Вы здесь

Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози І-ІІ стадій

Автор: 
Чешук Валерій Євгенович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
0504U000008
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об?єктом дисертаційного дослідження були 716 хворих жінок на рак молочної залози та 39 експериментальних щурів (табл. 2.1)
Таблиця 2.1
Загальна структура об?єкту дослідження.
Об?єкт дослідженняРетроспективне дослідження результатів лі-кування хворих на РМЗАналіз результатів ОЗО, мастекто-мій та пластич-них операцій у хворих на РМЗВивчення характеру росту експлантатів пухлин з гормональними, цитостатич-ними препаратами та інтер-лейкіном-2, експресії РЕФР, HER-2/neu, р53, результатів лікування хворих на РМЗВивчення
підшкірної
імплантації
ПААГ у експериментальних щу-рів41023274 39
В процесі виконання роботи згідно з її метою та задачами були проведені слідуючі дослідження:
* ретроспективний аналіз 10-річних результатів комплексного лікування хворих на РМЗ;
* вивчені 5-річні результати органозберігаючого лікування хворих на РМЗ;
* експериментальне дослідження підшкірної імплантації поліакріламідного гелю (ПААГ) у щурів;
* розроблення та впровадження методики одномоментної пластики молочних залоз;
* визначення експресії та прогностичного значення рецептору епідермального фактору росту та мутантного білка р53 у хворих на РМЗ;
* вивчення чутливості експлантатів пухлин РМЗ в дифузійних камерах до гормонів, протипухлинних препаратів та інтерлейкіну-2;
* аналіз результатів ад?ювантного лікування хворих на РМЗ призначеного за даними культивування експлантатів пухлин.

2.1. Ретроспективний аналіз результатів лікування хворих на рак молочної
залози

З метою вивчення результатів лікування хворих на рак молочної залози в Київській міській онкологічній лікарні були зібрані архівні дані про 410 пацієнток пролікованих в 1992 році. Досліджувані хворі були розподілені за стадіями T1N0M0, T2N0M0 T1N1M0 T2N1M0, які для більшої наглядності були названі групами - 1,2,3,4 (табл. 2.1.1).
Таблиця 2.1.1
Розподіл хворих на РМЗ пролікованих у 1992 році за стадіями.
Стадія за міжнародною класифікацією TNM (5 видання, 1997р.)T1N0M0T2N0M0T1N1M0T2N1M0Всього Групи 1 2 3 4 1-4 Кількість хворих
(%)139 (33,9%)85 (20,7%)77 (18,8%)109 (26,6%)410
(100%)
Хворим в залежності від стадії захворювання проводили хірургічне, комбіноване та комплексне лікування. Хірургічне лікування в основному було представлене мастектоміями за Холстедом, Пейті-Дайсоном та Мадденом. При комбінованому та комплексному лікуванні променева терапія застосовувалась в якості передопераційного і післяопераційного або тільки післяопераційного методів. Передопераційна хіміотерапія не застосовувалась у досліджуваних хворих.
За даними архіву поліклініки КМОЛ та статвідділу були простежені результати лікування у хворих жінок на 2003 рік. Проведений аналіз загальної виживаності протягом періоду спостереження за 1992-2003рр. Досліджена значимість факторів, які впливають на результати лікування: вік хворих, вид оперативного втручання, застосування передопераційного опромінення, проведення ад'ювантної хіміотерапії. Оскільки дані про гормонотерапію були представлені використанням антиестрогенів то порівняли ефективність антиестрогенної та цитостатичної терапії. Нажаль, в той час не визначали вміст гормональних рецепторів в клітинах пухлини.
Оцінена ефективність лікування для кожної стадії. Вивчено прогностичне значення розміру пухлини, кількості метастатичних лімфовузлів, гістологічного типу пухлини на результати виживаності. Отримані дані були оброблені та перевірені статистичними методами для медико-біологічних досліджень [407]. Середні дані виживаності в різних групах та підгрупах перевіряли за критерієм Ст?юдента. Попередньо перевіряли гіпотези про рівність дисперсій за критерієм Фішера. В залежності від результатів перевірки використовували різні формули для розрахунку критеріального значення критерію Ст?юдента. Для встановлення взаємозв'язку факторів та досліджуваних процесів аналізували коефіцієнт кореляції.

2.2. Аналіз результатів органозберігаючого лікування хворих на рак молочної залози

Наступним етапом дослідження було вивчення результатів органозберігаючого лікування хворих на рак молочної залози за даними клініки кафедри онкології НМУ на базі хірургічного відділення КМОЛ. Для обробки результатів були зібрані дані про хворих на РМЗ жінок пролікованих у 1996 -1997 роках. Досліджувану групу склали 100 хворих на РМЗ жінок після органозберігаючих операцій. Хворим було проведено комплексне лікування, яке включало операцію (ОЗО), післяопераційну променеву терапію та ад'ювантну хіміотерапію. ОЗО були представлені квадрантектоміями та широкою секторальною резекцією з пахвовою лімфаденектомією (табл. 2.2.1).

Таблиця 2.2.1
Розподіл хворих з ОЗО (досліджуваної групи) за стадіями.
Стадія за міжнародною класифікацією TNMT1N0M0T2N0M0T1N1M0T2N1M0Всього К-сть хворих,(%) 52 (%)10(%)30(%)8(%)100
Контрольну групу порівняння, співставлену за віком та поширеністю захворювання склали 126 хворих на рак молочної залози, яким було проведене теж комплексне лікування, але оперативне втручання у всіх випадках було представлене мастектомією за Пейті-Дайсоном (табл. 2.2.2).
Таблиця 2.2.2
Розподіл хворих контрольної групи за стадіями.
Стадія за міжнародною класифікацією TNMT1N0M0T2N0M0T1N1M0T2N1M0ВсьогоКількість хворих (%)63 (50%)22(17,5%)19 (15%)22(17,5%)126
У хворих вивчали результати лікування, частоту розвитку рецидивів, загальну та безрецидивну виживаність. Отримані дані порівнювали в обох групах. Досліджували дані анкетування для оцінки якості життя у хворих, які отримали ОЗО та мастектомію за анкетами С-30 та шкалою Спітцера (EORTC).
Для вивченя травматичності лімфаденектомії і розвитку ускладнень в післяопераційному періоді провели дослідження частоти виникнення сером, лімфостазів та контрактури плечового суглобу після різних видів оператив