусових кислот, яку отримують з
осоково-очеретяного торфу методом лужної екстракції з наступним висушуванням.
Препарат являє собою порошок темно-коричневого кольору без смаку і запаху,
розчинний у воді, лугах. Препарат не леткий, стійкий, не руйнується при
тривалому зберіганні, володіє вираженою росто-стимулюючою дією, поліпшує обмін
речовин, сприяє підвищенню загальної резистентності організму до несприятливих
чинників зовнішнього середовища, не має побічної дії і не кумулюється в органах
і тканинах.
В першому досліді цієї серії вивчався вплив препарату на ріст і розвиток
відлучених поросят, їх морфологічні й біохімічні показники крові,
резистентність.
За принципом груп-аналогів було сформовано контрольну та дослідну групи поросят
по 20 голів у кожній. Дослід складався з двох періодів: підготовчого і
основного. Під час підготовчого періоду, який тривав 10 днів, нами проводилось
спостереження за фізіологічним станом тварин, інтенсивністю росту та вивчались
показники крові, яку відбирали для лабораторних досліджень з вушної вени.
Проведеними дослідженнями не було виявлено відхилень від фізіологічної норми.
Під час основного періоду впродовж 21 доби, тварини дослідної групи отримували
гумат натрію у дозі 15 мг/кг маси тіла щодобово у ранкову годівлю у суміші із
концентратами груповим методом. Попередньо гумат натрію розчиняли у воді та
ретельно змішували з кормом. Щодобово проводили спостереження за станом тварин,
а в кінці дослідного періоду провели зважування поросят та відібрали кров для
подальших морфологічних та біохімічних досліджень. В крові визначали кількість
еритроцитів, вміст гемоглобіну, кольоровий показник, кількість лейкоцитів,
рівень глюкози, лактату, пірувату, загальних ліпідів, сіалових кислот,
холестеролу, фосфоліпідів, триацилгліцеролів, в-ліпопротеїнів, активність
б-амілази, ліпази і холінестерази.
У другому досліді цієї серії ми визначали вплив гумату натрію на показники
обміну речовин, ріст і розвиток молодняку свиней в період статевої та
фізіологічної зрілості, тобто у віці 3-6 і 7-10 міс. За принципом груп-аналогів
було сформовано 2 групи свинок: дослідна та контрольна по 20 голів у кожній.
Основний період досліду був поділений на 4 етапи.
У перший та третій етапи тварини дослідної групи отримували в ранкову годівлю
додатково по 15 мг/кг гумату натрію. У другому та четвертому етапах тварини як
контрольної так і дослідної груп не отримували кормової добавки і знаходились в
однакових умовах годівлі та утримання. Поетапне згодовування гумату натрію
пов’язано з виявленням пролонгуючої дії препарату. Це дозволило скорочувати
витрати препарату і тим самим підвищити економічну ефективність його
застосування. За тваринами вели клінічне спостереження, після кожного періоду
їх зважували. По завершенню досліду відібрали проби крові з вушної вени для
морфологічних та біохімічних досліджень.
В крові визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну,
кольоровий показник, рівень глюкози, молочної кислоти, піровиноградної кислоти,
сіалових кислот, загальних ліпідів, холестеролу, в-ліпопротеїнів, фосфоліпідів,
триацилгліцеролів, активність б-амілази, ліпази, холінестерази.
Також було проведено дослідження ролі гумату натрію в лікуванні поросят, хворих
на гастроентерит. Було відібрано дві групи поросят, хворих на гастроентерит,
контрольну групу лікували за прийнятою схемою, а дослідній групі додатково
задавали гумат натрію в дозі 15 мг/кг. Щодобово вели спостереження за хворими.
До початку лікування і по завершенню ми відібрали кров для морфологічних
досліджень. В крові визначали кількість еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів та
їх окремих видів, ШОЕ.
Другу серію дослідів проводили з метою фізіологічного обгрунтування
застосування при вирощуванні молодняку свиней оксигумату та оцінки його впливу
на ріст і розвиток молодняку свиней, морфологічні, біохімічні показники крові,
резистентність та якість отриманої продукції.
Оксигумат – 10% водний розчин, який отримують обробкою торфу перекисом водню у
середовищі водного аміаку. Подібна обробка підвищує кількість водорозчинної
фракції гумінових кислот та покращує спосіб застосування пр