Вы здесь

Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічної обструктивної хвороби легень у хворих із синдромом подразненої кишки.

Автор: 
Рассохіна Ольга Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003453
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………….
ВСТУП……………………………………………………………….
Розділ 1. СУЧАСнІ УЯвленНя ПРО ЕтІологІЮ ТА
патогенез хронІчНоЇ обструктивноЇ ХВОРОБи
легЕНЬ І мІсЦЕ СиндромУ ПОдраЗНенОЇ кишКИ
в патогенезІ заХВОРЮВАННя
1.1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хронічної
обструктивної хвороби легень………………………………….
1.2. Роль мікроелементного дисбалансу в патогенезі хронічної
обструктивної хвороби легень……………………………………
Незапальні ураження товстого кишечнику у хворих на
хронічну обструктивну хворобу легень……………………
Розділ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……
2.1. Характеристика обстежених хворих…………………………
2.2. Методи клінічного обстеження………………………………
2.3. Методи інструментального та лабораторного обстеження
пацієнтів…………………………………………………………….
Розділ 3. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ
ХВОРИХ на ХрОнічну обстуктивну Хворобу Легень
Розділ 4. ЗМІНИ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У
ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ…….…………………………………………
Розділ 5. ОсобЛИВості змін рівнів деяких макро-
та мікроелементів ТА ФЕРМЕНТІВ У ОБСТЕЖЕНИХ
хворих.
5.1. Особливості змін рівня деяких макро- та мікроелементів
(Ca, Mg, Fe, Zn, Cu) у сироватці крові й мокротинні хворих на
хронічну обструктивну хворобу легень…………………………
Особливості змін рівня деяких ферментів (АМ, ПАМ, ЛП,
ГГТ, КК, ЛФ, АСТ і АЛТ) у хворих на хронічну обструктивну
хворобу легень………………………………………………………
Розділ 6. ОсобЛИВості змін рівнІВ КороткоЛАНЦЮ-
ГОВих жирних кислот У сироватці крові Й мокро-
тиннІ хворих на ХрОнічну обстуктивну Хворобу
Легень……
Розділ 7. ВПЛИВ ТЕРАПІЇ НА рівень МІКРО- ТА
МАКРОЕЛЕМЕНТІв, ФЕРМЕТАТИВНИЙ статус, рівень
короткоЛАНЦЮГОВих ЖИРНИХ КИСЛОТ у хворих на
ХрОнічну обстуктивну Хворобу Легень…………………
7.1. Динаміка клінічних проявів у хворих на хронічну
обструктивну хворобу легень на тлі терапії………………………
7.2. Динаміка макро- та мікроелементного статусу у хворих
на хронічну обструктивну хворобу легень після лікування……
7.3. Зміни рівнів деяких ферментів (АМ, ПАМ, ЛП, ГГТ, КК,
ЛФ, АСТ і АЛТ) у хворих на хронічну обструктивну хворобу
легень після терапії……………………………………………
Зміни рівнів КЖК у хворих на хронічну обструктивну
хворобу легень після лікування………………………………….
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………
СПИСОК