Вы здесь

Оптимізація лісистості західного регіону Укрвїни

Автор: 
Копій Леонід Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2003
Артикул:
0503U000386
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Програма досліджень
Програма дисертаційної роботи включала п’ять тісно пов’язаних блоків
досліджень: аналіз лісових ресурсів західного регіону України, аналіз земельних
ресурсів, динаміки лісистості, вивчення мікрокліматичної ролі лісових
насаджень, визначення факторів оптимізації лісистості.
Аналіз лісових ресурсів передбачав:
Вивчення закономірностей формування та поширення лісової рослинності в зв’язку
з географічним положенням та кліматичними умовами.
Вивчення продуктивності лісостанів та їх ресурсного потенціалу.
Аналіз вікової структури деревостанів за участю головних лісоутворюючих
деревних порід.
Прогноз збільшення лісового ресурсного потенціалу, шляхом оптимізації вікової
структури.
Блок аналізу земельних ресурсів передбачав вивчення широкого кола питань,
пов’язаних з господарським освоєнням території регіону та його проявами в
різноманітних ландшафтах в умовах складного рельєфу та незначної лісистості.
Серед них проводилось:
Вивчення особливостей поширення сільськогосподарських земель залежно від
ґрунтово-кліматичних умов.
Аналіз впливу розораності сільськогосподарських земель на інтенсивність
ерозійних процесів.
Визначення площ еродованих земель, які необхідно перевести в лісомеліоративний
фонд регіону.
4. Встановлення кореляційних залежностей, розробка моделей та виз­начення
параметрів індексації показників сільськогосподарського ос­воєння території,
розораності та еродованості ґрунтів.
Розробка рекомендацій щодо оптимального співвідношення земельних ре­сурсів
регіону.
Блок динаміки лісистості поєднує аналітичні роботи та дослідження зміни
лісистості на підставі існуючих картографічних матеріалів. Для цих цілей
проведені такі роботи:
Узагальнення існуючих матеріалів та співставлення карт лісової рослинності
регіону в період з 1779 по 1992 роки.
Підготовка середньомасштабних карт ретроспективного аналізу динамі­ки
лісистості лісостепової зони регіону.
Розробка індексаційної оцінки лісистості регіону в розрізі адміністра­тивних
районів.
Найбільш трудомістким є блок дослідження мікрокліматичної ролі лісових
насаджень. Для вивчення окремих параметрів впливу лісових насаджень на
мікроклімат суміжних агроугідь, проводився детальний аналіз різних кліматичних
показників. Він включав наступні питання:
Визначення дальності мікрокліматичного впливу масивних і смугових захисних
лісових насаджень залежно від їх складу, форми, віку та площі в умовах
регіону.
Аналіз впливу масивних і смугових захисних лісових смуг на урожайність
сільськогосподарських культур.
Встановлення оптимальних розмірів сільськогосподарських полів на підставі
мікрокліматичного впливу захисних лісових насаджень.
Розробка наукових основ і принципів оптимального розташування захисних лісових
насаджень в агроландшафтах регіону та встановлення оптимальних параметрів
лісистості.
Обґрунтування моделей оптимального співвідношення компонентів ланд­­шафту (ліс,
рілля, луки) для різних лісогосподарських районів регі­ону.
Заключним етапом дослідних робіт був блок визначення факторів та розробка
моделей оптимізації лісистості. В цьому блоці вирішувались такі завдання:
Опрацювання принципів зонування території західного регіону для потреб
оптимізації лісистості.
Визначення основних факторів оптимізації та розподіл їх за значимістю.
Розробка індексаційної характеристики кожного з визначених факторів.
Визначення індексаційної потреби залісень в межах адміністративних районів
регіону на підставі накладання факторних вимог та розробка моделей оптимізації
лісистості.
2.2. Методика ретроспективного картування лісового покриву
Розроблена відповідно до існуючих середньо- і великомасшабних карт поширення
лісової рослинності і носить регіональний характер [103,393,396,
474,487,505,535]. Відповідно до завдань ретроспективного аналізу динаміки
лісистості лісостепової зони західного регіону України, передбачалось
проведення таких основних етапів робіт:
Пошук та науковий аналіз архівних матеріалів, актів самовільних рубань, судових
позовів, існуючих картографічних матеріалів поширення лісової рослинності і їх
узагальнення у відповідності з поставленими завданнями і прийнятим базовим
масштабом.
Науковий аналіз архівних матеріалів та отриманих базових даних по структурі і
просторовому розташуванні рослинного покриву. Аналітичне обгрунтування
інтерпретації і підпорядкованості таксономічних одиниць картографування та
розробка на даній основі легенди карти.
Опрацювання способів і методики ідентифікації картографічних матері­алів Von
Miega (1779), Куммерзберга (1855), та топографічної карти України (1992).
Створення ескізів ретроспективних карт динаміки лісистості в базовому та
проміжному масштабах з використанням гео­графічної основи топографічної карти.
Сканування підготовленої ретроспективної карти динаміки лісистості, наукова
обробка отриманої інформації, нумерація та ідентифікація об’єктів, корекція меж
і аналіз причин зміни їх площі, формування ретроспективної карти динаміки
лісистості.
Обгрунтування кольорової палітри ескізних варіантів та авторського оригіналу
ретроспективної карти динаміки лісистості з використанням контрастних кольорів
для рельєфного зображення змін поширення лісової рослинності і забезпечення
оптимального візуального сприйняття.
Підбір картографічної основи, редагування, оформлення та підготовка авторського
оригіналу ретроспективної карти динаміки лісистості.
З метою вивчення основних причин зміни площі лісових масивів в межах окремих
областей західного регіону України нами проводився аналіз існуючих
картограф