Вы здесь

Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

Автор: 
Щепіна Наталія Вадимівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001094
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ, МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених осіб
У відповідності до завдань та мети дослідження в клініці було обстежено 94 хворих на есенціальну АГ, 31 молода особа з АГ та 30 осіб з ОС щодо АГ. Групу осіб з ОС складали 30 молодих практично здорових людей (26 чоловіків та 4 жінок), що мали одного або обох батьків, хворих на АГ. Критеріями включення у цю групу були також відсутність підвищеного АТ (систолічного АТ (САТ) на рівні або вище 140 мм.рт. т. та/чи діастолічного АТ (ДАТ) на рівні чи вище 90 мм.рт.ст.) при триразовому офісному вимірюванні у різні дні упродовж 3-4 тижнів, а також відсутність будь-яких інших ФР ССЗ (окрім ОС). Вік осіб з ОС щодо АГ в середньому становив 19,5+2,8 років, коливаючись від 16 до 25 років.
Молоді особи з ОС не мали інших ФР ССЗ: жоден з обстежених не палив, не зловживав алкоголем, не мав ожиріння (середній ІМТ по групі 21,9±2,2 кг/м?), а також АГ. Рівень АТ при офісному вимірювання коливався в межах 110-135 мм.рт.ст. для систолічного АТ (середній рівень 125,9+19,2 мм.рт.ст.) та 60-85 мм.рт.ст. для діастолічного АТ (середній рівень 79,5+12,1 мм.рт.ст.). При об'єктивному обстеженні ССС у осіб з ОС не виявлено відхилень від норми. По даним ЕКГ та ехокардіографії ГЛШ не було. На очному дні відсутніми були ознаки ангіопатії сітківки. Рівень креатиніну в крові коливався в межах референтних величин (від 0,05 до 0,09 мкмоль/л, середній рівень 0,065 мкмоль/л). Протеїнурія (макропротеїнурія) у осіб з ОС була відсутньою.
В групу молодих осіб з АГ увійшла 31 особа (28 чоловіків та 3 жінок) з підвищеним АТ (САТ на рівні або вище 140 мм.рт.ст. та/чи ДАТ на рівні чи вище 90 мм.рт.ст.) за умови триразового вимірювання протягом 3-4 тижнів та виключення симптоматичної АГ. Вік молодих осіб з АГ коливався від 16 до 25 років, середній вік склав 19,8+2,5 років. Тривалість захворювання пацієнтів даної групи складала від 0,5 до 4 років, в середньому 1,89+0,17 роки.
Молоді особи з АГ мали ОС щодо АГ в анамнезі у 68% випадків, палило 8 осіб (26%), середнє значення ІМТ не виходило за межі референтних величин (23,2±1,6 кг/м?). Рівень АТ при офісному вимірювання коливався в межах 130-160 мм.рт.ст. для систолічного АТ (середній рівень 139,6+19,3 мм.рт.ст.) та 70-90 мм.рт.ст. для діастолічного АТ (середній рівень 81,3+10,2 мм.рт.ст.). В групі молодих осіб з АГ ознаки гіпертрофії ЛШ по даним ЕКГ та ехокардіографії, а також ангіопатія сітківки були відсутніми. Рівень креатиніну в крові коливався від 0,05 до 0,08 мкмоль/л, в середньому складаючи 0,068 мкмоль/л. Протеїнурія (макропротеїнурія) не виявлялася. Тобто, попереднє обстеження не виявило ознак враження органів-мішеней у молодих осіб з АГ.
Контрольною групою до молодих осіб з АГ та з ОС стали 30 практично здорових осіб у віці від 15 до 25 років (27 чоловіків та 3 жінок, середній вік 19,0+2,1 років) без ФР ССЗ, в т.ч. без ОС за будь-якими ССЗ в анамнезі.
Контрольною групою до хворих на АГ зрілого віку слугувала репрезентативна за віком група практично здорових осіб - 30 осіб ( 16 чоловіків та 14 жінок), віком від 36 до 61 років (середній вік 50,7±8,1 років).
В групу хворих на АГ зрілого віку увійшло 94 пацієнти (54 чоловіки та 40 жінок) у віці від 30 до 73 років (середній вік 51,4±7,6 років). Усі хворі перебували на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні в період з лютого 2003 по вересень 2004 року. Пацієнти поступали в клініку в зв'язку з наявністю гіпертензивних кризів, неефективністю лікування на попередніх етапах, з метою підбору адекватної антигіпертензивної терапії.
Робота виконувалась на базі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру та лабораторії Державного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця). Усі обстежені дали згоду на участь в дослідженні. Дослідження було схвалене Етичним комітетом при Вінницькому національному медичному університеті.
Діагноз есенціальної АГ встановлювався на підставі критеріїв Комітету експертів ВООЗ та рекомендацій Українського товариства кардіологів (2004) після детального клініко-інструментального обстеження хворих та виключення симптоматичної АГ. В дослідження не включалися хворі при наявності у них супутньої патології: ЦД, захворювань бронхо-легеневого апарату, печінки та нирок з порушенням їхньої функції, серцевої недостатності ІІ-ІІІ стадії, перенесеного інфаркту міокарду, клапанних вад серця, дифузних захворювань сполучної тканини.
Тривалість захворювання у хворих на АГ складала від 1 до 31 років, в т.ч. від 1 до 5 років - у 22 (23%), від 6 до 10 років - у 34 (36%), від 11 до 20 років у 30 (32%), від 21 до 30 років - у 7(7%), понад 30 років - у 1(1%) хворих. Середня тривалість захворювання становила 11,79+0,77 роки. У більшості хворих тривалість АГ сягала від 6 до 20 років, що свідчить на користь доброякісного, повільно-прогресуючого перебігу АГ.
Для хворих на АГ був характерним поліморфізм скарг (рис. 1). Детальний аналіз скарг в залежності від виразності та характеру АГ свідчить про те, що найчастіше хворих турбував головний біль (85%) та запаморочення (68%).

Рис. 1. Частота скарг у обстежених хворих на АГ.
Дещо рідше хворі відмічали задишку при фізичному навантаженні (34%), поліморфні болі в ділянці серця (32%). У 5 % пацієнтів захворювання протікало безсимптомно, підвищення АТ не відчувалося хворими, виявлялося випадково під час медогляду.
При фізикальному обстеженні звертали увагу на основні параметри, які характеризують стан ССС: властивості пульсу, серцевого поштовху, межі серця, ширину судинного пучка, тони серця, наявність шумів та акценту другого тону.
Як правило, у хворих на АГ визначався ритмічний пульс, достатнього напруження та наповнення, з частотою від 67 до 96 ударів за 1 хвилину (середня частота пульсу 78,64+0,69 уд.). Рівень АТ при офісному вимірювання коливався в межах 130-250 мм.рт.ст. для САТ (середній рівень 175,96+29,20 мм.рт.ст.) та 80-140 мм.рт.ст. для ДАТ (середній рівень 107,5+14