Вы здесь

Експресія протеїнкінази D2 в нормальних та злоякісно трансформованих В-лімфоцитах людини

Автор: 
Ковалевська Лариса Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003482
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Список скорочень
ВСТУП
Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Організація та функціонування сигнальних каскадів в лімфоцитах
1.2. Кінази родини PKD в сигнальних каскадах клітин
1.2.1. Номенклатура кіназ родини PKD
1.2.2. Структура кіназ родини PKD
1.2.3. Механізми активації та клітинної локалізації PKD
1.2.4. Клітинні субстрати та біологічні функції протеїнкіназ
родини PKD
1.2.5. Дослідження експресії та функцій кіназ
родини PKD в злоякісно трансформованих клітинах
1.3. Механізми патогенезу лімфом В-клітинного походження
Розділ ІІ. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
2.1. Клітинні лінії, нормальні та пухлинні тканини
2.2. Моноклональні та поліклональні антитіла, використані
в дослідженнях
2.3. Методи клітинної біології
2.3.1. Виділення В-клітин з мигдаликів
2.3.2. Стимуляція В-клітин через В-клітинний рецептор
2.3.3. Іммуногістохімічний метод
2.3.4. Імунофлуоресцентний метод
2.3.5. Метод проточної цитофлюориметрії
2.3.6. Ідентифікація субпопуляцій В-лімфоцитів мигдаликів
людини з використанням методу проточної цитофлуориметрії
2.3.7. Трансфекція клітин
2.4. Біохімічні та молекулярно біологічні методи
2.4.1. Приготування лізатів клітин
2.4.2. Електрофорез в ПАГ та Вестерн-блот аналіз
2.4.3. Методи роботи з бактеріями
2.4.4. Переосадження ДНК
2.4.5. Зворотна транскриптазна реакція та полімеразна
ланцюгова реакція
2.4.6. Eлектрофорез в агарозному гелі
2.4.7. Клонування продукту ПЛР у вектор для секвенування
2.4.6. Люциферазна система аналізу активності NF-kB
Розділ ІІІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Ідентифікація PKD в лімфоїдних клітинах людини
3.1.1. Експресія PKD на рівні білка
3.1.2. Експресія PKD на рівні мРНК
3.2. Активація PKD в нормальних та злоякісно трансформованих
В-клітинах in vitro
3.2.1. ВКР-опосередкована активація PKD в В-лімфоцитах in vitro
3.2.2. Вивчення внутрішньоклітинної релокалізації PKD при
ВКР-опосередкованій стимуляції В-лімфоцитів in vitro
3.2.3. Активація PKD через В-клітинний рецептор
в злоякісно трансформованих лініях клітин
В-лімфоцитарного походження
3.3. Експресія PKD та її аутофосфорилювання в мигдаликах
3.3. Іммуногістохімічне виявлення PKD на тканинному рівні
3.3. Виявлення експресії та аутофосфорилювання PKD
в субпопуляціях В-клітин
3.4. Експресія PKD та її аутофосфорилювання в пухлинах
лімфоїдного походження
3.4.1. Дифузна крупноклітинна В-клітинна лімфома
3.4.2. Лімфома з малих лімфоцитів
3.4.3. Лімфома з клітин мантійної зони
3.4.4. Лімфома Беркітта спорадичного типу
3.4.5. Анапластична лімфома нуль/Т клітинного типу
3.4.6. Лімфома Ходжкіна
3.5. Гетерогенність дифузних крупноклітинних В-клітинних
лімфом за рівнем експресіїї та аутофосфорилювання PKD
3.6. Визначення ролі PKCв в регуляції активації PKD
в В-лімфоцитах
3.7. З‘ясування ролі PKD в активації NF-kB через
антиген-розпізнаючий рецептор
Розділ IV УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК