Вы здесь

Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони

Автор: 
Нічик Олена Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002041
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПІВРОБІТНИКІВ ОСОБИСТОЇ ОХОРОНИ
2.1. Обґрунтування вибору методик
Виходячи з мети та завдань дослідження, орієнтованих зокрема на розробку та верифікацію системи методичних прийомів діагностування адаптаційно- та професійно- важливих якостей, підбір методик носив комплексний та різнобічний характер і був спрямований в першу чергу на вивчення психофізіологічних якостей СОО. Необхідність критичного перегляду та оновлення методичного забезпечення процесу психофізіологічного відбору і супроводу ВПД СОО зумовило поєднання широкого спектру традиційних для психофізіологічного забезпечення військово-професійної діяльності методичних підходів з менш відомими спеціалізованими та новими прийомами дослідження.
Загалом, при проведенні дослідження були використані різні групи методів: організаційні, емпіричні, методи обробки даних та інтерпретаційні [11, с. 296-311].
Із групи організаційних методів використовували порівняльний (зіставлення психофізіологічних характеристик різних професійних груп досліджуваних), лонгітюдний (вивчення динаміки психофізіологічних показників, отриманих в процесі багаторічних спостережень, моніторинг психофізіологічного стану) та комплексний методи (міждисциплінарний характер досліджень).
Із групи емпіричних були застосовані обсерваційні (спостереження та самоспостереження), експериментальні (лабораторний та формуючий експерименти), психодіагностичні (тести, анкети, опитувальники, інтерв'ю, бесіди), праксиметричні (професіографічний), біографічний (вивчення анамнестичних даних про життєве та професійне становлення особистості, аналіз документації, характеристик).
Із групи методів обробки даних використовували кількісний (математико-статистичний аналіз: дескриптивна статистика, порівняння середніх значень за допомогою параметричних та непараметричних методів, частотний, кореляційний, регресійний та факторний аналіз) та якісний (диференціювання матеріалу за типами, групами, варіантами).
Із групи інтерпретаційних - генетичний (інтерпретація матеріалу дослідження в характеристиках розвитку) і структурний (інтерпретація матеріалу дослідження в характеристиках елементів системи та типів зв'язків між ними).
При підборі емпіричних методів вивчення психофізіологічних якостей СОО з метою оптимізації ПФЗ ВПД враховували передусім психологічні вимоги, які висуває професійна специфіка охоронної діяльності до суб'єкта діяльності.
В значній мірі професійній діяльності СОО притаманні ознаки моторно-вольових і сенсо-мотрних класів військових спеціальностей, що визначає високі вимоги до стресостійкості, фізичної та психічної витривалості, здатності швидко і точно реагувати в несподіваній, складній чи екстремальній ситуації. У зв'язку з цим значна увага в нашому дослідженні приділена вивченню психомоторики і нейродинаміки, генетично-детермінованим індивідуальним властивостям особистості, а саме: силі нервових процесів (СНП), функціональній рухливості нервових процесів (ФРНП), врівноваженості нервових процесів, які істотною мірою зумовлюють її стресостійкість та ефективність діяльності в стресових ситуаціях.
Механізми когнітивної регуляції, рівень розвитку та особливості організації інтелектуальних функцій, які необхідні СОО для точного сприйняття, ефективного аналізу та обробки інформації, прийняття оптимальних рішень в емоційно напружених, невизначених та суперечливих ситуаціях, досліджували шляхом аналізу показників оперативної пам'яті, властивостей уваги, інтелектуальних здібностей (методики "пам'ять на слова", "пам'ять на числа", коректурна проба Бурдона, "Лічба за Крепеліним", тест структури інтелекту Амтхауера).
Для вивчення особистісних передумов професійної успішності й адаптації застосовували багатофакторні опитувальники, які в процесі багаторічного використання в психодіагностичній практиці підтвердили свою високу надійність і валідність при вирішенні питань професійного відбору, прогнозування індивідуальної професійної придатності, виявлення осіб з ознаками порушення соціально-психологічної адаптації та з наявністю психопатологічних порушень. Це опитувальники 16-PF Кеттелла, Індивідуально-типологічний, Шмішека, реалізованих на апаратно-програмному психодіагностичному комплексі "Мультипсихометр-03" [14].
Особистісні особливості адаптації до особливих умов професійної діяльності досліджували за допомогою тесту С.Хобфолла, призначеного для визначення індивідуальних стратегій поведінки подолання стресових ситуацій.
Динамічні характеристики психофізіологічного стану СОО в процесі виконання охоронно-професійної діяльності в особливих умовах досліджували за допомогою експрес-методик: шкалованої самооцінки різних параметрів психофізіологічного стану, скринінгу емоційних станів та модифікованого тесту вибору кольорів М.Люшера. Вивчали також рівень соціальної фрустрованості (методика Вассермана - Бойка). Основними критеріями підбору методик для моніторингу психофізіологічного стану окрім їх практичності та економічності були інформативність (можливість давати інтегральну кількісну оцінку індивідуального психофізіологічного стану), висока точність і прогностичність, можливість автоматизованої обробки даних, що відповідало загальноприйнятим вимогам до таких методів дослідження [109, с. 86]; [116, с. 254].
Оскільки для вдосконалення ПФЗ ВПД СОО необхідно співставлення психофізіологічних якостей охоронців з вимогами професійної діяльності, які визначаються рівнем її складності, наявністю специфічних умов та характеру діяльності, в дослідженні застосовували методичні прийоми психологічного аналізу діяльності: вивчення робочих документів, анкетування співробітників, спостереження, метод експертних оцінок, біографічний метод, аналіз помилкових дій.

2.2. Методи психологічного аналізу діяльності
Вивчення робочих документів проводили з метою скласти точне уявлення про психологічні особливості професійної діяль