Вы здесь

Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці

Автор: 
Романенко Наталія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U003979
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ НАГЛЯДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
2.1. Аналіз системи спостереження результатів наглядової діяльності за охороною
праці
Існуючий досвід функціонування систем управління різного призначення, показує,
що найефективніші рішення, в тому числі у відносно простих системах, можуть
прийматися тільки тоді, коли суб’єкт управління в потрібний момент часу має
своєчасну, достовірну, необхідну, достатню, надійну інформацію [49, 72].
Своєчасною вважається інформація, що надійшла протягом заданого інтервалу часу.
Достовірність інформації визначається тим, наскільки точно вона відображає стан
керованого об’єкта. Необхідною є інформація, без якої неможливе прийняття
управлінських рішень. Достатньою є інформація, що містить весь набір даних, які
використовуються для прийняття рішень з управління. Під надійністю розуміють
гарантовану передачу інформації від джерела до споживача [49].
Аналіз наукової літератури з питань інформаційного забезпечення процесів
прийняття рішень [73, 74] свідчить про те, що для ефективного оперування
інформацією у процесах управління, ця інформація має бути також належним чином
зафіксована, тобто подана в зручній формі.
Зручною вважається така форма, користуючись якою можливо щонайкраще уявити
ситуацію, що склалася [49].
Вибір форми подання залежить від властивостей інформації, її цільового
призначення, методології, техніки обробки та інших факторів. Насамперед
розрізняють форми подання усної і письмової інформації.
У сфері охорони праці пріоритети належать письмовій інформації.
Письмове фіксування інформації потребує наявності матеріального середовища, в
якому, власне й подається інформація. Таким середовищем служать носії
інформації, чільне місце серед яких належить документу. Документи заповнюються
вручну або з використанням обчислювальної техніки.
За змістом інформації останні поділяються на первинні та зведені.
Первинним документом є бланк установленої форми, заповнений потрібними даними й
підписаний посадовими особами, що надає йому юридичної сили. На базі таких
документів, в залежності від призначення та експлуатаційних можливостей
технічних засобів обробки інформації, формується зведена документація.
Удосконалення інформаційного забезпечення нерозривно пов’язане з удосконаленням
форм первинної документації і, насамперед, з їх уніфікацією на основі
стандартизації принципів та основних вимог.
Згідно з прийнятою термінологією, під уніфікованою системою документації з
охорони праці розуміють систему, що включає раціонально-організований комплекс
взаємопов’язаних документів, які відповідають єдиним правилам і вимогам та
містять необхідну для управління охороною праці інформацію. Одним із таких
документів являється звіт про результати наглядової діяльності ТУ.
Відповідно до п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо організації планування,
обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці України (Наказ
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 4 жовтня 2004 р. №
221), складовою частиною зазначеного звіту є звіти ДІ, складені за результатами
планової (позапланової) роботи.
Робота ДІ планується з урахуванням видів державного нагляду за охороною праці.
Для можливості звітування та забезпечення аналізу наглядової діяльності за
охороною праці кожний ДІ веде наступну документацію:
перелік підконтрольних підприємств (об'єктів), затверджених начальником
інспекції;
журнал обліку роботи;
журнал обліку нещасних випадків на підконтрольних підприємствах (об’єктах);
справу з актами нещасних випадків на підконтрольних підприємствах (об’єктах);
плани роботи та графіки перевірок підконтрольних підприємств (об’єктів);
справу з актами самостійних перевірок підприємств (об’єктів) та перевірок, що
провели інші державні інспектори (комісії) на закріплених за ним підприємствах
(об’єктах) та іншими документами, виданими за результатами перевірок;
справу з заявами та скаргами працюючих із відповідями, роз’ясненнями тощо;
комплект нормативно-правової документації з доповненнями, змінами, уточненнями.
Робота ДІ підзвітна начальнику (заступнику начальника) державної інспекції.
Державні інспекції в свою чергу здійснюють облік документації ДІ, аналізують
отриману інформацію, формують звіти й передають їх в ТУ. Забезпечує облік
показників та формування звітів з наглядової діяльності державної інспекції, а
також передачу даних в ТУ в зазначений термін начальник державної інспекції.
ТУ узагальнюють інформацію, яка надійшла з державних інспекцій, аналізують
дані, формують звіти, які передають до центрального апарату Держгірпромнагляду.
Облік показників та формування звітів про результати наглядової діяльності ТУ,
а також передачу даних до центрального апарату Держгірпромнагляду в зазначений
термін забезпечує начальник ТУ.
Спеціалісти центрального апарату Держгірпромнагляду на основі одержаних звітів
ТУ проводять оцінку роботи структурних підрозділів Держгірпромнагляду та
відповідно до одержаних результатів опрацьовують рекомендації щодо
удосконалення організації та планування державного нагляду.
Взаємозв’язок між інформацією, що надходить, та подальшою дією наглядових
органів можна представити в символічній формі:
де - кортеж (вектор) виходу системи управління – дії, спрямовані на реалізацію
рішень з наглядової діяльності;
- операційний блок процесів управління, тобто упорядкованих інформаційних
перевтілень та організаційних дій, що складають управлінські процедури з
наглядової діяльності;
- кортеж вхідної інформації – результати діяльності підсистем наглядової
діяльності.
Проведені за участю автора дисертації наукові дослідження [6] показують, що на