Вы здесь

Конституційно-правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Автор: 
Зубенко Ганна Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003420
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ II КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕЛІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ.................79
2.1. Порядок формування, склад і структура Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим..........................................................79
2.2. Завдання, функції та повноваження Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.................................................................102
2.3. Організація діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.......................................................................................143
Висновки до розділу.................................................................................168
ВИСНОВКИ.....................................................................................................................172
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................................177
ВСТУП
Актуальність теми. Демократичні перетворення, що відбуваються в Україні, формування громадянського суспільства і побудова правової, демократичної, соціальної держави ґрунтуються, зокрема, на принципі поділу державної влади, в основі якого лежить механізм стримувань і противаг законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Важливу роль у цьому механізмі відіграють контрольно-рахункові органи, які здійснюють контроль за законністю та ефективністю поповнення та використання коштів відповідних бюджетів.
Організація в державі такого контролю є обов'язковим елементом управління фінансовими ресурсами. Останнім часом проблеми, пов'язані зі складанням та виконанням Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, стають дедалі все більш актуальними. Це пояснюється тим, що бюджет фактично є фінансовим планом доходів та видатків держави або певного регіону. За таких умов особливого значення набуває необхідність удосконалення системи фінансового контролю в Україні взагалі та на регіональному рівні, зокрема.
Для вдосконалення структури існуючої системи фінансового контролю згідно зі ст. 98 Конституції України створено Рахункову палату України. Враховуючи досвід її роботи і необхідність функціонування органу, який би забезпечував законність та ефективність використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим, ст. 26 Конституції автономії було передбачено створення Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головне завдання якої - здійснювати від імені Верховної Ради Автономної Республіки Крим контроль за використанням коштів республіканського бюджету.
Запровадження в Україні контрольно-рахункових органів як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні, - це об'єктивно існуюча потреба в суспільному та державному контролі новими, нетрадиційними для нашої країни інститутами і важливий черговий крок у напрямку інституціоналізації демократичних процесів у суспільно-політичному житті України. Створення зазначених органів цілком відповідає економічним та політичним реформам, що проводяться в Україні, оскільки подібні органи зарекомендували себе в багатьох країнах як такі, що забезпечують діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб у рамках правових приписів фінансового законодавства та виступають ефективним інструментом стримувань і противаг в системі органів влади.
Діяльність контрольно-рахункових органів дозволяє підвищити ефективність фінансового контролю, забезпечити демократичний розвиток публічної влади, гарантувати громадянам право на "належне управління" з боку державних структур шляхом дотримання ними правил бюджетно-фінансової дисципліни тощо.
Вищевикладене дозволяє говорити про актуальність обраної теми дослідження. Актуальність роботи визначається також тим, що сьогодні в Україні відсутні фундаментальні дослідження правового статусу контрольно-рахункових органів на регіональному рівні, а отже, існує гостра потреба в комплексній розробці проблем теорії та практики функціонування Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Слід взяти до уваги і те, що Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки Крим функціонує з 1999 р. і за цей період напрацювала певний досвід, який сьогодні потребує узагальнення та правової оцінки з метою подальшої модернізації правової основи діяльності цього органу, оскільки, як свідчить практика, потенціал фінансового контролю в автономії на сьогоднішній день ним належним чином не реалізований.
Отже, необхідність дослідження конституційно-правового статусу Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначена нинішнім станом вітчизняної правової науки та відсутністю поглибленої та всебічної теоретичної розробки цієї проблеми. Це свідчить про її наукову та практичну значущість, актуальність і перспективність.
Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних вчених: М. Баймуратова, О. Бандурки, Ю. Барабаша, Л. Воронової, А. Георгіци, Ю. Грошевого, Н. Дороша, А. Колодія, О. Марцеляка, В. Мельничука, В. Погорілка, В. Поліщука, Л. Савченко, В. Симоненка, В. Тація, Ю. Тодики, В. Шаповала, О. Фрицького, М. Цвіка, О. Ярмиша; та зарубіжних вчених: А. Коровникова, Я. Мазура, Н. Погосяна, О. Роньжиної, А. Соменкова, С. Степашина, С. Шохіна. Праці цих вчених створили методологічну та науково-теоретичну базу для проведення аналізу конституційно-правового статусу контрольно-рахункових органів, у тому числі й Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження випливає з основних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072/2000, Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленої Закон