Вы здесь

Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин

Автор: 
Костриця Роман Борисович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000402
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ
ТА МЕТОДИКИ МРТ-ОБСТЕЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика хворих
Проаналізовано клінічні дані та результати МРТ-обстежень 195 хворих із
внутрішньоспинномозковими ураженнями, що перебували на стаціонарному лікуванні
в Інституті нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова АМНУ за період 1995-2006
рр. Серед них було 154 пацієнта з ВСМП та 41 – з НПУСМ. Усі ВСМП були
інтраопераційно та гістологічно верифікованими під час оперативних втручань в
першому спінальному та першому дитячому відділеннях інституту.
Розподіл хворих з різними гістологічними типами ВСМП за віком наведено у
таблиці 2.1.1.
Таблиця 2.1.1
Розподіл хворих з різними гістологічними типами ВСМП за віком
Гістологічний тип
пухлини
Вікові групи (років)
Середній вік (М±m)
діти
дорослі
19-60
понад 60
діти
дорослі
Епендимома, n=71
60
13,5±1,75
41,05±1,54
Астроцитома, n=54
21
31
9,14±1,21
37,22±2,5
Гемангіобластома, n=11
12,75±1,04
32,29±4,31
Метастази раку, n=4
57,67±7,22
Гемангіоендотеліома, n=2
35,5
Гемангіоперицитома, n=2
54
Ліпома, n=4
13,67±1,41
30
Шванома, n=2
51,5
Меланома, n=1
67
Саркома, n=1
41
Епідермоїдна кіста, n=1
48
Дермоїдна кіста, n=1
30
Усього, n=154
35
109
10
10,75+0,89
40,31±1,22
Як видно із таблиці, серед ВСМП переважали гліальні пухлини – 125 (81%)
випадків. Окрім того, дані таблиці свідчать про те, що переважають хворі
працездатного віку (18-60 років) – 109 (70,7%) хворих. Щодо середнього віку
хворих з ВСМП, то він становив 10,75+0,89 років у дітей та 40,31±1,22 – у
дорослих.
У таблиці 2.1.2 наведено розподіл хворих з різними гістологічними типами ВСМП
за віком і статтю.
Таблиця 2.1.2
Розподіл хворих з різними гістологічними типами ВСМП за віком і статтю
Гістологічний тип
пухлини, абс/%
Вікові групи (абс./%)
Стать
(абс/%)
діти
дорослі
чоловіки
жінки
Епендимома, 71/46
6/9
65/91
40/56
31/44
Астроцитома, 54/35
21/39
33/61
32/59
22/41
Гемангіобластома, 11/7
4/37
7/63
8/73
3/27
Метастази раку, 4/2,6
1/25
3/75
3/75
1/25
Гемангіоендотеліома, 2/1,3
2/100
1/50
1/50
Гемангіоперицитома, 2/1,3
2/100
2/100
Ліпома, 4/2,6
3/75
1/25
4/100
Шванома, 2/1,3
2/100
2/100
Меланома, 1/0,7
1/100
1/100
Саркома, 1/0,7
1/100
1/100
Епідермоїдна кіста, 1/0,7
1/100
1/100
Дермоїдна кіста, 1/0,7
1/100
1/100
Усього, 154/100
35
119
93/60
61/40
Дорослих (віком від 18 років і старших) пацієнтів було 119 (77%), дітей (віком
до 18 років) – 35 (23%). Найбільший відсоток серед усіх гістологічних типів
ВСМП становила епендимома – 71 (46%) хворий. Другою за частотою виявлення була
астроцитома, вона була у 54 (35%) хворих. Третьою за частотою виявлення була
гемангіобластома – 11 (7%) хворих.
Наступними за частотою виявлення були ліпома та метастази раку – по 4 (2,6%)
хворих кожна з пухлин. Причому 3 (75%) із 4 ліпом виялялись у дітей та
супроводжувалися синдромом зв’язаного спинного мозку.
Такі гістологічні типи, як гемангіоендотеліома (ГЕТ), гемангіоперицитома (ГПЦ)
та шванома (ШВ) виявлялися у 2 (1,3%) хворих, а меланому, саркому (СК),
епідермоїдну та дермоїдну кісти – у одного хворого (0,7%).
У поодиноких випадках діагностували: гемангіоендотеліому (ГЕТ),
гемангіоперицитому (ГПЦ) та шваному (ШВ) – у 2 (1,3%) хворих кожну; меланому,
саркому (СК), епідермоїдну та дермоїдну кісти були лише в одного хворого (0,7%)
кожна. Усі випадки стосувалися дорослих пацієнтів. Оцінюючи співвідношення
хворих дітей та дорослих, варто відзначити, що епендимома зустрічалася в 10,8
разів частіше, ніж у дітей (відповідно 65 – 91% та 6 випадків – 9%, рСеред хворих з астроцитомою було 33 (61%) дорослих та 21 (39%) дитина,
гемангіобластома – у 4 (37%) та у 7 (63%), відповідно.
Співвідношення чоловічої статі до жіночої, серед усіх хворих з ВСМП, становило
3:2 – 93 (60%) чоловіків та 61 – 61 (40%) жінок.
У таблиці 2.1.3 наведено розподіл хворих з різними гістологічними типами ВСМП
за тривалістю клінічних симптомів захворювання.
Таблиця 2.1.3
Розподіл хворих з різними гістологічними типами ВСМП за тривалістю клінічних
симптомів захворювання
Гістологічний тип
пухлини
Тривалість клінічних симптомів захворювання (міс.)
Тривалість
(міс.)
до 12
12-60
61-120
понад 120
Епендимома, n=71
40
17
60,3
Астроцитома, n=54
33
17
22
Гемангіобластома, n=11
33,6
Метастази раку, n=4
3,8
Гемангіоендотеліома, n=2
96
Гемангіоперицитома, n=2
24
Ліпома, n=4
77,5
Шванома, n=2
36
Меланома, n=1
42
Саркома, n=1
Епідермоїдна кіста, n=1
84
Дермоїдна кіста, n=1
84
Усього, 154
52
68
22
12
43,5
Для переважної більшості (102, 66%) ВСМП характерним є тривалий (більше 12 міс)
період клінічних симптомів мієлопатії до встановлення діагнозу. Часто це
призводить до тривалого прихованого перебігу захворювання в період компенсації
і лише в разі різкого погіршення стану в стадії суб- або декомпенсації хворий
звертається за медичною допомогою.
Середня тривалість симптомів до встановлення діагнозу ВСМП становила 43,5 міс.
Найбільша тривалість симптомів була у хворих з ГЕТ, ЕДК, ДК, ЛП, ЕПМ – 96 міс,
84 міс, 84 міс, 77,5 міс, 60,3 міс, відповідно, найменша – у хворих з МТС та СК
– 3,8 міс та 8 міс.
Розподіл хворих з різними гістологічними типами за видом неврологічного
порушення наведено у таблиці 2.1.4.
Таблиця 2.1.4
Розподіл хворих з різними гістологічними типами ВСМП за видом неврологічного
порушення
Гістологічний тип
пухлини