Вы здесь

Патогенетичне обґрунтування комплексного відновлювального лікування хворих на інфаркт міокарду на санаторному етапі з використанням фізичних чинників

Автор: 
Фісенко Людмила Іванівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
0504U000165
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
Під нашим наглядом було 272 хворих (n=272 - основна група, 78 - контрольна) після перенесеного ІМ на реабілітаційному етапі лікування в санаторії "Жовтень" з 1994 по 1999 р.р. В дослідження були включені хворі, переведені на санаторний етап реабілітації з відділення інфаркту міокарду і відновлювального лікування Інституту кардіології АМН України ім. акад. М.Д.Стражеско, а також хворі з кардіологічного центру Центральної міської лікарні №1 м.Києва. В дослідження не включались хворі з декомпенсованими супутніми захворюваннями, цукровим діабетом I типу. При відборі хворих ми також керувалися наказом МОЗ України № 206 від 30.12.1992 року, за яким показаннями до санаторного лікування є наступні:
- перший чи повторний Q-інфаркт міокарда при виконанні рівня рухової активності ( дистанційна ходьба на 1 км, підйом на 22 сходинки).
Можлива наявність у хворих наступних комплікацій:
? недостатності кровообігу не вище І ступеню;
? нормо- чи брадисистолічної форми миготливої аритмії, шлуночкової екстрасистолії не вище І класу градації за Лауном;
?атріо-вентрикулярна блокада не вище І ступеню;
?аневризми серця з недостатністю кровообігу не вище 1 ступеню;
?артеріальної гіпертензії без кризів;
?цукровий діабет другого типу компенсований чи субкомпенсований.
Протипоказаннями до направлення в санаторій є:
1. Загальні протипоказання, які виключають направлення хворих у санаторій (гострі інфекційні захворювання, венеричні захворювання в гострій або заразній формі, психічні захворювання, захворювання крові в гострій стадії та стадії загострення, злоякісні новоутворення, супутні захворювання в стадії декомпенсації або загострення та ін.).
2. Недостатність кровообігу ІІА стадії та вище.
3. Стенокардія ІV функціонального класу.
4. Тяжкі порушення серцевого ритму та провідності (пароксизми миготіння та тріпотіння передсердь або пароксизмальна тахікардія з частотою приступів більше 2 разів на місяць, політопна, рання та групова екстрасистолія, атріовентрикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня, повна атріовентрикулярна блокада).
5. Гіпертонічна хвороба ІІІ стадії з вираженими змінами на очному дні, порушеннями азотвидільної функції нирок, симптоматична гіпертензія з тими ж змінами на очному дні та функції нирок, кризовий перебіг артеріальної гіпертензії.
6. Аневризма аорти.
7. Аневризма серця при НК вище І ступеня.
8. Рецидивуючі тромбемболічні ускладнення.
9. Гострі та підгострі порушення мозкового кровообігу.
10. Цукровий діабет з тяжким перебігом.
Загальна кількість обстежених і використані методики наводяться в табл.2.1.
Таблиця 2.1.
Методи і кількість обстежених хворих після перенесеного інфаркту міокарда на санаторному етапі медичної реабілітації
Методи обстеженняКількість обстежених121. Клініко-кардіологічне та загально соматичне350
(272- основна група, 78- контрольна)2. Спеціальні інструментальні методи:
а) ЕКГ (в динаміці)
б) ЕхоКГ з визначенням основних загальноприйнятих параметрів (в динаміці)
в) Холтеровське моніторування ЕКГ
г) добове моніторування артеріального тиску
д) Велоергометрія (в динаміці)
350
350
153
150
3503. Лабораторні та біохімічні методики:
а) загальні аналізи крові і сечі
б) глюкоза сироватки крові
в) вивчення ліпідного спектру крові
г) вивчення реологічних властивостей крові
350
350
350 (хворі пацієнти)
30 (практично здорові особи відповідного віку)
150 (хворі пацієнти
40( контроль)
Продовження табл. 2.1.
124. Порівняльна ефективність санаторного і поліклінічного етапів медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда через 4, 6, 8, 12 та 24 місяці (анкетування, аналіз
1843 хв. - тільки медикаментозне лікування в поліклініці;
2205 хв. - медикаментозне і бальнеофізіотерапія в умовах
статистичної медичної документації)поліклініки;
2120 хв. - відновлювальне лікування в умовах реабілітаційних відділень санаторію5. Віддалені наслідки ІМ після санаторного відновлювального лікування в реабілітаційному відділенні сан. "Карпати" - гірські умови (анкетування з бальною оцінкою стану пацієнтів)20 хворих
Клінічна характеристика обстежених хворих представлена у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Клінічна характеристика обстежених хворих
Показники
Кількість хворих
основна - 272
контрольна - 78% хворих
Основна група
Контрольна група272
78100%
100%Вік, роки53,0±2,3 (53,1±1,9)Стать:
Жінки
Чоловіки
21 (8)
251 (70)
7,7% (10,2%)
92,3% (89,8%)Величина ІМ:
Трансмуральний Великовогнищевий Дрібновогнищевий
156 (44)
40(11)
76 (23)
57,4% (56,4%)
14,7% (14,1%)
27,9% (29,5%)Передній
Задній
Циркулярний157 (45)
103 (29)
12 (4)57,7% (57,6%)
37,9% (37,2%)
4,4% (5,2%)Первинний ІМ209 (60)76,8% (76,9%)Повторний ІМ63 (18)23,2% (23,1%)Аневризма ЛШ44 (12)16,2% (15,4%)Гіпертонічна хвороба127 (36)46,7% (46,1%)НК-ІІА при надходженніІ12 (3)4,4% (3,8%)НК-ПА при виписуванні4 (1)1,5% (1,3%)Хронічний бронхіт22 (6)8,1% (7,7%)Цукровий діабет18 (5)6,6% (6,4%)
Примітка. В дужках дані контрольної групи хворих, клінічний стан яких не відрізнявся від основної групи (р>0.05).
Серед обстежених хворих переважна більшість були чоловіки -251 (92,3%), жінок - 21 (7,7%). Вік пацієнтів був від 27 до 75 років, середній вік складав 53,0±2.3 років.
Таблиця 2.3
Розподіл за віком хворих після перенесеного інфаркту міокарда

Вікові межі Відсоток обстежених, % 25 - 44 роки 25,1 45 - 60 років 61,9 61-75 років 13,0
Із наведених у таблиці 2.3. даних видно, що найбільш багаточисельною була група хворих працездатного віку (87 %). Як відмічає Е.І.Чазов [341], саме даний віковий рубіж є найбільш вразливим у відношенні до розвитку ІМ. До захворювання 33,6% чоловік були зайняті фізичною працею і 66,4% переважно розумовою працею.
Більш ніж у половини хворих розвинувся трансмуральний ІМ (57,4%), великовогнищеве ураження міокарда мал