Ви є тут

Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція.

Автор: 
Сірик Вікторія Олегівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
0409U001963
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Артеріальна гіпертензія як провідний чинник ураження судинної стінки і функції ендотелію
1.2. Роль змін імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у формуванні та прогресуванні артеріальної гіпертензії
1.3. Можливості сучасної медикаментозної корекції ендотеліальної дисфункції
РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика досліджених хворих
2.2. Методи дослідження.
2.2.1. Лабораторні методи дослідження.
2.2.2. Інструментальні методи дослідження.
2.2.3. Математична обробка результатів
РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІМУННОГО СТАТУСУ, ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЕНДОТЕЛІЮ І ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТУПЕНЯ ТА НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІІ СТУПЕНЯ ДО ТА ПІСЛЯ ДОЗОВАНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
3.1. Зміни вмісту міжклітинних медіаторів (ендотеліну-, ІЛ - , селектинів Е і Р) у хворих із різним ступенем артеріальної гіпертензії до та після фізичного навантаження
3.2. Зміни системи гемостазу та функціональної активності тромбоцитів у хворих із різним ступенем артеріальної гіпертензії до та після фізичного навантаження
3.3. Зміни вмісту показників імунної системи у хворих із різним ступенем артеріальної гіпертензії під впливом дозованого фізичного навантаження
3.4. Кореляційний взаємозв'язок між вмістом міжклітинних медіаторів, показників імунної системи і функціональною активністю тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію до та після фізичного навантаження
РОЗДІЛ МОЖЛИВІСТЬ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АДВОКАРДА (ГРУПА - КОМБІНОВАНІ КАРДІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ. КОД АТС СЕХ)
4.1. Зміни вмісту міжклітинних медіаторів (ендотеліну-, ІЛ-, селектинів Е і Р) у хворих із різним ступенем артеріальної гіпертензії при лікуванні за допомогою адвокарда
4.2. Зміни показників функціональної активності тромбоцитів та системи плазмового гемостазу у хворих із різним ступенем артеріальної гіпертензії при лікуванні за допомогою адвокарда
4.3. Зміни показників імунного статусу у хворих із різним ступенем артеріальної гіпертензії при лікуванні за допомогою адвокарда
4.4. Кореляційний взаємозв'язок між вмістом міжклітинних медіаторів, показників імунної системи і функціональною активністю тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію після лікування
ПІДСУМОК
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДОДАТОК
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АГ - артеріальна гіпертензія
АТ - артеріальний тиск
АС - атеросклероз
АПФ - ангіотензинперетворюючий фермент
ВЕМ - велоергометрія
ДФН - дозоване фізичне навантаження
ДАТ - діастолічний артеріальний тиск
ЕАГ - ессенціальна артеріальна гіпертензія
ЕД - ендотеліальна дисфункція
ЕКГ - електрокардіографія
ЕТ- - ендотелін-
Ехо-ЕГ - ехокардіографія
ІХС - ішемічна хвороба серця
Іg - імуноглобуліни ,IgA ,IgG ,IgM - класи імуноглобулінів
ІЛ- - інтерлейкін-
ПАТ - пульсовий артеріальний тиск
САТ - систолічний артеріальний тиск
ЧСС - частота серцевих скорочень
КФК - креатинфосфокіназа
NO - оксид азота
САТ - систолічний артеріальний тиск
СНЗДАТ - ступінь нічного зниження діастолічного АТ
СНЗСАТ - ступінь нічного зниження систолічного АТ
СС - стенокардія стабільна
ССЗ - серцево-судинні захворювання
ВСТУП
АКТУАЛЬНІСТЬ