Вы здесь

Доходи бюджету України: напрями реструктуризації та вдосконалення

Автор: 
Огонь Цезар Григорович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
3504U000603
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
2.1. Бюджетний цикл і етапи формування доходів бюджету
Правовою основою формування і реструктуризації доходів бюджету, їх складових в Україні є Конституція України, Бюджетний кодекс України, а також рамкові та спеціальні закони з питань оподаткування. У ст. 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом [153. с. 38]. Схема розвитку бюджетного процесу та динаміка переходу його стадії із однієї форми на іншу вимагає детального вивчення та моніторингу формування доходів бюджету як єдиної системи. Формування доходів бюджету проходить на усіх стадіях бюджетного процесу, починаючи з визначення параметрів макропоказників, напрямів бюджетної політики та оцінки ситуації з мобілізації податків, зборів і обов'язкових платежів у минулі та поточному роках і складання їх прогнозних обсягів на наступний плановий рік. Формування доходів бюджету відбувається на основі діючих нормативно-правових актів, положення яких будуть функціонувати у плановому році.
Базовим, рамковим законодавчим актом у системі оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб є Закон України "Про систему оподаткування" [315]. В цьому законі визначено перелік загальнодержавних та місцевих податків і зборів, передбачено порядок встановлення, скасування податків та зборів, зміни ставок, запровадження механізмів їх справляння. В розвиток Закону про систему оподаткування були підготовлені і готуються спеціальні законодавчі акти зі справляння окремих податків і зборів, визначених у ст. 14 та 15 Закону Про систему оподаткування. Податки і збори, які не передбачені Законом про систему оподаткування, не підлягають стягненню. Тому формування показників надходжень до бюджету здійснюється відповідно до положень спеціальних законів з кожного виду податків та зборів [314; 315; 334; 336; 338; 352; 352-355; 358].
Залежно від об'єкта нарахування податків, зборів і обов'язкових платежів дохідна частина бюджету може формуватися за рахунок і за наявності: прибутку підприємств та доходу громадян; майна, що знаходиться у власності; спеціального використання природних ресурсів; включення податків (зборів, платежів) до вартості товару (виконаних робіт і надання послуг) як складової ціни; надання державних послуг; оформлення державних дозволів на право здійснення професійної та підприємницької діяльності.
Формування доходів бюджету відбувається в умовах розширення ринкових відносин, посилення фактору публічності державних коштів і вибору демократичних технологій прийняття рішень. В цих умовах залишається досить важливою неврегульованою проблемою - забезпечення стабільності доходів, їх розширеного відтворення для виконання конституційних зобов'язань при мінімізації впливу внутрішніх політичних уподобань та зовнішніх економічних трансформацій.
Якщо формування доходів бюджету охоплює більш конкретний період то їх реструктуризація відбувається постійно в часі й просторі. Реструктуризація доходів бюджету - це комплекс державних заходів (правових, економічних та адміністративно-організаційних), направлених на реформування діючої практики мобілізації податків і виконання відповідних доходів бюджету, структуризацію і вибір динаміки приросту надходжень в процесі розподілу і перерозподілу ВВП між приватними і державними інтересами. Напрями і дії держави на шляху реструктуризації фінансових ресурсів мають переслідувати головну ціль і мету - вдосконалення практики формування і функціонування доходів бюджету. До головних завдань і напрямів реструктуризації доходів бюджету, на нашу думку, необхідно віднести:
* вдосконалення правових засад функціонування податків і мобілізації надходжень до бюджету, визначення форм і методів стягнення платежів;
* забезпечення оптимальності в розподілі і перерозподілі ВВП між приватними і державними інтересами, досягнення стимулювання нарощування податкової бази і стабільності в прирості бюджетних коштів;
* сприяння ефективному та економічному використанню бюджетних коштів шляхом упередження нецільового їх використання і стимулювання заощадженню;
* вибір оптимальної кількості функціонування податків, їх меж та простати у справлянні;
* досягнення ефективної структури надходжень і рівномірного податкового навантаження;
* сприяння розширенню активного споживання ВВП і приросту заробітної плати в структурі витрат виробництва і ціні товару (послуг);
* вибір пріоритетів бюджетної політики в контексті розвитку конституційних зобов'язань і зростання попиту на державні ресурси.
Важливою складовою реструктуризації і вдосконалення доходів бюджету є визначення періоду їх формування. Діалектика бюджетних відносин і визначені напрями реструктуризації засвідчують необхідність досягнення взаємозв'язку та узгодженості усіх стадій бюджетного процесу в процесі формування, розподілу та перерозподілу ВВП в напрямку мобілізації державних фінансових ресурсів і їх спрямування на здійснення видатків з метою виконання зобов'язань держави. Передбачення дії та взаємодії таких відносин відбувається в процесі прогнозування, складання, розгляду та затвердження показників бюджету. В реальному часовому вимірі такі відносини відбуваються на стадії виконання бюджету, тобто на етапі розподілу й перерозподілу ВВП та визначення частини доданої вартості, що буде мобілізована у державному фонді. В практиці планування та виконання бюджету існує прямий і зворотній взаємозв'язок усіх стадій бюджетного процесу. Єдність і нерозривність стадій формування, розгляду та затвердження, виконання та звітування про державний бюджет за відповідний період розглядається як єдиний бюджетний процес країни, протягом якого відбувається формування та реструктуризація доходів бюджету.
За своїм змістом бюджетний процес охоплює: визначення фінансової та бюджетної політики, розробку управлінських стратегій, оцінку потреби, пріоритетів та можливостей бюджету, розробку проекту бюджету, який узгоджується з в