Вы здесь

Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин

Автор: 
Красножон Михайло Дмитрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2002
Артикул:
0502U000389
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2

МЕТОДИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ГДС

Оперативна інтерпретація комплексу ГДС є головною частиною інтегрованої технології, оскільки на цьому етапі вирішується широке коло виробничих, технічних, геологічних, технологічних, інформаційних та інших питань. Від оперативності і достовірності їх рішень в повній мірі залежить ефективність використання всієї технології. Характерними особливостями оперативної інтерпретації є: значна кількість апріорних даних і залежностей з високими похибками; складність логічних структур і необхідність комплексної обробки багатьох взаємозалежних параметрів; різний рівень повноти і якості та значний обсяг вхідної інформації; необхідність постійної участі інтерпретатора в процесі обробки тощо. Все це накладає свій відбиток на склад та специфіку програмного забезпечення, визначає необхідність створення систем обробки з зворотним зв'язком та єдиних інформаційних структур.
Виходячи із вищезазначених передумов, власного досвіду створення та використання інтерпретаційних систем, а також із загальних принципів побудови інтегрованих технологій ?369?, в основу технології* оперативної інтерпретації покладено концепцію єдності змістовної геолого-геофізичної інформації та програмно-обчислювального процесу з можливістю постійного використання всієї наявної інформації, за рахунок чого досягається максимальна достовірність результатів інтерпретації.
Оперативна інтерпретація вміщує наступні блоки завдань:
- попередня обробка (формування паспорта об'єкту, ввід та редагування вхідних матеріалів, ув'язка діаграм за глибиною та їх трансформації, побудова планшету тощо);
- виділення границь пластів по комплексу каротажних діаграм;
визначення на діаграмах ГДС відліків характерних значень геофізичних параметрів в межах виділених границь;
- оцінка якості діаграм електричного, радіоактивного та акустичного каротажу;
- визначення питомого опору пластів за комплексом методів електричного каротажу;
- обчислення фільтраційно-ємкісних параметрів пластів за даними ГДС та петрофізики;
- виділення колекторів та основних літотипів за комплексом ГДС;
оцінка нафтогазонасиченості теригенних розрізів;

________________________________________________________
*Під технологією ми розуміємо керовану послідовність інтерпретаційних процедур, що реалізована за допомогою системних та спеціальних програмних засобів.

- комплексна інтерпретація ГДС в карбонатних розрізах;
- обробка та інтерпретація додаткового комплексу ГДС;
- формування геофізичного висновку.
Реалізація вищенаведених завдань здійснюється за допомогою бібліотеки відповідних геофізичних програм, поєднаних за допомогою монітора управління в цілісний обчислювальний процес. Розглянемо його технологічну схему.

2.1. Технологічна схема оперативної інтерпретації каротажних діаграм

Як вже зазначалось, в основу методики та технології оперативної інтерпретації покладена концепція єдності обчислювального процесу та його інформаційного забезпечення, що вимагає відповідної побудови технологічної схеми процесу інтерпретації. В цілому технологічну схему, що зображена на рис. 2.1, можна поділити на три макрочастини: атрибути технології, безпосередньо процес обробки та інтерпретації, графічне та документальне оформлення результатів інтерпретації. Під атрибутами технології ми розуміємо блоки, що забезпечують інформаційний супровід та обчислювальний процес. Основними атрибутами технології є інтегрована база даних (IБД) та бібліотека обчислювальних і сервісних програм, включаючи універсальний інтерпретатор формул.
Інтегрована база даних є складною інформаційною структурою з різноманітною за змістом та форматами інформацією.В ній розміщено:
- цифрові діаграми ГДС в форматах базових або LAS - файлів;
- попластові геолого-геофізичні характеристики за даними ГДС,
випробувань та петрофізики в форматі DBМ;
- еталонні виборки геолого-геофізичних параметрів з відомих геологічних об'єктів для створення інформаційних моделей;
- геологічну інформацію (карти, розрізи, кореляційні схеми, текстова та таблична інформація тощо);
- апріорну інформацію (цифрові та логічну константи, що використовуються в інтерпретаційних програмах);
- каталог інтерпретаційних моделей, як невід'ємна частина технології, що живить універсальний інтерпретатор формул. Він має дворівневу структуровану форму. Перший (вищий) рівень складають групи типових моделей для різних територіальних об'єктів та видів родовищ. Нижчий рівень складають безпосередньо обчислювальні форми та логічні вирази для визначення фізичних, фільтраційних, літологічних та інших властивостей гірських порід, вмісту в них окремих мінералів та хімічних елементів. Зазначені формули та вирази конструюються згідно вимог та на мові інтерпретатора формул. Каталог є відкритою структурою. Він може заповнюватись як програмним шляхом (наприклад, статистична залежність заноситься програмою регресійного аналізу), так і вручну, шляхом поповнення або редагування моделей.
Бібліотека геолого-геофізичних програм включає програми, що забезпечують весь інтерпретаційний процес від попередньої обробки вхідних матеріалів до оперативної їх інтерпретації. Вона є відкритою і постійно поповнюється. Зауважимо, що на відміну від попередніх технологій значна кількість обчислювальних і логічних процедур для визначення геолого-геофізичних параметрів у технології "Геопошук" реалізується через спеціалізовану програму-транслятор універсальний інтерпретатор формул та каталог інтерпретаційних моделей.
Бібліотека сервісних та обслуговуючих програм містить крім інтерпретатора формул комплекс програм для управління базою даних, який забезпечує: введення, виведення, редагування інформації та довідкові функції (на мові запитів SQL та QBE); пакет програм статистичного аналізу, включаючи