Вы здесь

Вікові і статеві особливості хірургічної анатомії легеневих звязок людини та потенційні резерви їхніх артерій в експерименті

Автор: 
Ляховський Віталій Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2003
Артикул:
0503U000454
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріал для дослідження
Дослідження особливостей хірургічної анатомії легеневих зв’язок людини
проводили на 351 органокомплексі грудей, взятих від 181 трупа чоловічої і 170
трупів жіночої статей, смерть яких не пов’язана із захворюваннями органів
дихання. В залежності від віку вони були розподілені на 12 вікових періодів
[61, 101]. Для порівняння, нами досліджено 25 доношених мертвонароджених, які
ще не дихали. Розподіл матеріалу за віком, статтю та кількість досліджених
макропрепаратів наведені у таблиці 2.1. Препарати одержували у Полтавських
обласних патолого-анатомічному і судово-медичному бюро, на кафедрах анатомії
людини і оперативної хірургії та топографічної анатомії Української медичної
стоматологічної академії.
Матеріалом для дослідження потенційних резервів артерій легеневих зв’язок у
єдності з артеріями суміжних органів та їхньої участі у відновленні порушеного
легеневого кровообігу послужили органокомплекси грудей 51 безпородної
короткошерстої собаки (масою 10 – 15 кг), у яких створювали моделі припинення
припливу крові по гілках легеневої артерії до сегментів легень, які межують з
легеневою зв’язкою і в яку входять артерії легеневої зв’язки (перша серія – 14
тварин, 28 макропрепаратів); припинення припливу крові по гілці легеневої
артерії до задньої частки, яка межує з легеневою зв’язкою і в яку входять
артерії легеневої зв’язки (друга серія – 15 тварин, 30 макропрепаратів);
припинення припливу крові по легеневій артерії до однієї легені, вподовж якої
розміщуються анастомози з артеріями легеневої зв’язки (третя серія – 22
тварини, 44 макропрепарати).
Таблиця 2.1
Кількісні дані розподілу матеріалу за віковими періодами і статтю
Вікові періоди
Стать
Кількість
чоловіча
жіноча
органокомплексів грудей
макропрепаратів легеневих зв’язок
Доношені мертвонароджені (контрольна група)
13
12
25
50
Доношені новонароджені
16
14
30
60
Грудний вік
16
15
31
62
Раннє дитинство
16
10
26
52
Перше дитинство
12
12
24
48
Друге дитинство
10
11
21
42
Підлітковий вік
13
22
44
Юнацький вік
13
13
26
52
Зрілий вік, перший період
14
14
28
56
Зрілий вік, другий період
16
16
32
64
Похилий вік
15
16
31
62
Старечий вік
15
15
30
60
Довгожителі
12
13
25
50
Всього:
181
170
351
702
В таблиці 2.2 наведений розподіл піддослідних тварин за серіями експерименту та
їхньою тривалістю в добах. Контрольну групу склали 19 собак. У 10 з них вивчали
особливості хірургічної анатомії легеневих зв’язок і їхнє кровопостачання в
нормі. У трьох виконали торакотомію без припинення припливу крові по гілках
легеневої артерії, у чотирьох – припинення припливу крові по гілках легеневої
артерії до сегментів (2 тварини) і частки (2 тварини) легень, які не межують з
легеневою зв’язкою і у двох – виявлення граничних потенційних резервів артерій
легеневих зв’язок за умови припинення припливу крові по гілках легеневої
артерії на обох легенях і на єдиній після попередньої однобічної
пульмонектомії.
Таблиця 2.2
Розподіл тварин за серіями, кількістю піддослідних тварин і макропрепаратів
легеневих зв’язок та тривалістю експериментів
Серії
Порушення припливу крові по:
Кількість піддослідних тварин
Кількість досліджених макропрепаратів
Тривалість експериментів у добах
гілках легеневої артерії до краніального і проміжного сегментів задньої частки
легень, які межують з легеневою зв’язкою і в які входять артерії цієї зв’язки
14
28
7 – 120
ІІ
гілці легеневої артерії до задньої частки легень, на яку переходить легенева
зв’язка з артеріями
15
30
3 – 240
ІІІ
легеневій артерії до однієї легені, вподовж якої розміщуються анастомози
артерій легеневої зв’язки і суміжних органів
22
44
3 – 365
Всього:
51
102
3 – 365
Тварини утримувалися в умовах віварію у звичайному для них харчовому і
світловому режимі. Попередньо собаки знаходилися у віварії протягом 30 діб на
карантині з метою виключення можливості використання у дослідженнях хворих
тварин. Перед операцією їм не давали їжі на протязі 24 годин і води – 3 годин.
2.2. Методи дослідження
У дослідженні застосовані методи препарування органокомплексів грудей з метою
доступу до макропрепаратів легеневих зв’язок, макроскопії, макро-мікроскопії за
В.П. Воробйовим, синтопії легеневих зв’язок, органометрії легень, їхніх воріт,
нижніх часток і легеневих зв’язок, планіметрії воріт легень і легеневих
зв’язок, світлової мікроскопії, морфометрії, статистичної обробки кількісних
даних.
2.2.1. Топографоанатомічне дослідження легеневих зв’язок людини. Вивчення
легеневих зв’язок починали шляхом препарування. Перед розкриттям грудної
порожнини перетискали трахею для попередження спадання легень. Комплекс органів
грудей діставали з грудної порожнини з великою обережністю, старалися не
пошкодити легеневу плевру і середостінну частину пристінкової плеври. Потім
видаляли серце з перикардом, залишаючи ті частини останнього, які межують з
воротами легень і діафрагмою, добиваючись вільного доступу до легеневих зв’язок
для огляду і вивчення. Після дослідження органи грудей фіксували в 10 % розчині
формаліну для зберігання.
В подальшому приступали до вивчення лівих і правих легеневих зв’язок.
Органометричні дослідження проводили за допомогою запропонованого нами
антропометричного пристрою (Ляховський В.І., Скрипніков М.С., Гіленко І.О.,
Максимук Ю.О., Сакевич Р.П., Ляховська Т.Ю. Деклараційний патент № 45230 А на
винахід: “Антропометричний пристрій”). Висоту кожної легеневої зв’язки
вимірювали від верхівки біля нижнього півкола нижньої легеневої вени до
середини її