Вы здесь

Клініко-лабораторні особливості, морфологічні ознаки та нові технології діагностики герпетичної моно і мікст-інфекції у дітей

Автор: 
Міщенко Вікторія Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2005
Артикул:
3505U000175
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клiнiчна характеристика хворих
Матеріалом дисертаційної роботи стали результати комплексного обстеження,
лікування, катамнестичного аналізу, проведені за період з 1990-1998 рр. у 455
дітей, що знаходилися на стаціонарному лікуванні в ОДІКЛ м.Харкова (головний
лікар Л.Я.Манжела). Вибіркові репрезентативні групи формували у відповідності
до нозологічного принципу з урахуванням синдромології, ступеня тяжкості хвороби
(150 – 33% – хворі на гострі кишкові інфекції, 148 – 32% – хворі на гострі
нейроінфекції, 108 – 24% – хворі на гострі інфекції дихальних шляхів, 49 – 11%
– хворі на гострі вірусні гепатити). Осіб із супутньою патологією, специфічними
інфекціями, органічними психічними розладами було виключено із об’єму
обстеження. У роботі не представлені дані відносно хворих дітей, у яких було
встановлено вірусоносійство імунодефіциту людини.
Супутню патологію (у разі наявності) обов’язково відображали у заключному
діагнозі, епікрізі, аналізували катамнестично та формулювали у суворій
відповідності до існуючих вимог.
Вихідний матеріал (дані обстеження, результати лікувальної тактики)
інтерпретували як репрезентативний генеральній сукупності об’єктів, що
відображали різноманітну інтенсивність захворювань. До основної групи не
відносили хворих, що мали супутню патологію, яка безпосередньо не пов’язана з
процесом, що вивчається.
Якісний аналіз об’єма представленої вибірки та репрезентативних груп проводили
з урахуванням статевих особливостей хворих дітей. Результати статистичної
обробки даних демонстрували вірогідну перевагу в чисельності дітей чоловічої
статі: співвідношення абсолютних показників склало – 272:183; відносних –
відповідно: 62% хлопчиків, 38% дівчат. Детальний аналіз вікових вибіркових
репрезентативних груп надано в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл досліджуваних дітей за віком
Вiк
Кiлькiсть хворих
(n=455)
абс. число
1-6 міс
157
34,5
7-12 мiс
82
18,0
13 мiс – 3 роки
75
16,5
4 роки – 6 рокiв
46
10,1
Більше 6 рокiв
95
20,9
Всього
455
100
Розподiл дiтей за нозологiчними формами захворювання наведений у таблицi 2.2.
Таблиця 2.2
Розподiл дiтей за нозологiчними формами захворювання
Нозологiчна форма захворювання
Загальна кількість хворих
(n=455)
абс. число
Гострі кишкові інфекції
150
33,0
Гострі інфекції дихальних шляхів
108
23,7
Гострі нейроінфекції
148
32,5
Гострі вірусні гепатити
49
10,8
Всього
455
100
При госпіталізації до лікарні 150 хворих на гострі кишкові інфекції
сальмонельоз був діагностований у 48 дітей (32,0%), шигельоз – у 33 хворих
(22,1%), ешеріхіоз – у 8 (5,3%), гостра кишкова інфекція обумовлена
умовнопатогенною флорою – у 28 (18,6%), гостра кишкова інфекція невизначеної
етіології – у 32 (21,3%), ієрсиніоз – у 1 (0,7%) дитини.
В структурі гострих інфекцій дихальних шляхів (108 хворих) гострі респіраторні
захворювання невизначеної етіології спостерігалися у 62 дітей (57,4%), парагрип
– у 18 (16,7%), РС-інфекція – у 14 (13,0%), грип – у 1 (0,9%), аденовірусна
інфекція – у 1 (0,9%), бронхіт – у 1 (0,9%), пневмонія – у 11 (10,2%).
Серед 148 хворих, що були госпіталізовані до лікарні з приводу гострих
нейроінфекцій, менінгококовий менінгіт та менінгоенцефаліт спостерігався у 98
дітей (66,2%), пневмококовий менінгіт – у 1 (0,7%), гнійний менінгіт
нез’ясованої етіології – у 4 (2,8%), гнійний менінгоенцефаліт нез’ясованої
етіології – у 3 (2,0%), серозний менінгоенцефаліт – у 31 (20,9%), паротитний
менінгіт – у 11 (7,4%).
У 49 хворих, що поступали до лікарні з приводу гострих вірусних гепатитів,
гострий вірусний гепатит А був діагностований у 34 (69,4%), гострий вірусний
гепатит В – у 6 (12,2%), гострий вірусний гепатит нез’ясованої етіології – у 9
(18,4%).
Усі хворі поступали до лікарні у тяжкому стані. В реанiмацiйне вiддiлення було
госпiталiзовано 268 (58,9%) дiтей, у спецiалiзовані вiддiлення 187 (41,1%)
хворих. В середньому у вiддiленнi реанiмацiї дiти знаходилися протягом 2,48±0,3
днiв.
Вiд патологiчної вагiтностi народилося 188 дітей (41,3%), низьку масу тiла при
народженнi (менше нiж 2500 г) мали 70 дітей (15,4%), ускладнений перебiг
постнатального перiоду спостерiгався у 119 хворих (26,2%), вiдставання у
психомоторному розвитку мало мiсце у 76 (16,7%) дiтей, частi застуднi
захворювання реєструвалися у 212 дiтей (46,6%), тривала анемiя в анамнезi була
у 114 дітей (25,1%), неврологiчна симптоматика (перинатальна енцефалопатiя,
наявнiсть судом, гiпо- та гiпертонус м'язiв, дитячий церебральний параліч,
випадки втрати свiдомостi та iн.) спостерiгалися у 93 дiтей (20,4%). Обтяжений
сімейний анамнез у вiдношеннi герпесвiрусної iнфекцiї мали 292 дітей (64,2%)
(таблиця 2.3).
Таблиця 2.3
Анамнестичні чинники преморбідного фону
Анамнестичні чинники
преморбідного фону
Досліджувані хворі
(n=455)
абс. число
Обтяжений сімейний анамнез у вiдношеннi герпесвiрусної інфекцiї
292
64,2
Ускладнений перебiг вагiтностi
188
41,3
Патологiчні пологи
155
34,1
Низька маса тiла при народженнi
(менше нiж 2500 г)
70
15,4
Ускладнений перебiг постнатального перiоду (гiпотрофiя, затяжна "фiзiологiчна
жовтяниця" тривалий субфебрілитет)
119
26,2
Вiдставання у психомоторному розвитку
76
16,7
Тривала анемiя в анамнезі
114
25,1
Наявнiсть неврологiчної симптоматики
(енцефалопатія, наявнiсть судом, гiпо- та гiпертонус м'язiв, випадки втрати
свiдомостi та iн.)
93
20,4
Частi застудні захворювання
212
46,6
Ретроспективний аналіз протоколів розтину 159 дітей, померлих в ОДІКЛ м.Харкова
від гострих кишкових інфекцій, гострих інфекцій дихальних шляхів та гострих
нейроінфекцій за період 1990-1993 рр.