Вы здесь

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КЛІНІЧНИХ ДІАГНОЗІВ НА ОСНОВІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ МОДЕЛІ

Автор: 
Литвинов Олександр Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U000972
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2).
Розглянемо причини виключення конструктору , який є основою логіки SNOMED CT.
За визначенням цей конструктор означає: для множини об’єктів визначеного класу
CN існує таке значення y атрибуту R, що належить класу C. В нотації теоретичної
семантики це ствердження має відповідний запис . У якості прикладу [127] можна
привести ствердження , яке означає множину всіх об’єктів, що мають дитину
жіночої статі, але це не означає, що об’єкти не мають дітей чоловічої статі.
На відміну від цього, конструктор означає, що всі об’єкти класу C пов’язані з
класом CN відношенням R мають бути об’єктами цього класу. В нотації теоретичної
семантики це ствердження має відповідний запис . Наприклад ствердження означає
клас об’єктів, які мають дітей тільки жіночої статі і ніяких інших.
У нашому випадку однією з основних вимог є строгість семантичних обмежень.
Тобто, якщо ми говоримо, що діагноз „виразка шлунка” має атрибут „ускладнення”,
ми визначаємо множину ускладнень виразки шлунку, але не всіх ускладнень
взагалі, або ускладнень виразки шлунку та ще будь-яких інших ускладнень. За
цим, виключення конструктору екзістенціональності вважаємо обґрунтованим.
Для визначення залежності клінічних характеристик в рамках дескрипції слід
визначити конструктор матеріальної імплікації.
Таким чином, ми отримуємо наступний мінімальний набір конструкторів концептів
клінічного діагнозу відповідно заданим вимогам (табл. 3.4). Приймаючи до уваги
еквівалентність відношень C1>C2?¬C1ЪC2 або C1>C2?¬(C1Щ¬C2), мову УКСКХ можна
віднести до підмножини мов FL0CQ або більш відомої логіки ALCQ? без оператора
«обмеження на існування». В таблиці 3.5 наведено відповідності нотацій УКСКХ і
DL ALCQ. Великими літерами з індексами внизу позначаються класи, які поєднують
концепти певної осі, які можуть бути пов’язані з діагнозом, наданим фреймом,
наприклад: фази захворювання діагнозу «виразка дванадцятипалої кишки».
Розглянемо наприклад діагноз K40, який має такий шаблон „{!L} {!Q} пахова
грижа, {ускладнена *O&.}”. Користуючись нотацією дескрипційної логіки даному
концепту можна надати відповідну дескрипцію
За описаною моделлю, семантична складова діагнозу складається з двох частин:
класу діагнозу та ролей-характеристик, пов’язаних з класами відповідних
концептів характеристик, що відносяться до певних категорій-осей. Значення ролі
„локалізація” може бути лише з класу, що складається, наприклад, з об’єктів
{лівостороння, правостороння, двостороння}, а ролі «клінічні прояви» з об’єктів
{вправна, невправна, рецидивна}.
Теоретично класи описаних об’єктів можуть бути віднесеними і до іншого
концепту, і можуть бути розширеними. У цьому випадку можна говорити про
успадкування одного класу клінічних характеристик від іншого, у якості прикладу
можна навести ступінь важкості в контексті кровотечі з визначенням (див.
приклад п. 3.3). Таким чином можна записати . При цьому слід відзначити, що
клас Lj є абстрактним. Префікс ролі означає, що значення ролі має бути тільки з
класу, на який ця роль посилається. При цьому кількість значень-філерів в
екземплярі дорівнює 1. Префікс ролі означає: характеристика не обов’язкова,
тобто кількість значень може дорівнювати 0; максимальна кількість значень не
визначена, тобто може існувати діагноз, що включає декілька значень певної
характеристики, наприклад ускладнень.
Таблиця 3.4
Конструктори концептів УКСКХ
Оператор
Нотація дескрипційної логіки
Кон’юнкція
Імплікація
Обмеження на значення
Обмеження на мінімальне число значень
Обмеження на максимальне число значень
Таблиця 3.5
Таблиця відповідностей конструкторів концептів УКСКХ та мови ALCQ
Нотація
УКСКХ
Приклад
Нотація логіки
Опис
*Axis
{*F}
Необов'язкова клінічна характеристика діагнозу
{*Axis1
{*Axis2}}
{*T{*F}}
Залежність характеристики F від T
Axis&
{*O&}
Можливість завдання декількох значень
!Axis
{!T}
Обов'язкова характеристика
3.5. Семантико-синтаксична модель класифікації
Як було визначено в розділі 2, формалізмом, здатним описати
семантично-синтаксичну модель клінічного діагнозу, є фреймова і відповідно
об’єктно-орієнтована мова опису знань. Іншим методом об’єднання семантичної та
синтаксичної складових може вважатися застосування апарату уніфікаційної
граматики, що базується на застосуванні правил контекстно-вільної граматики
поширених логікою характеристик. Але її спрямованість на синтаксичну складову
(застосування графів характеристик) та відсутність засобів щодо завдання
необхідних семантичних обмежень є вагомими недоліками при розробці клінічної
класифікації діагнозів.
На засадах методики описання фреймових систем слід відзначити, що моделлю
класифікації можна вважати композицію наступних складових: аксіоми та перелік
конструкторів, здатних описати фрейм-концепт; структура слоту з визначенням
відповідних граней; визначення функціональної складової класифікації, що може
бути визначена як набір команд мови керування класифікацією та базується на
перших двох складових. Аксіоми та конструктори концептів були визначені в
попередньому параграфі. Структуру слоту, тобто множину його гранів, що об’єднує
семантичну та синтаксичну складові, наведено в табл. 3.6. Необхідно відзначити
існування термінального рядка, який не належить жодному слоту. Наприклад, у
макеті «Гостра виразка {!L} шлунка, {*F}, {на фоні *E}, {ускладнена *O&}» таким
термінальним рядком буде «гостра виразка». Цей елемент можна віднести до
синтаксичної складової фрейму. Наведемо приклад фреймового опису класу
клінічних діагнозів „гостра виразка шлунка”:
Frame K25.3 в KB УКСКХ
MemberSlot: Локалізація для K25.3
ValueClass: Локалізація для K25.3 (що належить вісі L)
Cardinality.Mi