Вы здесь

Керовані п'єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням

Автор: 
Мішан Віктор Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004915
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………………………………
Розділ
Області раціонального використання П’ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ зІ
ЗНИЖЕНОЮ навантаженою добротністю ТА ПОБУДОВА їх МАТЕМАТИЧНИХ моделЕЙ
1.1. Потенційні метрологічні можливості ПКС та механізми зниження їх
добротності …………………………………………………………….
1.2. Синхронізовані автогенераторні масиви з низькодобротними коливальними
системами …………………………………………………
1.3. Автогенераторні вимірювальні перетворювачі на базі ПКС з низькодобротним
навантаженням – колом керування ………………….
1.3.1. Вимірювальні частотні перетворювачі в’язкості середовища на кварцових
резонаторах ……………………………………………………
1.3.2. Діелькометричні вимірювальні перетворювачі вологості на основі
коливальних систем ………………………………………………………
1.4. Моделювання п’єзорезонансних коливальних систем з низькодобротним
навантаженням ………………………………………
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КЕРОВАНОЇ П’ЄЗОРЕЗОНАНСНОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З
НИЗЬКОДОБРОТНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
2.1. Математична модель узагальненої п’єзорезонансної коливальної системи
первинного вимірювального перетворювача …………………
2.2. Експериментальне дослідження характеристик низькодобротного навантаження
на прикладі схеми заміщення комірки вологомістких матеріалів
…………………………………………………………………
2.2.1. Експериментальне дослідження характеристик ливарної формувальної суміші
………………………………………………………
2.2.2. Експериментальне дослідження характеристик зволоженої пряжі
2.3. Чисельне моделювання керованої п’єзорезонансної коливальної системи з
низькодобротним навантаженням …………………………….
2.3.1. Алгоритм визначення основних характеристик коливальної системи та
особливості його реалізації в системі MATLAB ………….
2.3.2. Дослідження основних характеристик керованої п’єзорезонансної
коливальної системи з низькодобротним навантаженням за типових параметрів її
елементів …………………………………………………….
2.4. Аналіз шляхів компенсації втрат еквівалентної добротності керованої
п’єзорезонансної коливальної системи з низькодобротним навантаженням
2.4.1. Вплив добротності кварцового резонатора на характеристики керованої
п’єзорезонансної коливальної системи ……………………….
2.4.2. Оцінка ефективності використання конденсатора зв’язку за мінімальних
значень добротності керованої п’єзорезонансної коливальної системи
…………………………………………………………………….
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ
П’ЄЗОРЕЗОНАНСНА АВТОКОЛИВАЛЬНА СИСТЕМА З НИЗЬКОДОБРОТНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ В ЯКОСТІ
ПЕРВИННОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН
3.1. Використання апроксимативного метода лінеаризації в синтезі вимірювальних
частотних перетворювачів …………………………….
3.1.1. Формулювання апроксимативного метода лінеаризації …………
3.1.2. Оцінка точностних характеристик метода ………………………
3.2. Апроксимація експериментальних даних дробно – лінійною функцією в системі
MATLAB ………………………………………………………
3.2.1. Метод безпосереднього рішення ………………………………….
3.2.2. Апроксимація за методом найменших квадратів …………………
3.3. Компенсаційний метод побудови діелькометричних автогенераторних пристроїв
контролю вологості матеріалів ……………………………….
3.3.1. Узагальнена структура частотно - компенсованої п’єзорезонансної системи
на базі АПЧ ……………………………………………………….
3.3.2. Формулювання задачі синтезу частотно - компенсованої п’єзорезонансної
системи за критерієм мінімуму нелінійності наскрізної характеристики
перетворення ……………………………………………
3.3.3. Розробка стратегії та алгоритму пошуку оптимальних параметрів
частотно-компенсованої п’єзорезонансної системи ……………………
3.3.4. Знаходження оптимальних параметрів частотно-компенсованої
п’єзорезонансної системи …………………………………………………
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ
Розробка та експериментальне дослідження пристроїв І СИСТЕМ на базі
П’ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ з низькодобротним навантаженням
4.1. Сенсорна мережа на базі синхронізованого ансамблю автогенераторів
з ПКС типу FBAR, MBAR ……………………………
4.2. Однокристальний MEMS – керуємий генератор з низькодобротним резонатором
…………………………………………
4.3. Діелькометричний вимірювач вологості речовин с дискретною структурою на
базі ПКС з низькодобротним навантаженням ……….
Висновки до
розділу …………………………………………………….
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….
СПИСОК