Вы здесь

Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні

Автор: 
Алексеєнко Максим Дмитрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2003
Артикул:
3503U000285
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
2.1. Власний банківський капітал, його функції та складові
Власний капітал банку являє собою грошові кошти і виражену у грошовій формі
частину майна, які належать його власникам, забезпечують економічну
самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення
банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порівняно з
іншими сферами підприємницької діяльності власний капітал банку має незначну
питому вагу в сукупному банківському капіталі. Це пояснюється специфікою
діяльності банків як фінансових посередників, що здійснюють мобілізацію
тимчасово вільних коштів на грошовому ринку з подальшим розміщенням їх серед
юридичних і фізичних осіб. Тому власний капітал у банківській діяльності має
дещо інше призначення, аніж в інших сферах підприємництва. Це чітко
простежується через виконувані власним капіталом банку функції (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Функції, які виконує власний капітал банку
Суть захисної функції власного капіталу полягає у тому, що він слугує
насамперед для захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, для покриття
можливих збитків від банківської діяльності. Ця функція включає гарантування
вкладів, яке захищає інтереси вкладників банку у разі його ліквідації чи
банкрутства, а також забезпечує функціонування банку у разі виникнення збитків
від поточної діяльності. Такі збитки, як правило, покриваються за рахунок
поточних прибутків. Якщо поточних прибутків для цього, а також для покриття
непередбачених витрат недостатньо, використовується частка власного капіталу.
Тому коли банк має достатній резервний капітал та інші подібні резерви, він
тривалий час може вважатися надійним і платоспроможним навіть за наявності
збитків від поточної діяльності. Використання залученого та позиченого капіталу
для покриття поточних збитків з економічного погляду неприпустимо, оскільки
вони самі є боргом банку перед кредиторами і вкладниками.
Роль захисної функції власного капіталу банку змінюється залежно від низки
факторів: загальноекономічного та фінансового стану країни, а також
стабільності грошової сфери; стану гарантування вкладів у країні; стратегії і
тактики банків, насамперед у галузі підпорядкування їх забезпеченню ліквідності
та фінансової стійкості. Чим вищий у країні рівень розвитку гарантування
вкладів і здійснення активних операцій, тим менші вимоги до захисної функції
власного капіталу і тим менша його сума може знаходитися в обороті банку. Однак
надмірне захоплення ліквідними та безризиковими активами призводить до зниження
прибутковості банку, втрати його позицій на грошовому ринку та ринку
банківських операцій і послуг.
Функція забезпечення оперативної діяльності порівняно із захисною функцією у
банківській діяльності є другорядною для власного капіталу банку. Проте
недооцінювати чи ігнорувати її не слід, особливо на перших кроках створення та
функціонування банку, коли за рахунок власного капіталу формується його
інфраструктура та розгортається банківська діяльність. Роль цієї функції
власного капіталу відчутна за подальшого розширення та структурного розвитку
банку, розроблення та запровадження нових банківських технологій і продуктів.
Сутність регулюючої функції полягає в тому, що через фіксацію розміру власного
капіталу (або окремих його складових) регулюючі та наглядові органи впливають
на діяльність банку в цілому. Зокрема, встановлення нормативу платоспроможності
має на меті недопустити надмірної мінімізації банками власного капіталу заради
максимізації отримуваних доходів, знизити ризик банкрутства банків і підвищити
рівень захисту інтересів вкладників і кредиторів.
Багатофункціональне призначення власного капіталу робить його неоднорідним за
складом. Одна його частина, найпостійніша, призначена для забезпечення
банківської діяльності, і виступає у формі статутного капіталу, частково
резервного та субординованого капіталу, емісійних різниць, переоцінки основних
засобів і нематеріальних активів, фондів розвитку банку та матеріального
заохочення його працівників. Друга частина власного капіталу призначена для
страхування активних та інших операцій і послуг банку від збитків. Вона
рухоміша й виступає частково у формі резервного капіталу, резервів для покриття
ймовірних збитків від активних операцій. Третя частина призначена для
регулювання розміру власного капіталу, однак може використовуватися й для
забезпечення банківської діяльності та для страхових потреб банку. Тому розмір
її є найрухомішим, може змінюватися залежно від зміни стратегічних і тактичних
цілей самого банку, а також від зміни вимог регулювальних і наглядових органів.
Ця частина власного капіталу виступає у формі нерозподіленого прибутку,
частково для цього можуть залучатися кошти на умовах субординованого боргу.
Краще зрозуміти сутність власного банківського капіталу дає змогу класифікація
його за різними ознаками (рис. 2.2).
Залежно від організаційно-правової форми діяльності банку його власний капітал
поділяється на акціонерний та пайовий. Акціонерний власний капітал формується
початково в результаті випуску та розміщення акцій. У разі продажу акцій за
ціною, вищою за номінальну вартість, засновники (акціонери) банку одержують
емісійний дохід, який є складовою власного капіталу. Подальше зростання
акціонерного капіталу відбувається як за рахунок капіталізації частки прибутку
та деяких інших коштів, так і шляхом додаткової емісії акцій. Зауважимо, що в
цьому разі акціонерним називається власний капітал, який належить акціонерному
банку на правах власності, а отже, і його