Вы здесь

Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками

Автор: 
Гунька Ірина Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000417
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ стор.
Вступ
РОЗДІЛ 1. Характеристика нестероїдних протизапальних препаратів та методи
їх визначення
1.1. Опис і класифікація нестероїдних протизапальних препаратів
1.2. Властивості, синтез та фармакопейні методики визначення нестероїдних протизапальних препаратів
1.2.1. Диклофенак
1.2.2. Індометацин
1.2.3. Кетопрофен
1.2.4. Піроксикам
1.3. Методи визначення диклофенаку, індометацину, кетопрофену, піроксикаму
1.3.1. Спектрофотометричні методики визначення
1.3.2. Флюорометричні методики визначення
1.3.3. Потенціометричні методики визначення
1.3.4. Хроматографічні методики визначення
1.3.5. Інші методи визначення
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. Опис методик, об'єктів і техніки експериментальних досліджень
2.1. Приготування розчинів та реактивів для екстракції іонних асоціатів
2.2. Методика експерименту та використана апаратура
2.2.1. Спектрофотометричний аналіз
2.2.2. Потенціометрія з використанням іоноселективних електродів
2.2.2.1. Приготування полівінілхлоридної мембрани та пасти для електрода
2.2.2.2. Види конструкцій електродів
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. Екстракція диклофенаку та інших НПЗП у вигляді іонних асоціатів із основними барвниками поліметинового ряду
3.1. Основні барвники та їх здатність до утворення та екстракції сполук типу
іонних асоціатів
3.2. Умови утворення іонних асоціатів у водній фазі
3.3. Екстракція іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену, піроксикаму та інших нестероїдних протизапальних препаратів
3.3.1. Вплив кислотності середовища на екстракцію іонних асоціатів
3.3.2. Визначення складу іонних асоціатів
3.3.3. Вплив природи та концентрації електролітів на екстракцію ІА диклофенаку та інших НПЗП
3.3.4. Вплив природи органічного розчинника під час екстракції ІА
3.3.5. Екстракція диклофенаку із водно органічного середовища
3.4. Селективність екстракційно-фотометричного визначення диклофенаку та
інших НПЗП
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. Іоноселективні електроди на основі іонних асоціатів із основними барвни-ками як електродоактивних речовин для визначення диклофенаку та інших НПЗП
4.1. Встановлення оптимального складу мембран
4.1.1. Вплив вмісту електродоактивної речовини в мембрані
4.1.2. Вплив природи та вмісту пластифікатора
4.1.3. Дослідження рН області роботи електродів
4.1.4. Вплив природи та концентрації фонового розчину електроліту
4.1.5. Вплив концентрації внутрішнього розчину порівняння
4.1.6. Вплив природи та вмісту матриці
4.1.7. Порівняльна характеристика електрохімічних властивостей іоноселективних електродів різних конструкцій
4.2. Визначення коефіцієнтів селективності
4.3. Дослідження хімічного складу та розчинності ІА
4.4. Коливальна спектроскопія іонних асоціатів диклофенаку із основними
барвниками
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. Аналітичне використання досліджуваних систем
5.1. Метрологічна оцінка спектрофотометричного методу та хіміко-аналітичні характеристики екстракційно-фотометричних методик визначення
диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму
5.2. Розроблені спектрофотометричні методики визначення диклофенаку
5.2.1. Визначення диклофенаку у фармацевтичних препаратах
5.2.2. Визначення диклофенаку у комбінованованих фармпрепаратах
5.2.2.1. Визначення диклофенаку в гелі "Диклосан" у присутності нікотинової кислоти
5.2.2.2. Визначення диклофенаку в таблетках "Diclopar" у
присутності парацетамолу
5.2.3. Визначення диклофенаку в сечі
5.2.4. Визначення диклофенаку в модельних розчинах змивних вод
5.2.5. Порівняльна характеристика спектрофотометричних методик
визначення диклофенаку
5.3. Використання виготовлених іоноселективних електродів для визначення диклофенаку
5.3.1. Визначення диклофенаку у фармацевтичних препаратах методом
прямої потенціометрії
5.3.2. Визначення диклофенаку у фармацевтичних препаратах методом потенціометричного титрування
5.3.3. Порівняльна характеристика запропонованих систем іонометричного визначення диклофенаку із відомими
5.4. Використання спектрофотометричних та потенціометричних методик для визначення індометацину, кетопрофену, піроксикаму
5.4.1. Визначення індометацину в дозованих лікарських формах
5.4.2. Визначення кетопрофену в Фастум Гелі
5.4.2.1. Порівняння відомих спектрофотометричних методик
визначення кетопрофену із розробленими
5.4.2.2. Порівняння відомих потенціометриних методик визначення кетопрофену із розробленими
5.4.3. Визначення піроксикаму в модельних розчинах
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ТЕРМІНІВ
А -Оптична густина розчину світлопоглинаючої речовини;Ах -оптична густина розчину порівняння ("холостий розчин");?А -різниця між оптичною густиною розчину світлопоглинаючої речовини та оптичною густиною розчину порівняння;? -молярний коефіцієнт світлопоглинання;l -товщина шару кювети;s -крутизна електродної функції, мВ/рС;а -лінійність електродної функції, моль/л;Сmin -чутливість, моль/л;Кех -константа екстракції;Кпр -константа протонування;n -кількість дослідів;R+ -однозарядний катіон основного барвника;ГДПБ-гексадецилпіридиній бромід;Дик -диклофенак;ДБС - дибутилсебеценат;ДБФ -дибутилфталат;ДНФ -динонілфталат;ДОФ -диоктилфталат;ЕАР -електродоактивна речовина;ІА -іонний асоціат;Інд -індометацин;ІСЕ -іоноселективний електрод;Кет -кетопрофен;НПЗП -нестероїдні протизапальні препарати;НФОЕ -нітрофенілоктиловий естер;ОБ -основний барвник;Пір -піроксикам;ПБ -поліметиновий барвник;ПВХ -полівінілхлорид;ТГФ -тетрагідрофуран;ТКФ -трикрезилфосфат.
Вступ
Диклофенак (Дик), індометацин (Інд), кетопрофен (Кет) та піроксикам (Пір) належать до нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), які широко застосовують у сучасній медичній практиці. Це вимагає нових ефективних методів контролю якості лікарських препаратів, їх умісту в біологічних рідинах та інших об'єктах. Особливо потрібними є методики, що давали б змогу проводити експресне визначення цих речовин без стадій концентрування і
розділення.
Серед описаних у літературі методів ідентифікації та кількісного визначення диклофенаку, індометацину, кетопрофену й піроксикаму виділяються, передусім, різні варіанти хроматографії. Водночас інтенсивно досліджується можливість застосування таких експресних методів, як спектрофотометрія та іонометрія.
Відомо, що основні барвники (ОБ) є ефективними реагентами для визначення широкого кола неорганічних і деяких органічних іонів. За хімічною природою диклофенак, індометацин, кетопрофен та піроксикам - слабкі кислоти, що є необхідною передумовою утворення сполук типу іонних асоціатів (ІА) з основними катіонними барвниками. Однак аналітичні можливості таких систем ще не досліджено.
Актуальність