Вы здесь

"Вплив антигіпертензивних препаратів різних груп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіперте-нзією та метаболічними порушеннями"

Автор: 
Медвідь Ярослав Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004305
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика клінічних спостережень
Робота базується на результатах обстеження 97 хворих з АГ у віці від 45 до 79
років (в середньому 61,9±0,8 років), які знаходились на лікуванні в Головному
військовому клінічному госпіталі МО України в 2000-2006 роках. Розподіл хворих
на групи проводили залежно від наявності або відсутності МС. І групу склали 50
хворих з АГ, у яких МС був відсутнім, ІІ групу – 47 хворих, у яких АГ
перебігала на фоні МС. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб без
серцево-судинних захворювань та МС відповідного віку. Групи були однорідні за
статтю, віком та іншими клініко-демографічними показниками.
Таблиця 2.1
Клініко-демографічна характеристика хворих з артеріальною гіпертензією
Ознаки
І група
(n=50)
ІІ група
(n=47)
Абс.
Абс.
Вік, роки (М±m)
61,62±0,59
62,38±0,95
>0,05
Чоловіки (n, %)
48
96,0±2,77
46
97,9±2,1
>0,05
Тривалість АГ, роки (М±m)
8,86±0,62
8,68±0,6
>0,05
Артеріальна гіпертензія
ІІ стадії (n, %)
50
100,0±0
47
100,0±0
>0,05
Артеріальна гіпертензія І ступеня (n, %)
32
64,0±7,0
25
53,2±7,28
>0,05
Артеріальна гіпетензія ІІ ступеня (n, %)
18
36,0±7,0
22
46,8±7,28
>0,05
Систолічний артеріальний тиск, мм рт ст (М±m)
150,1±1,95
154,47±1,74
>0,05
Діастолічний артеріальний тиск, мм рт ст. (М±m)
80,2±1,65
82,68±1,54
>0,05
Продовження табл. 2.1
Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія
(n, %)
29
58,0±7,2
31
65,9±6,91
>0,05
Стенокардія функціональний клас І
(n, %)
10,0±4,24
8,5±4,07
>0,05
Стенокардія функціональний клас ІІ
(n, %)
12,0±4,6
14,9±5,29
>0,05
ХСН функціональний клас І (n, %)
25
50,0±7,07
27
57,4±7,21
>0,05
ХСН функціональний клас ІІ (n, %)
11
22,0±5,86
17,0±5,48
>0,05
Наявність аритмій
(n, %)
20
40,0±6,93
21
44,7±7,25
>0,05
Головний біль (n, %)
39
78,0±5,86
42
89,36±4.5
>0,05
Запаморочення (n, %)
20
40,0±6,93
25
53,2±7,28
>0,05
Спрага (n, %)
2,0±1,98
13
27,7±6,53
Сухість у роті (n, %)
2,0±1,98
29
61,7±7,09
Індекс маси тіла, кг/м2 (М±m)
23,3±0,15
31,41±0,42
Об'єм талії, см (М±m)
84±0,4
111,78±1,12
Глюкоза, ммоль/л (М±m)
4,78±0,11
9,71±0,58
Інсулін, мкОд/мл (М±m)
11,03±0,2
29,74±0,42
Індекс НОМА-IR
> 2,77 (n, %)
0±0
47
100,0±0
ХС ЛПВЩ, ммоль/л (М±m)
1,28±0,05
0,99±0,03
ХС ЛПНЩ, ммоль/л (М±m)
3,51±0,12
3,15±0,15
>0,05
Тригліцериди ммоль/л (М±m)
1,18±0,04
1,95±0,08
Примітка.
р – достовірність відмінності показників між групами хворих.
З даної таблиці видно, що хворі обох груп достовірно не відрізнялись за віком
(р>0,05). В обох групах хворих переважали чоловіки, що зумовлено особливістю
контингенту Головного військового клінічного госпіталю МО України (у І групі –
96,0%; у ІІ групі – 97,9%; р>0,05). Не розрізнялися групи хворих за тривалістю
АГ (р між групами >0,05).
Для встановлення діагнозу есенціальної АГ відповідно до наказу МОЗ України № 54
(2002) використовували комплекс клінічно-інструментальних даних, який включав
дані анамнезу, скарги, дані фізикального обстеження, рентгенографію органів
грудної порожнини (97 хворих, 100% випадків), електрокардіографічне (97 хворих,
100% випадків) та ЕхоКГ дослідження (97 хворих, 100% випадків).
Всі хворі, які були включені до дослідження, мали АГ ІІ стадії. Підставою для
встановлення ІІ стадії АГ, згідно наказу МОЗ України № 54 від 2002 року та
Рекомендацій Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування АГ
[124], була наявність ураження органів-мішеней (наявність гіпертрофії міокарда
ЛШ, генералізованого звуження сітківки, протеїнурії, підвищення рівня
креатиніну плазми). Гіпертрофія міокарда ЛШ діагностувалась за даними ЕхоКГ при
збільшенні індексу маси міокарда ЛШ (ІММ ЛШ) більше 111 г/м2 для чоловіків і
106 г/м2 для жінок. Підвищеним рівнем креатиніну плазми рахували концентрацію
його вище 115 мкмоль/л для чоловіків та вище 107 мкмоль/л для жінок. В
дослідження не включали пацієнтів з АГ ІІІ стадії (з інфарктом міокарду в
анамнезі, хронічною серцевою недостатністю ІІА стадії та вище за класифікацією
М.Д.Стражеска та В.Х.Василенко, інсультом, транзиторними ішемічними атаками в
анамнезі, гострою та хронічною гіпертензивною енцефалопатією ІІІ ст.,
крововиливами та ексудатами в сітківку, розшаруванням аорти, рівнем креатиніну
плазми вище 133 мкмоль/л для чоловіків та вище 124 мкмоль/л для жінок). В
таблиці 2.2 представлена частота ураження органів мішеней у обстежених хворих з
АГ без МС та пацієнтів з АГ з наявністю МС.
З таблиці 2.2 видно, що всі хворі з АГ мали гіпертрофію міокарда ЛШ за даними
ЕхоКГ дослідження серця (97 пацієнтів, 100% випадків) та генералізоване
звуження артерій сітківки (97 пацієнтів, 100% випадків). Протеїнурія була
виявлена у 6 хворих з АГ без МС (12,0% випадків) та у 12 хворих з МС (25,5%
випадків). Підвищення рівня креатиніну спостерігалось у 7 хворих І групи (14,0%
випадків) та у 13 хворих ІІ групи (27,7% випадків). Достовірної різниці у
частоті виявлення ураження органів-мішеней між групами хворих з АГ виявлено не
було (р в усіх випадках >0,05).

Таблиця 2.2
Частота (%) ураження органів-мішеней у хворих з артеріальною гіпертензією
Ознаки
І група
(n=50)
ІІ група
(n=47)
Абс.
Абс.
Гіпертрофія лівого шлуночку
50
100,0±0
47
100,0±0
>0,05
Звуження артерій сітківки
50
100,0±0
47
100,0±0
>0,05
Протеїнурія
12,0±4,74
12
25,5±6,36
>0,05
Підвищення креатиніну
14,0±5,06
13
27,7±6,53
>0,05
Примітка.
р – достовірність відмінності