Вы здесь

Інтенсифікація виробництва яловичини в умовах західного регіону України шляхом використання багатокомпонентних сумішок кормових культур при відгодівлі худоби

Автор: 
Півторак Ярослав Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2003
Артикул:
0503U000401
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Вибір напрямку і об’єкту досліджень.
Однією із найважливіших проблем, яка була покладена нами в основу при виконанні
наукових і виробничих дослідів, була спроба домогтися високої продуктивності
відгодівельного надремонтного молодняка великої рогатої худоби не
спеціалізованих у м’ясному напрямку порід при використанні дешевих кормів
власного виробництва із обмеженою кількістю або при повній відсутності дорогих
комбікормів. Основною метою було розроблення альтернативних технологій
відгодівлі худоби в умовах значного подорожчання пального, від чого припинила
свою діяльність комбікормова промисловість. Одночасно зверталась увага на
застосування при цьому енергозберігаючих технологій, які дозволяють скоротити
грошові затрати на заготівлю кормів, що призведе до зменшення коштів на
виробництво яловичини. У свою чергу такі технології повинні включати сучасні
засоби механізації та автоматизації виробничих процесів як у рослинництві, так
і тваринництві.
Як уже зазначалося, для підвищення ефективності розвитку цих галузей необхідно
чітко знати, що у природі існує діалектична залежність між кліматом, грунтом,
рослинами і господарською діяльністю людини. При вирощуванні кормових культур
нами враховувались їх біологічні можливості і зміни протягом вегетації та
вимоги до навколишнього середовища.
Уміння створювати для рослин необхідні умови в даній грунтово-кліматичній зоні
є обов’язковою вимогою для одержання високих урожаїв кормових культур. Особливо
важливо ретельно дотримуватися технологічних процесів при вирощуванні сумішок
кормових культур, що дає можливість максимально використати біохімічний
потенціал рослин. Це стосується кормосумішок, які вирощувались у наших дослідах
для одержання високопоживних кормів.
Наші дослідження грунтувалися на вивченні найкращих способів виробництва і
заготівлі кормів в умовах західного регіону України і на основі цього було
заплановано розробити найбільш ефективні технології, які, крім того, мали б
мінімальну залежність від кліматично-погодних умов і дозволяли одержувати
високопоживні та дешеві корми для інтенсивної відгодівлі худоби навіть в умовах
дощового літа, що нерідко спостерігається в західному регіоні.
Надремонтний молодняк великої рогатої худоби молочного і молочно-м’ясного
напрямку продуктивності, як об’єкт досліджень, було обрано через найбільшу
розповсюдженість тварин цих порід у західній зоні. Фактично у всіх дослідах
використовувався некастрований молодняк української чорно-рябої молочної
породи.
Бугайці цієї породи в процесі вирощування та відгодівлі при оптимальному
забезпеченні доброякісними кормами та відповідному виборі типу годівлі
проявляють належну інтенсивність росту і розвитку.
Основна увага зверталась також на підбір кормових рослин до складу кормових
сумішок та впровадження новітніх технологій їх заготівлі та збереження. Отже,
проводились різнобічні дослідження з впровадження силосного типу годівлі худоби
з використанням різних видів комбінованих силосів, а також напівсухого типу на
різних видах зерносінажу. При цьому сумішки повинні бути високоврожайними,
дешевими і містити необхідні поживні речовини для нормованої годівлі худоби.
На основі вивчення перетравності поживних речовин, балансу азоту та деяких
показників вмісту рубця і аналізу крові та сечі проводили корекцію типу годівлі
тварин з метою найбільш повного використання поживних речовин корму на м’ясну
продукцію відгодівельних бугайців. При цьому, крім загальних показників
поживності, враховували також розчинність білків, наявних у кормах, та
співвідношення окремих речовин, наявність вуглеводів різного ступеня
розчинності, забезпеченість тварин мікроелементами залежно від зони тощо.
2.2. Методика проведення досліджень.
Дисертаційна робота виконана на кафедрі годівлі сільськогосподарських тварин
Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького у період
з 1985 по 2002 роки. Експериментальна частина роботи виконана в умовах
дослідного господарства “Комарнівське” і у відгодівельних господарствах
Львівської, Тернопільської та Волинської областей. Досліди проводились на
надремонтних бугайцях української чорно-рябої молочної породи. Всі дослідження
тривали 16 років. Спочатку проводились пошуки кращих варіантів складу сухих і
напівсухих сумішок. Одержані в дослідах дані за останні 10 років покладені в
основу дисертації.
Проведення кожного досліду двічі (перший дослід і повторний) відповідає
методиці зоотехнічних досліджень та передбачає одержання більш об’єктивних
висновків і рекомендацій.
При вивченні поживної цінності (вміст кормових одиниць і перетравного протеїну)
кормових сумішок, виготовлених за розробленими нами технологіями, проводились
також додаткові балансові досліди на відгодівельних тваринах.
В перших дослідах кожної серії досліджень були використані також інші
піддослідні групи тварин, які відгодовувались на сумішках із різним
співвідношенням компонентів. При одержанні в окремих групах малоперспективних
результатів таке співвідношення компонентів не використовувалось при проведенні
наступних дослідів у тій же серії досліджень. Вивчалися лише кормові сумішки з
найбільш високим ефектом. Результати цих досліджень наводяться в опублікованій
нами літературі. Вони послужили доповнюючим матеріалом при розробленні
раціональних технологій відгодівлі худоби на вологих, напівсухих і сухих
кормових сумішках найбільш оптимального складу.
У всіх дослідах на відгодівлю ставили бугайців віком 12ѕ 14 місяців і
відгодовували їх до живої маси 400ѕ450 кг. Після завершення відгодівлі молодняк
у віці 17ѕ18 місяців від