Вы здесь

Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців Служби безпеки України

Автор: 
Тітов Герман Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003708
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження було проведено на базі УкрДерж НДІ МСПІ, з використанням матеріалів служби МСЕ та закладів охорони здоров'я СБУ.
У дисертації були використані тільки відкриті дані щодо функціонування та результатів роботи закладів охорони здоров'я СБУ. Відомості, що становлять державну таємницю, або відомості, що є власністю держави з грифом "Для службового користування" в системі СБУ в роботі не відображені (акт експертизи № 55/20/7387 від 12.11.2007 р.).
Для досягнення мети та завдань дослідження була розроблена спеціальна програма "рис. 2.1.", з використанням методу системного підходу та аналізу, що стало методологічною особливістю роботи та основою її конфігурації.
Базами дослідження стали ВМС УСБУ, заклади охорони здоров'я та медико-соціальної експертизи в Дніпропетровській області. Предметом дослідження була первинна інвалідність ВС та населення працездатного віку; захворюваність; організація та якість надання медичної допомоги ВС СБУ; профілактика інвалідизуючих захворювань. Об'єкт дослідження: стан здоров'я ВС СБУ; заклади охорони здоров'я СБ та МОЗ України; система профілактики. Одиницею спостереження були: військовослужбовець СБУ, заклади охорони здоров'я СБУ, МСЕК.
Згідно з розробленою нами програмою, дослідження проводилось в чотири етапи, які мали відповідні цілі та задачі, підпорядковані загальній меті дослідження.
Першим етапом дослідження став аналіз сучасного стану інформаційної бази з проблем вивчення стану здоров'я населення, організації та якості надання медичної допомоги та здійснення профілактичних заходів, у тому
числі стосовно ВС, в межах якого було проаналізовано 244 літературних джерела інформації, з них кирилицею 224, латиницею 20. Проведений аналіз керівних документів, нормативно-правової бази, періодичних видань та доступної літератури свідчить, що особливості стану здоров'я ВС СБУ, організації та якості надання медичної допомоги ВС, профілактики захворюваності та інвалідності не знайшли в достатній мірі свого відображення, в результаті чого були визначені проблемні та недостатньо розроблені питання щодо системи профілактики інвалідизуючих захворювань у ВС. Констатовано відсутність інформації про розробку адекватних управлінських механізмів та прямих аналогів з питань реалізації комплексного профілактичного принципу для закладів охорони здоров'я СБУ в повному обсязі. Для їх ефективного функціонування та забезпечення надання якісної профілактичної та медичної допомоги ВС у сучасних умовах, виявлена недостатність відповідних наукових підходів до обґрунтування змісту та обсягів заходів, включенихі до профвідбору ВС та оцінювань результатів адекватності професійного відбору, недостатність розробки питань щодо профілактики провідних інвалідизуючих захворювань на індивідуальному особистісному рівні та оцінки якості медичної допомоги, недостатність вивчення питань захворюваності та інвалідизації контингенту і їх причин; необхідність розробки в системі СБУ профілактичної системи при провідних інвалідизуючих захворюваннях.
Другим етапом був системний аналіз стану первинної інвалідності ВС СБУ та визначення факторів, що впливають на її формування, видів та ступеню обмеження життєдіяльності. На цьому етапі було визначено такі завдання: аналіз сучасного стану законодавчої та нормативної бази з питань визначення інвалідності в Україні, у тому числі стосовно ВС (Додаток А); удосконалення методичних підходів, організації та порядку визначення інвалідності у ВС СБУ; порівняльний аналіз та відображення особливостей первинної інвалідності НПВ, працюючого населення, інвалідів з числа ВС СБУ в Україні.
Первинна інвалідність населення працездатного віку вивчалась за даними державної офіційної статистики ф. № 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної і соціально-трудової реабілітації", що затверджена наказом Держкомстату України та МОЗ України 31.07.2000 р. № 256/184, по всім обласним Центрам МСЕ та центрам МСЕ м. Києва та м. Севастополя, АР Крим (всього 84 прим.), які узагальнені у аналітико-інформаційних збірниках "Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України" за 2003-2005 рр. Вивчалася також первинна інвалідність ВС - доля її у структурі первинної інвалідності населення України. Для вивчення первинної інвалідності ВС СБУ за спеціально розробленою формою були зібрані відомості з 22 областей України, у кількості 407 випадків, що склали генеральну сукупність.
Матеріали аналізувалися за такими параметрами: дата огляду у МСЕК, ПІБ, рік народження, адреса, посада, військове звання, група, категорія інвалідності. Також було викопійовано матеріали з медико-експертних справ (ф. № 157/о, затверджена наказом МОЗ України № 224 від 19.05.2003 р.) уперше визнаних інвалідами ВС СБУ у спеціально розроблені карти вивчення причин інвалідності у кількості 264 примірника. У зазначених картах були наявні, крім установчих даних, діагнозу тощо, 66 питань, що були зведені у сім блоків з параметрами: загальні відомості, виробнича діяльність, соціально-побутові умови до інвалідності, лікувально-профілактичне обслуговування, види та ступінь обмеження життєдіяльності, медико-соціальна експертиза (в т.ч. терміни тимчасової непрацездатності, наявність диспансерного нагляду), групи інвалідності, відсотки втрати працездатності, причини інвалідності та можливості щодо її запобігання. Види та ступінь обмеження життєдіяльності визначалися відповідно до інструкції про встановлення груп інвалідності (2004 р.). Оцінка обмежень життєдіяльності проводилась по її видах (обмеження самообслуговування, обмеження здатності до пересування, обмеження здатності до навчання, обмеження здатності до трудової діяльності (у т.ч. до військової служби), обмеження здатності до орієнтації, обмеження здатності контролювати свою поведінку) в балах: І ступінь (помірні обмеження) - 1 бал, ІІ ступінь (виражені обмеження) - 2 бали, ІІІ ступінь (значні обмеження) - 3 бали. Визначала