Вы здесь

Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах

Автор: 
Бабміндра Дмитро Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2005
Артикул:
0505U000182
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ТРАНСФОРМАЦІЯ І РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ
ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
2.1. Структура і характеристика землекористування
Україна володіє великими земельними ресурсами. Її земельний фонд складає 60,4
млн. га. Частина земельних ресурсів у складі продуктивних сил держави становить
понад 40 %. У ресурсній забезпеченості соціально- економічного розвитку України
вартість землі сягає 40 – 44 %.
Земельний фонд країни характеризується наявністю високого біопродуктивного
потенціалу. В його структурі переважають землі із родючими ґрунтами. Основна
база землеробства розміщена на ґрунтах чорноземного типу. За експертними
оцінками, при раціональній структурі землекористування і відповідному науковому
та ресурсному забезпеченні, Україна здатна виробляти продуктів харчування на
140 - 145 млн. чоловік.
За роки проведення земельної реформи структура земель в Україні поступово
змінюється (табл. 2.1)
Так, на 1034,0 тис.га зменшилася площа ріллі при одночасному збільшенні на
426,2 тис.га перелогів. На 527,8 тис.га зросла площа сіножатей та пасовищ, чим
майже повністю забезпечено худобу населення природними кормовими угіддями.
Майже на 205 тис.га збільшилися лісовкриті площі.
Активно розвиваються поселення переважно за рахунок індивідуальної житлової
забудови. Забудовані землі розширилися на 288,2 тис. га.
Тенденції щодо зміни структури сільськогосподарських угідь у цілому позитивні,
але ще недостатньо пов'язуються з їхнім екологічним станом.
Таблиця 2.1
Структура земельного фонду України
Назва угідь
1991 рік
2002 рік
площа, тис. га
площа, тис. га
Сільськогосподарські угіддя
42030,3
69,5
41817,0
69.3
Лісовкриті площі
10221,3
16,9
10426,2
17,3
Забудовані землі
2161,2
3,6
2449,4
4,1
Відкриті заболочені землі
884,0
1,5
948,5
1,6
Відкриті землі без рослинного покриву або незначним рослинним покривом
1314,5
2,2
1047,8
1,7
Інші землі
1308,4
2,2
1240,2
2,0
Води
2435,1
4,0
2425,7
4,0
Всього земель
60354,8
100,0
60354,8
100,0
Примітка.
Дані сформовані за оперативними матеріалами Держкомзему України
Структура сільськогосподарських угідь на даний час:
- рілля - 32537,1 тис. га (77,8%);
- багаторічні насадження - 924,4 тис. га (2,2 %);
- сіножаті - 2407,3 (5,8 %);
- пасовища 5517,0 тис. га (13,2 %);
- перелоги 431,2 тис. га (1,0 %).
Структура Південно-східного регіону має свої особливості (табл.2.2). Окремі
області, які входять в склад регіону також мають суттєві відмінності
(табл.2.3).
Цей регіон характеризується більш значним сільськогосподарським освоєнням
земель. Сільськогосподарські землі займають 79,2%, в т.ч. сільськогосподарські
угіддя –77,3%, в той час як в Україні-69,3%. Крім того цей показник в Україні
зменшується: в 1991 році він становив 69,5%, в 2002 році-69,3%. В регіоні площа
сільськогосподарських земель не зменшується -
Таблиця 2.2
Структура земельного фонду Південно-східного регіону
(Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська )
Назва угідь
1991 рік
2001 рік
Площа,
тис.га
Площа,
тис.га
Сільськогосподарські землі
8847,5
79,2
8855,6
79,2
в т.ч. сільськогосподарські угіддя
8625,4
77,2
8641,7
77,3
Лісовкриті площі
1055,3
9,4
1074,0
9,6
Забудовані землі
533,7
4,8
534,6
4.8
Відкриті заболочені землі
51,7
0,5
63,5
0,6
Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом
384,0
3,4
353,5
3,1
Води
307,1
2,7
298,9
2,7
Всього
11179,3
100,0
11180,1
100,0
Примітка.
Дані сформовані за оперативними матеріалами Держкомзему України
Таблиця 2.3
Структура земельного фонду
Південно-східного регіону (Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська)
Сільсько-господар-ські землі
в т.ч.
Лісовкриті
площі
Забудовані
землі
Відкриті заболочені землі
Відкриті землі без рослинного покриву
Води
Всього
сільсько-господар-ські вгіддя
1991 рік
Запорізька
2296,9
2253,7
114,0
93,5
5,4
25,9
182,8
2718,5
Донецька
2117,4
2045,3
205,6
174,7
7,8
104,8
41,3
2651,6
Луганська
1952,4
1902,4
322,8
155,9
12,4
202,5
22,5
2668,5
Харківська
2480,8
2424,0
412,9
109,6
26,1
50,8
60,5
3140,7
8847,5
8625,4
1055,3
533,7
51,7
384,0
307,1
11179,3
2001 рік
Запорізька
2305,6
2247,8
115,9
90,5
6,4
24,4
175,5
2718,3
Донецька
2099,7
2050,1
202,7
195,1
10,0
102,6
41,6
2651,7
Луганська
1967,0
1920,3
340,3
130,1
16,4
192,6
21,9
2668,3
Харківська
2483,3
2423,5
415,1
118,9
30,7
33,9
59,9
3141,8
8855,6
8641,7
1074,0
534,6
63,5
353,5
298,9
11180,1
Примітка.
Таблиця сформована за оперативними даними Держкомзему України
в 1991 році і в 2002 році сільськогосподарські землі складали 79,2% до
загальної площі його території. А сільськогосподарські угіддя навіть
збільшуються: з 77,2% в 1991році до 77,3% в 2002 році.
В структурі земельного фонду як України в цілому так і Південно-східного
регіону відбуваються позитивні процеси: зменшуються площі відкритих земель без
рослинного покриву відповідно з 2,2% до 1,7% і 3,4% до3,1% і збільшується
питома вага лісовкритих територій - відповідно з 16,9% до 17,3% і з 9,4% до
9,6%.
Незважаючи на ці позитивні зміни в структурі земельного фонду, в регіоні значно
гірші показники щодо лісистості і відкритих земель без рослинного покриву, в
порівнянні з ними в цілому в Україні. Так, питома вага лісовкритих площ регіону
майже в 2 рази менша ніж в цілому в Україні, а відкритих земель без рослинного
покриву – більш ніж у 1,5 рази більша ніж в цілому в Україні.
Вказані дані характеризують стан землекористування регіону як небезпечні в
екологічному відношенні, особливо в розвитку ерозійних