Вы здесь

Використання та охорона мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області: сучасний стан і перспективи

Автор: 
Костащук Володимир Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005035
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стр.
ПЕРЕЛІК умовНИХ
СКОРОЧЕНЬ.
Вступ
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНі аспекти ВИвЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННиХ
реСУРСІВ………
1.1. Мінерально-сировинні ресурси: зміст і сутність…………….
1.2. Ретроспективний аналіз використання мінерально-сировинних
ресурсів.
1.3. Методи і принципи дослідження мінерально-сировинних ресурсів……
Висновки до
розділу
1
Розділ 2. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННі РЕСУРСи ЧЕРНІВЕЦЬКої
ОБЛАСТІ……………………………
2.1. Природні чинники, як основа формування мінерально-сировинних
ресурсів.
2.1.1. Історія геологічного розвитку та геологічна будова території
Чернівецької
області.
2.1.2. Клімат як чинник формування мінерально-сировинних
ресурсів…………………….
2.1.3. Значення водних ресурсів у формуванні мінерально-сировинних
ресурсів.
2.1.4. Біотичні чинники
.
2.2. Просторово-територіальне поширення мінерально-сировинних ресурсів на
території Чернівецької
області
2.3. Оцінка споживчої вартості мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької
області.
Висновки до
розділу
2.
Розділ 3. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИС­ТАННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ
РЕСУРСІВ……………
3.1. Мінерально-сировинні ресурси – основа формування ресурсно-технологічних
циклів.
3.2. Комплексна просторово-територіальна організація мінерально-сировинних
ресурсів Чернівецької
області
3.2.1. Мінерально-сировинні
пункти
3.2.2. Мінерально-сировинні
центри
3.2.3. Мінерально-сировинні
кущі
3.2.4. Мінерально-сировинний
вузол
3.3. Характеристика вартості мінерально-сировинних ресурсів та
мінерально-сировинного виробництва в розрізі адміністративних районів
Чернівецької
області
Висновки до
розділу
3.
Розділ 4. використання мінерально-сировинних ресурсів у контексті державних
програм………………
4.1. Сучасні тенденції у структурі мінерально-сировинного
природокористування
4.2. Екологічні аспекти використання мінерально-сировинних ресурсів
Чернівецької
області
4.3. Перспективи розвитку мінерально-сировинного
природокористування
Висновки до
розділу
4.
ВИСНОВКИ……………………………………………………….………….
Список