Вы здесь

Впровадження системи атестації футбольних клубів України

Автор: 
Стороженко Сергій Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003680
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження

Для розв'язання поставлених у роботі завдань використовувалися загальноприйняті методи дослідження:
1) теоретичний аналіз науково-методичної літератури;
2) Інтернет-пошук інформації;
3) контент-аналіз;
4) анкетування та опитування;
5) експертна оцінка документів Атестації за відповідними критеріями футбольних клубів вищої, першої та другої ліг України;
6) математична статистика.

2.1.1. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури. Аналіз науково-методичної літератури та документальних джерел дав підстави визначити: умови атестування різних видів фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності; склад різних сторін функціонування футбольних клубів вищої, першої та другої ліг України; критерії атестування футбольних клубів ФІФА; окреслити завдання, пов'язані із впровадженням Атестації футбольних клубів України.
Загалом за темою дисертації дослідження було вивчено й опрацьовано 172 наукові статті та 29 Законів, постанов і розпоряджень.
Особлива увага була приділена аналізу публікацій у спеціалізованих виданнях.
Важливою ланкою огляду науково-методичної літератури були видання іноземних авторів щодо різних аспектів функціонування футбольних клубів. Матеріали двадцяти дев'яти з них мають точку дотику до теми дисертаційного дослідження й були використані для аналізу стану та перспектив проведення атестування футбольних клубів України.
Вивчення наукової літератури допомогли у формуванні об'єкта, предмету, мети та завдань дослідження.
Результати аналізу науково-методичної літератури та законодавчих документів дозволили визначити проблеми застосування різних критеріїв атестування, що в свою чергу визначило завдання дослідження та шляхи їх вирішення.

2.1.2. Інтернет-пошук інформації. Вивчення сайтів федерації футболу України, УЄФА та державних, законодавчих й нормативних документів в системі Інтернету дозволило визначити стан щодо основних положень визначеної в дисертації проблеми.

2.1.3. Контент-аналіз. Контент-аналіз було використано для кількісної оцінки складових інформації, щодо предмета дисертаційного дослідження. Визначалася кількість посилань на публікації з футболу в Інтернеті.
Проводився контент-аналіз критеріїв атестування функціонально-оздоровчої та спортивної діяльності, а також футболу. Зокрема, розраховувалася питома частка складових інфраструктури різних футбольних клубів.
Розраховувалися кількісні результати Інтернет-пошуку інформації відповідно до спортивного та фінансового критеріїв атестування футбольних професійних клубів України.

2.1.4. Анкетування і опитування. З метою визначення стану різних аспектів функціонування футбольних клубів (спортивні, інфраструктурні, кадрові і адміністративні, правові та фінансові критерії) було проведено опитування у формі анкетування начальників команд 42 футбольних клубів вищої, першої і другої груп України. Це дозволило виявити стан виконання окремих нормативів п'яти критеріїв футбольними клубами на початку впровадження Положення про Атестацію (2003 рік).

2.1.5. Експертна оцінка документів Атестації за відповідними критеріями футбольних клубів вищої, першої та другої ліг України. Для оцінки та змісту виконання вимог критеріїв Атестації команд вищої, першої і другої ліг було застосовано метод експертних оцінок. Бригаду експертів сформовано з науковців і провідних фахівців федерації футболу України, керівником якої призначено Стороженка С.М., керівника проекту Атестації футбольних клубів України.
Експертна оцінка здійснювалася за критеріями: спортивним, інфраструктурним, кадрово-адміністративним, правовим і фінансовим. Компетентність експертів визначалась їхнім високим професійним рівнем. Неупередженість експертів забезпечувалася відсутністю об'єктивних причин для виникнення проявів антагонізму між членами експертної групи. Інтуїція експертів була закономірним набутком їхньої багатомірної професійної діяльності в сфері футболу. Різнопланова діяльність у функціонуванні футбольної сфери спорту, значні здобутки в адміністративній діяльності визначили широту поглядів експертів. Незалежність міркувань експертів забезпечувалась їхнім високим статусом й бездоганною репутацією як фахівців. Технологія оцінювання виключала можливість взаємовпливу експертів на результати, оскільки кожен з експертів висловлював свою думку незалежно від інших.
Для експертної оцінки комісії було надано звіти команд вищої, першої і другої ліг (спортивний, інфраструктурний, кадровий і адміністративний, правовий та фінансовий), як вихідні за 2003 рік, так і після впровадження розроблених критеріїв.
Результати аналізу звітів були опрацьовані, порівняні з нормативними документами і зроблені висновки.
Після першої експертної оцінки (2003 рік) було виявлено стан футбольного господарства і розроблено нормативні критерії та методику їх впровадження.
Друга експертна оцінка (2007 рік) дозволила виявити ефективність впровадження розроблених критеріїв і перейти до підготовки другої версії Положення про атестування футбольних клубів України.
Таким чином, розв'язано основне завдання дослідження - розроблені і впроваджені в клубах нормативні критерії для атестування футбольних клубів України.

2.1.6. Математична статистика. Обробка результатів анкетування і експертного оцінювання критеріїв атестування полягла у визначенні абсолютних та відносно кількісних показників, які групувалися, зводилися, піддавалися аналізу.
У результаті проведеної статистичної обробки матеріалів для кожного критерію атестування, що досліджувався, і кожної футбольної ліги (вища, перша, друга) отримані такі показники описової статистики:
- середня арифметична;
? - середнє квадратичне відхилення;
?2 - дисперсія;
±m - стандартна похибка середньої арифметичної;
t - критерій Стьюдента;
Ме - медіана;