Вы здесь

Вплив польсько-українських зв'язків на розвиток вищої медичної освіти і науки в Польщі та Україні до початку XX століття.

Автор: 
Уліяш Пшемислав Богдан
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001377
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА, ОБ'ЄКТ, ОБСЯГ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження стало виявлення особливостей становлення, розвитку та форм польсько-українських взаємозв'язків та їх взаємовпливу в галузі вищої медичної освіти і науки в різні історичні епохи до початку ХХ століття.
Об'єкт дослідження - взаємозв'язки Польщі і України в галузі медичної освіти і науки.
В якості предмету дослідження виступали навчальні медичні заклади Польщі і України ХV-ХІХ століть та їх вчені, діяльність яких надала взаємовпливу в галузі медичної освіти і науки.
Досягнення мети дослідження потребувало розробки спеціальної програми (рис. 2.1), складеної з використанням методу системного підходу, який дозволив дослідити розгалужені багатопланові динамічні процеси і явища, що характеризуються багаторівневою структурою і багатьма взаємодіючими пов'язаними між собою елементами.
В історико-медичних дослідженнях вказане набуває особливої актуальності, оскільки розкриття їхньої суттєвості потребує ретельного врахування взаємодії багаточисельних чинників в конкретних історичних умовах. Слід також враховувати, що переважна чисельність явищ історико-медичного дослідження за своєю структурою може бути віднесена до категорії "системних об'єктів", вивчення яких повністю правомірне з використанням системного підходу взагалі і системно-історичного аспекту зокрема.
В основу програми покладений принцип етапності. Досягнення мети потребувало формування необхідної інформаційної бази дослідження, тобто вивчення відповідних джерел польської і української історичної та історико-медичної літератури, що і стало метою ПЕРШОГО етапу.

Рис. 2.1. Програма, об'єкти та обсяги дослідження
Зібрання матеріалу стосовно особливостей становлення та розвитку вищої медичної освіти в Польщі і в Україні на різних історичних відрізках часу супроводжувалось використанням книжкового фонду бібліотек Варшави, Кракова, Львова та Києва. Завдяки цьому стали доступними дослідження польських вчених M.Jesionowski (1963), W.Melanowski (1972), R.Remlielinski, B.Kuznicka (1972), B.Seyda (1973), A.Tulczynski (1975), J.Kucha, A.Srodki (1944), A.Kierzek (1997), Т.Бжезінського (1964) з загальної історії польської медицини, а також історії становлення та розвитку в Польщі окремих галузей медицини, зокрема, кардіології, офтальмології, стоматології, отоларингології, фармації.
Основними джерелами української літератури стали наукові публікації відомих українських вчених М.Грушевського (1907), І.Крип'якевича (1992), Л.Зашкільняка і М.Крикуна (2002), а також істориків медицини С.А.Верхратського (1946, 1956, 1991), М.Оборіна (1956, 1959, 1960), Ю.І.Рафеса (1959, 1961, 1962, 1965), І.Я.Шапіро (1961, 1962, 1965, 1967) та інші роботи, які містили окремі згадки по проблемі.
Використані літературні джерела поділялись на групи:
- зальноісторичної спрямованості щодо історії Польщі і України;
- загальних тенденцій становлення освіти в Польщі і Україні;
- з наявністю даних щодо становлення та розвитку вищої медичної освіти і медичної науки в Польщі і Україні;
- з безпосереднім висвітленням або згадуванням про польсько-українські і українсько-польські зв'язки в галузі вищої медичної освіти і науки з
ХІV ст. і до початку ХХ ст.
В кількісному відношенні останні дві групи склали основний масив вивчення літературних джерел (всього - 76). Однак при цьому слід підкреслити, що загальним недоліком польських джерел, що утруднювало дослідження, стала фактична відсутність даних щодо взаємодії польської і української медицини. Вказане слід розглядати, як наслідок замовчування в минулому зв'язків двох слов'янських народів в галузі науки і культури, як одну з темних плям в історичних відносинах між Польщею та Україною.
Більш інформативними з досліджуваної проблеми стали українські джерела різних років (всього). Саме їх аналіз дозволив максимально можливо відродити одну з сторінок історико-медичного минулого Польщі і України. Хоча при цьому слід підкреслити, що сподівання на архівні матеріали, зокрема Львівського архіву, себе теж не виправдали, оскільки в ньому знаходяться матеріали польського для України періоду в основному 20-30-х років ХХ століття, що виходить за часові межі дослідження.
Проте, не дивлячись на всі складнощі, використання наведених джерел, як первісного матеріалу, дозволило, з нашої точки зору, найбільш повно дослідити вплив взаємозв'язків польської і української вищої медичної школи і науки, що і передбачалось метою і завданнями дослідження.
Історична справедливість вимагає визнати, що першою іноземного впливу з досліджуваної проблеми Україна зазнала саме від Польщі, а через декілька століть медичні факультети університетів України стали для Польщі одними з наукових центрів Російської імперії, здобутки яких стали надбанням польської медицини, що і визначило методичну особливість побудови дослідження на послідуючих етапах.
ДРУГИЙ етап дослідження присвячувався аналізу особливостей і виявленню закономірностей становлення та розвитку вищої медичної освіти та науки в Польщі в ХVІ-ХVІІІ ст. в основних її центрах. При цьому об'єктом дослідження стала діяльність відомих в Європі свого часу Краківського університету, Гданської академічної гімназії, Віленської медико-хірургічної академії, Варшавського університету, Варшавської медико-хірургічної академії, критичний аналіз яких дозволив не тільки відновити основні здобутки цих навчальних закладів, а і назвати найбільш визначних представників вищої медичної школи та медичної науки Польщі різних років.
Виявлення впливу вищої медичної школи Польщі на становлення та розвиток вищої медичної освіти в Україні (ХV-ХІХ ст.) стало метою ТРЕТЬОГО етапу дослідження. Її досягнення потребувало висвітлення як опосередкованого впливу, що проявилось допуском, починаючи з ХV столітт