Вы здесь

Особистість та професійна діяльність практичного психолога ОВС.

Автор: 
Романенко Оксана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000232
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ III.
Емпіричне аналіз особливостей особистісних передумов успішної діяльності
практичного психолога ОВС.
3.1 Особливості особистісних рис практичного психолога ОВС в порівнянні з
іншими представниками професії.
З метою дослідити особливості особистості практичного психолога ОВС в
порівнянні з іншими представниками професії.
1. Для порівняння характеристик особистих якостей особистості психологів в
залежності від виду діяльності були обрані психологи ОВС та психологи загально
освітніх установ.
2. Для виявлення характеристик особистісних якостей особистості на різних
рівнях професіонального становлення були обрані психологи ОВС та
курсанти-психологи 5 курсу .НУВС.
Нами було застосовано методику багатофакторний особистий опитувальник Р.Б.
Кеттела (16 PF- опитувальник), що дозволило в короткий термін вияснити
індивідуальні особливості особистості психологів силових структур.
Для спрощення обґрунтування отриманих данних за методикою “Багатофакторний
особистий опитувальник Р.Б. Кеттела (16 PF- опитувальник)” умовно фактори нами
були розподілені за 3 сферами особистості:
1 Інтелектуальна (B, G, M, Q1);
2.Комунікативна (E, F, H, L, N, Q2);
3 Емоційно - вольова (A, C, O, Q3,Q4).
Провівши аналіз якостей, які характеризують інтелектуальну сферу (B, G, M, Q1),
нами були отримані наступні результати (див. Табл. 3.1.1 та Табл. 3.1.2).
Представлені в цій та наступних таблицях данні проаналізовані за допомогою t –
критерію Фішера - Стьюдента.
Таблиця 3.1.1
Прояви інтелектуальних якостей у психологів ОВС та психологів освіти (B, G, M,
Q1, в стенах)
Шкали
x + д
Психологи ОВС
x + д
Психологи освіти
6,1 + 2,8
3,2 + 1,1
3,52
0,05
10 + 2,89
7,6 + 1,29
4,494
0,05
3,6 + 2,06
4,5 + 1,79
1,169
Q1
8,4 + 2,49
5,5 + 1,08
3,722
0,05
Таблиця 3.1.2
Прояви інтелектуальних якостей у психологів ОВС та психологів
5 – го курсу (B, G, M, Q1, в стенах)
Шкали
x + д
Психологи ОВС
x + д
Психологи 5 курс
6,1 + 2,8
7,6 + 1,42
10 + 2,89
8,7 + 2,29
3,157
0,05
3,6 + 2,06
6,2 + 1,68
4,379
0,05
Q1
8,4 + 2,49
7,4 + 1,98
1,21
Серед психологів ОВС та психологів-курсантів 5 курсу відмічається тенденція до
підвищення за показниками B (6,1 та 7,6 стенів відповідно), що вказує на те, що
психологи мають достатньо високий рівень інтелектуального розвитку,
абстрактного та логічного мислення. Однак, більший показник мають
психологи-курсанти 5 курсу, що, на нашу думку, викликано постійним процесом
навчання курсантів, тобто отримання нової додаткової інформації, прочитанням
різноманітної літератури, що стимулює інтелектуальний розвиток.
Психологи загальноосвітніх установ мають низький показник за шкалою В (3,2
стени), тобто відмічається тенденція до зниження. Це говорить про схильність до
заниженої навчає мості, конкретне мислення, схильність до домислювання,
схильність до більш інтуїтивного, а не логічного обґрунтування рішень.
За шкалою G психологи ОВС та курсанти-психологи 5 курсу мають високий показник
(10 та 8,7стенів відповідно). Що говорить про наявність таких особистих рис, як
почуття відповідальності, стійкість та прагнення до ствердження моральних
принципів, точність та акуратність у справах, наявність доброго самоконтролю.
Психологи загальноосвітніх установ за показником G мають 7,6 стенів,
відмічається тенденція до підвищення за шкалою, тобто наявність стійких
моральних принципів та почуття відповідальності, але відмічається відмінність
від психологів ОВС та психологами-курсантами. Що на нашу думку характеризується
причетністю перших двох груп досліджуваних до системи законотворчих органів,
тобто відображення деякого профорієнтуючого фактору (навчання та робота
закладів системи ОВС передбачає постійне зіткнення з законодавчою та
нормотворчою системою, що в свою чергу має вплив на особистість) та прагненням
в будь-яких випадках орієнтуватися та дотримуватись букв закону.
За фактором М психологи системи ОВС мають низький показник (3,6 стени), тобто
ці особи врівноважені, практично оцінюючі ситуації, обставини та людей,
відповідальні, особи, які діють відповідно до реальних ситуацій та
загальноприйнятим нормам.
Психологи загальноосвітніх установ та психологи-курсанти 5 курсу за фактором М
мають середні показники (4,5 та 6,2 стенів відповідно). Причому серед
психологів загальноосвітніх установ відмічається тенденція до зниження, що
говорить про їх більший життєвий досвід, що допомагає їм діяти більш практично
та врівноважено, в той час як курсанти-психологи більш ексцентричні, мають
більш творче мислення, мрійливі, необтяжені.
За шкалою Q1 всі групи досліджуваних мають середні показники. Відмічається
притаманність цим особам радикалізму та критичного мислення, легкість при зміні
точки зору та сприйнятті нових ідей. Однак, серед психологів ОВС відмічається
тенденція до підвищення (8,4 стенів), тобто ці особи є більш радикалами та
скептично налаштованими, більш схильними до змін та нововведень, на відміну від
психологів освіти, які мають 5,5 стенів за цією шкалою. Тобто, психологи освіти
є більш консервативними, не спроможними до сприйняття всього нового, схильними
до повчань та настанов, прибічниками дотримання традицій та загальноприйнятих
принципів в поведінці.
У свою чергу, таку різницю в поведінці також можна обґрунтувати приналежністю
працівників та слухачів ОВС до системи, де особистість знаходиться під чіткою
підлеглістю в начальства, що в своїх діях мозковим центром є керівництво, від
якого загалом залежить вибір стратегії діяльності.
Таким чином, психологові ОВС в інтелектуальній стратегії діяльності більш, ніж
психологові освіти, притаманні такі особистіс